| jet UN (oo omin Gzenooztte leplen/ als in 't diep okte haven van Weltkoozt/ log tufTchen Waterfoort en den hoeck van Glaskarijck. 3 Teepen zupdooltten oolten / en ooltzupdoolt / wepnich min alg een Mijl/ ban de altes ooltnoordoolt dzie grooteinpien / van Blackrock oock ooltnoordoolt twee '| mplen/envan Enghelandts-epndt noorden ten welten. Udoolt ten zupden ontrent acht mplen vande Tuskar legghen twee klepne llandekeng dicht aen malkanderei ontrent Die mplen ban Gresholm / ghehee- te Smaelg/ met Hoogh water en (pzinckbloet bloepen Die onder water/het nooz- Smacis. | delÿckfte heet Scakum / het zupdeltÿckſte iamep / daerloopentweerikkens af ; her kenenoozdnoo;dwelt / en het anderzupdzupdoolt inzee. Tullchen die Smaels en ttsholm lepdt noch eenrpe rudſen / die met laegh water boven komen. tenis nie ider merckelick pertjckel daer tuſlſchenbepden deur te loopen/ beſonder mec (tilte/ au de ltroom, die loopt Daer leer lterck tulſchen deur/ cen ooltzupdoolte NIaen îieckt bupten de Hmaels het hooghlte water. Van de Tuskar oolt ten zupden ontrent les mplen / lepdt noch een groote klip Inet veel klepne klippen daer rondom / gheheeten Malcus. Die van Engelant aus t L t/ ennaer Perlant begeert te ſeplen / moet daer wel op letten / belonder als hy p. theeaveütelÿcke oft noozdelijcke winden een wepnich beoolten het recht vaerwater v gert onder denhoeck Carnaroozt te letten/Komende upt den welten/ loo wacht u k ot aj! tlandtniet nader te komen / als op les vadem / loo langhettot Dat gh denhoo- g:: xe: ee bad G Vai rer.: TIES bap/ſtreckt de wal voozt noordoolt eenklep- (up lies Daer tulichen benden klippich en rudlich Doch De Vee ye Di b tou Bre ru every uu! / foo ſuldp Deen noot een att foo ghp de wal (oo nae komty. dat het binnen-landt Dan het the g bedeckt werdt . tt daer dooz upt u ghelichte garc/ ghp lulc dan voorleecker un s. p ppen zr! het voo;ſz landt ltaet een Jentelmans hups inde dupnen/ ENE DE EL REE te U ; bagboozt vanu / let daer op vijk okce kes vadem landc- Irondt, ru | hoen zupdzupdoolt van S. Margets bap in zeelepdteen blinde klip diemet kn h water d)oogh lepdtr/gheheeten Cayach/ z! h U m:. rh CaljacB. nde Sap gan La hebe / ;! t: E uu aen zeplt/Cuit ghp recht I|) teh le blinde »ſeplen. Om daer bezupdenheen teloopen/ſoo houdt Blackrock over Mercken MIM) |. [): bet Klepnite Eplandt vande Saltes/okte om daer benoorden heen te »leplen/ ty Eat: | big, jut Blackroek bunten oft beoolken het groote Eplandt/ foo en fuldp aen Defe hin S. Margets vap tot de hoeck van Gzenoazt ltreckt de kultenoordoolt een taRhoeck van Grenoozt is niet leer hoogh / maer ltepl en boven op vlack / daer Grenoote? | | IE lügt Üreckt eenrif oncrenteen vierendeel mÿls ooft tenzupden in zee/ ban loutere ! n dog tn en rudſen / 't welck met laegh water een goedt uck weeghs van landt ' DE tn eee en oe ofte bancken te Komen, Deeltijtg loopenfe eerft in ijn tige omeen Lootlman te hupren die Haer opbzenght. Voor de gh De +8 Voorman wilwelen / Cullen wp belchzpven alle demerckendie waer | de ter [ür zin / en dit daer bp ſegghen / dat Die niet altijt foo en buy. m dat Uhozde. Aoeden 't gar hoe langher hoe noozdelÿcker uptitreckt / en oock dieper ker zee kamende op een mijl ofte twee nat bp Gzenoozt / loo lult ghp her . z deel, z Boeck. A z hooghe