II ſeplen. S . > V —— Ten De Zeekulten van Verlandt, eoa backelighe binnenland hooch boven Den hoeck van Grenoott ( di als boorl niet leer hooch maer boven op vlack is ) heen lien. Aen dat voo!lz Hoogl backelighe binnen-landt kentmen het batten vant gat ban MPeltfoo?t/ (00 allen upt denzupden als upt den oolten komt. Als ghp de hoeck van Grenooztin k ghe- licht hebt / foo loopt Daer vecht en b2pmoedich op acn/ tot dat dat voozlz binnet landt. op 't oogh maer een mans lenghde boven den hoeck van Gzenoozt up Geeckt / nae uptwijlen vandele kiguer / dan 13 zyt ghy noch verre ghenoech vande wal / Breeds fiet hegte Ind oe dn bek, | om geen noodt tehebben van 't Rik aen Gre- noort : Okte palt dat ghp de wal met naerder NAAN en komt alg op fes ofte (even badem / Doch IVM... ter noodt machmen 't rik op vik okce vijkce- " Vlacke voorlandr: van Greiioott balf padem acnloopen / maer wacht woork/ ;... Dat ghp »ſoo berre Daer niet af en wijckt / Dat gn meerder als acht ofte neghen U demdiepte hebt / anders ſoudt ghy de banck die benoorden de Tuſcarlepdt tk Vs: Komen / die is aende binnen kant heel ſchoz/ daer op en is niet mrer ais cwarlk po waters / endicht daer aen if chien badem Diep. Als ghp t’ voorſz hackeligh ge! berghte ( als ghe»ſepdtis ) een mans lenghde houdt boven t'landt van Grenoott/ ti ſoo noordwaert aen leplt / Coo langhetot dat ghp dat »ſelve gheberghte rige Di, | ten ofte benoozden Den Keplen hoeck van Gzen002t / loo zÿt ghp noch nekkens r en moet Dan noch al noozDwaert op (eplen / Houdende de meulen die naelt nu: Grenbay. Hoeck van Grenoozt (taet/ alſlo/ dat ghp de kap efkken boven het lteple van Gren meugbt fiew/als gh» die foo houdt; lult gp acn’t rif niet konnen fdan: dolt ghp daneen Kafteel ( 't welck een wepnich binnen De Erandt (taet ) lier bupte!! me ien Leys) uptkomen/ loo meughdp vzp op t lootdaer na coe loopetl! ; De vaar Molen act op het landt ban Gzenoort cen Huck te landewattt ih die kan oock dienen tot een merck/Coo om de walals t voorlz rik niet te na te kot! 4 want »oo ghp het landt Coo nae niet komt / dactghp die meulen uprc hec ghelic! pri lielt / maer loo daer van blijft / dat ghp die in tghenchr houdt / (oo blijft ghp ver ghenoech van de wal/en van dat klippich rif. Als dan de meulenzundwelt en zy) welt ten zupden van u komt / loo zijt ghp etken het rik ghepalleerc / loop! pan noordwelt ten weltenennoordwelt nae de windt ofkce room ig/ tot in de HU GE Cfi een ander merck / zeplt loo langhe noord op / tot dat ghp bewelten or, B L sf U Es dembp'trriklanghs/ en loopen allooin / tot dat ghp (eg ofte (even vanen Bei race baer nae al acht {br neghen vadem diep werden maer Dan Dog!” î Hooghpneenrupme windt hebt / Coo (eplt foo langhe noozdwaert op tot DA ohr een ander klepn kwart hupskenſ»iet uptkomen bupten den hoeck,/ (eit dan datt toe/ghp lult (ſoo doende) geen noot van 't rik hebben. ghet all Inde Bapilt heel vlack water / ghp meucht daer loo nae aen de wal legal inan ubeliekc/op les/ vik/ vier enoock wel dzie vadem/en kondt daer oock een L0 krüÿghHen die u in Weltkoort bzenghr. etwa vpe Om ban Omuptde Bap ban Grenoozt te leplen / menchdp wel »oo dicht bp ín zee te im / en loopen foo al oofzupdool aen; bp’crif langhs nat zee coe / okté nat _ dan eee kotvat ghp de Caep vande ee lier. rit wel fien ratelen. zupdelijcker aengaen / »ſoo lu ae Om upt de Bap van Gzenoozt te leplen nae Weltkoort met een ond Eeten (Cp / foo meuchdp:02p by de wallanghs loopen / en leplen tullchen de Vs" „zen! padt en 't Soudze deur/dat is een kille/ daer met ghemeenhooch water acht" maer met een ſpzingh-tychienvoecen waters is. " nag: De Haenmans-Padtsis eendzoogh lande / ‘t welck de zupdzyde van t§ſtoot | Greubay loopen, dat ghp maer de vieugels vande Meulen boven het voozlandt heen t a .... . . pP g y // /f Ä R .