’t Canael van Briftou, z 3 / nach die cuſt niet naever comen als twaelf vadem/ wane daer na toe zenlende, heeft: Venmerdenceenen wozrp thien vadem / en eer men weder werpen can/ litmen valt/ Ilheel van Flatholm oktoc nekkens Brult tore. | „Om den hoeck van Pallis point ketmen op Uüings reede/ dat is tu:\Cchen den hoeck Kings EN de Nivier van Buulk/ de Hiivier naelt / daeris goede klepgrondt op acht oft negen terde vadem. Die inde Hivier wil weſen/ wordt van de Loocſupyden daer in ghebrache. Men mach van daer oock voort bp de cult langs zeulen/na de Nuviere Sabrmna/,dat stock ghelvck de Nivier van Brult/ een lſchoone rivier omin te loopen. Om ban Bruult na Londap tezeplen/ lo gaet van Pallis poit weltzupdwelt aen/ . li dar de Flaetholm zupdwelt vanucomr / okte dat de drie voorlz meulens op t Ihdlandt evenverre van malcander aen / te weten dat die op ‘t hooghe landet in ’t piidden tucſchen die twee andere (taec/ zenldt dan recht opde Flaetholmaen / envzp daer bezupoen langhs/ Daer voorb zijnde gaet voort wellzupdwel na het En: Ön et wijlen benoozden Flactholmiepdt de Kadt Kardief in Wals-EiV gage. | | îhelandt, met cen tphaben / Dacr booziseen goede reede loo wel voor ſchependieamn .. || Wi alg ooft begeeren te welen /daermen bn. nae voo alle winden mach belchut leg: ie 'daer beoolten en benoordenlegghen veel zanden en bancken/ Die met laegh wa- 'tdyoogh vallen/ en alſoo daer eenbeſchut maecken vooz noordoolte en volte wins tuſ, Die op de reede voor iardiek begheert te welen / comende upten welten / moet tien Flaetholm enden Hoeck van Kardief ( leggende een Guck bezupden Kar: loopen, en em Den hoeck comende / Dan noo waert op bn De wal langs nae d leede, n Vicht aende hoeck van Kardiek/ te weten daer bewelten/ legghen twee Ep- sityen. g îtkens / Het eene den hoeck naelt / heet Hilye / het weltelpclte Barrepy, tullchen Barrep. MI dj leen Flaetholmlepdt een clip / zupdooltenzupdoolt ten oolten van denhoecky (NM | y Moeten »chouwen,/ allmen daer tullchen deurzepldt nae dereede van liardief. . ech water is/ ſoomachmen over al 't gheene / dat mec half ebbe daerniet bo- | ] t. . j: i |.; pu ; î | | on Aten bier mijlen welk van de hoeck van Kardiek leut de Naes/ daer bewelten De pan. th Valt et landt eerd ontrent nooDwel; Daer na zupdwelt ofzupDwek ten welten/ M dt Merkt allo cen groote Inwÿck tuklchen de Naes en Wozmt hookt/daer leer goe- | de is voor welte/ nosede/ noozdoolte en volte winden, atra. Etn De Naes een wepnich vande wal lepdt een groote banck / gheheeten Naeſ- Naeſſant. I| Y dt/ die ltreckt van daer welt tenzupden cn welijupowek (ijf Hier mijlen in zee. nu tg Woar hooft defgelper loopt een banck Die Heel ltepl is/ genaemt Helwicx / on- pelwin. ine Date mijten 3pD5upowelten zupdwelt ten zupben in zee. Die/ uptenooltenko- | ij ade, In de wijck tuſſchende Nâes en Worml hookt wilte reede loopen/ moet diche hie e hocck van de Naes langhs loopen/ tulkehen de Naes en Naelſanc deur, deſlge- die/ unten welten comende/ daer begeertte welen / mach dicht by denhoreckvan z BU. 4 . el zr es.. ) wen in comen/ ‘tis daer wÿt enbzeen. IS Ei is . | Ee ER Re N| & krütplecken / daer dodo; is dat Ckeer kennelpck. quer? | mm op ntrent dete mÿlen bewelten Wormshookc lepdt het Eplandeken Caldp/ daer op Caron. het [ren Witten toozen / vertoonende upter zee als een wit »epl/ die is daer gheſtelt om Mt "dt by teverkennen. Tullchen dit Eplandt en den hoeck van Wormshookc inge bet landt met een gzoote nwijck noozdWwaert nat Carmarten en Tinbup / Ehla Inwickis over al yoede anckergzont om te >letten. ' Aen alle zyden van hec UTI : Bep nde Ren Caldp marhmen oock [etten en belthut hebben boo? allewinden. Een VMM Ugo HEB benooen Caldplendteenrpe blindé klippen/ gheheetende Wullotr. Die wullocx IMMI ef îen her Eplandt om wil leplen nae Tunbup , mach dicht daer bu om loopen/ MI Dad TE ap euffehen het Eplanten De blinden Bene / die latende aen luerboor, of !h fo ach doc beoolten en benoordendie blinden langs loopé-/die latende aen bagboozc/ \ f h _ OInoocknae Tinbup/ enketcen t daer voor het Ne vnf ofte (eg yayert