| | ] 34 . DeKulten van Engelandt, ; aente lien als ghewzeven moltaert »laet / op de hooghde van neghenenveertichgta- Heyſant. . ofte (es mijlen welt ende welt ten noozden van Hepſ»andt op achtenceltich ofte »ſeventich vadem, daeris de gront wit geel klepn ſchulpſande / met veel graeuwe ge- kextelde naeldekens daer onder. Deyſane. Onrrent dzieentwintich mulen wel ſoonoordelÿck van Hepſant op neghentich v dem, is de gront klenn wit rupch lgnckachtcich ſandt/ mec een wepnich root en geel daer onder / en ſomnughe glinmende naeldekens / met twee okte Di ltucken vanwitte graeuwe fchelpen. Allmen van daer noordoolt ten noorden aen gact tol op vÿkenvÿkcich vadem- daer ig De gront geel/wit grok ſchulpſant/met witte ltucken ha! | en hzt Le he Dn (ien [eben ofte acht mijlen naordwaert ! okte HYeyſane. Weltnoordwelt van Heplant leſthien mÿlen/ende zupdwelt ten zupden van zelar! Lezare. twintich mÿlen/ op tachtich vadem/ is de grondt graeuw root kchulpſanc / gen ‘loot komt oock cen Eucken ofte twee ban witte ofte gracuwe krampen met geele en roo- de ſtucken van ſchulpen, oock wel ſtucken van holicken. . ess Seven mijlennoordwelt ten noozden van Hepſandt / is de grondt wit; geel rupth (eulplandt/ met geaeuwe Rerteldeen glimmende naeldekeng / Daer komen 00 y! rt letzte als tropkens. Allmen van daer noozdoolt aengaet lo verva | MH Viüfkchien nijlen noozdwelt ten noozden ban Depfant/ ende ttwaelf mijlen zupdut! . Heyſante. wel»oozupdelÿck van Leſart / op achtenleltich vadem / is de grondt wit / get root / clepn/ rondt landeken ; met lommighe witte glimmende naeldekens/ rt t „.: ghrwrrewe naeldeken ofte twee! entwee ofte Dzie Gucrkens DAN wi IE weren: Veerthien inÿlen noozdnoordwelt van Heplant/ ende negen ofte thienmijlen zupd/ w | Lezarc. zupdwelt van Lelart ilſt achtenſeltich vademdiep / de grondtis daer alderhandt! jje m! kelde graeu, zoo éilwart/ iet roode ltucken van (chulpen/ ende (omtE | | | Hepſant. ! DT toozönootdwelt van Dn TN se en van zet IM ve gekertelve eeey # Fn zl y en twee alte pit ett M)) Sozrels. "Peghen EE thien mijlen welt ban de Sozrels / okte wat noozdelÿcker ilk Di leich vadem/de gront graen waelachtíg / met cleyn 3wart fant Daer onder gem op kznmigtz. plaeren op : (elfde Diepte ís ui graeu DN clepn tand! aes Kozlien, dele grondt en teu Urs eersmeer of Toet uu! U ie maer aen weeck (meer ofte boter. Op Dele diepten en bebt abn nerghens loo w ier grondt als daer/ daerupt machmen vzp weten/ datmenac! jter de Horrels oft ach | Engelandrtis/ te wetenwelt vande Sozrels. ; e of dzit |H zit üi Poze. ee eg mijlen / ig oock waelachtich graeu (ant/ met 0 : | Dijf ofte les milen zupdzupdwelt van Lelart op leltich vadem / is de graur, t: grof met wepnich root landt / met lſchulpkens en glimmende witce n! Hevenokt acht milenzupden ten welten van Lezart op (eftich ed bes! at gheele tucken van »ſchulpen ende graeuwe ſtucken van weecke platte h (and! en van kaes/ met ſommighe roode ltucken van lſchulpen / londer eenüh Mi Zupdwelt ten welten van Lezart ende zupdzupdwelt van de Sazrels veerde TEüîes. mjijlen/ilt diep achtenſeventich vadem / De gront gracu/ geel! root ſchulpkant' ewe! | 1oode/ geleen blaeuwe Eucken an (ehulpen met krampen / en een luck V' qin!/ als kaeskorlt / ok ghelpyck Eucken ban Detterfchulpen/ met noch wee ofte De iel mendenaeldekens / op de hooghte ontrent van neghenenveertich gradenen minuten. ; el