mm . tuffchen Poortlandt en Lezart, 23 Van NHamſhoofkt weltzupdwelt bier mijlen let Fawijck / en Daer tullchen aende kult ten Enlandeken,recht beoolteneen hoeck geheecten Talland pointr/nekkens Wel- MI îuwe/ghenaemt S. Michiels ille/ men mach oo van bewelten als van beooften Daer &.086 Uhter leplen (danbeooltenilt wijtlteen rupmlte) endaer ketten opvijk oft les vadem. cbiels ile. Lawickis een cyhavendaer cen (chip mec halk uloetin mach/gende ooltzvde vande I haben Raet cen Klepn kercrken met een toommken; acnde weltzyde een witte Kerck/ | grooter alg Dat op't ooftlandt / met cen plompe toozen aen t weltepnde. 9 M Om m Fawyck te leplen/ loo moetmen ten minſten eenhalve vlort hebben/enloo- pamwgct: I Itudan nüdſwacers tulſchen bepde hoeckenin/ daer binnen zynde/ kielt dan wac zyde IM P wilt/ danhet meelte water is bp het weltlandc/tuſſchen de Staken en den toozen dropt weltlandt (taet. Binnen de Staken Komende (als ghp bp het weſtlandt in OE) loo wickt danterſtondr wat af / en loopt tot bpkans middenmde haven/ her tellandr naelt / tot voor het dorp dat aende weltzpde vande havenlepdt / daeris een f! ht: / dz kn DE t ln bif “)! k EEEN water mach blot leggen. Doo veh {n De vooal; kupl ofte Poel begheert te we- fen fg feplt tot binnen de taccken / wiyckt dan van het ooltlandt afk / tot datghp het Want naelt komt / omeen plaet te (choutwen die bn De ooft wal heen langs de ha: ben Ireckt/ ennefkens het eerlte hups van 't welterſche Dorp begint. Of t gebeurde kat Thu t niet enmocht inltrecken/ loo lagert u ancker uptvallen bupten de lkaken/ en N mer troſCentot binnen De boo poel. z y Sip meucht oock loo verre in leplen/ dat ghp een muer liet aende welktzyde vande Aen Daereendap achter lepdt. Gen [chips lengde bezupdendie muer ilt goedcleg- NO ES Aide Ut cu: inlktaet/ dan en komt denoordhoeck van t glop yet te nge / daernefkens lepdt een rotſe onder water / daer voorby zijnde/ meuchdp êtchip midſwaters ropen / daerilt belt legghen vooz diepgaende »ſchepen. Dzie mijlen zupdwelt van Fawiÿck lepdt den hoeck van Doodmanlhooft / en Den. j!derhalk mpl daer bewelten de haven van Vaelmupen. Den hoeck van Doodmang- mälhoofe. tek is dubbeld landt meteen ronden bergh die nae t welten ſchupns nedergaet / een | o k aen t weltepnde ltaet een meulenmet een »ſcherpetoozen / en ſommige hupſkens pb t lande / een ltuck daer bewelten machmen dat Hlot van Vaelmupen op een undenheuvel teghen het hooghe landt aen lien. Dit is leer kennelpck landcaltmen ten welten oftevan Leſ»art komt. tn P De welthoerk bande haten van Daclmupen Kat cen Calteel op 'thooghe lant! paer. MW hein t gat deweltzyde naelt lepdc een groote klipboven water / daer machen aen muzen: II hauden zndenom / aende binnenkant vande oolthoeck legghen oock eenige rootſen III toe Wwalaf. Om Daer in te (eplen / beoolten die voorſz klip langhs / oo loopt op Mt tkabellengden bp het ooltlandt in / latende die voorſz rootſen aenltuerboorc/en de de oe klippe aen bagboogt/en foo op ’t Hooghe landt aen/ Dat aende welspde binnen b haven lendt. Achter in de Baten staec aen 'tlandt een witte krütpleck/oock een ien boomen/ houdt die over de noor-dhoeck van't voorlz hooghe weltlandt / en Niet Daer op aen/ tot vat ghn Daer bn komt gp falt [oo met half vloer op 't D200rh te bop Minder water binden alg byk vadem / en Dat cullchen het voo;lz Slot op de welt- of Een bet oolter Slot Dat aende ooltzpoe binnen De haben Daer teghen ober (tact; kon en wepnich binnen de kaltelen. Als ghp dan bp dat voo!lz hooghe weltlandt tumt/ (oo loopt daer bnlanghs tot aen 't noozdepnde ban 't lelve/ enketcet daer op oor decthien/ofte veertien vadem. Gp meucht ban Daer oock overfaen nae Het - Den landt en [etten ’t onder ofte achter De banck / Die bant oolter Slot komt afloo: oat hben langs de haven op (eg/ (eben ofte acht vadem / die banck balt met laegh Me tans droogh/ enis weecke morwe gzondt / Coo datmen in'cllijck lit allmen baer . degenen p e groote klip ín tefeplen [los uten de a weftlande/ Et Veil ig a qu Bewelten bie Klip it in dat gat les z h: ademdiep/ mechalk vloet/maerin 't gat daer beoo=ſten levenen acht BDE EEE mu [| HMI. | I I IMMI J I IMMI I IN II nh mu. EE MM MM. Y t mM, ] Y IN MI : HI iN .,