'] | | Decos Wilt ghpin Welt Colpko:d oft Weltcomker weren / loo loopttullchen t land gelinde Okte dzte blinde klippen/ daer met laegh Water niet meer alg Dzie ofte gierdeljalE De | blipyen. Waters open blk. De mercken daer vanzyn dele : BeooltenPlepmupen mat lioxbzoot, Duptſchen Kocxbzoot ghenaemt/ de welthoeck heet Raml»hed ofte üiamſòſhookt! p teen. Van Plepmuven en Die Geen legghen verſchepdenzupden ten welten en zupzuyöt, .. VII Hoofiſtuck. De Cult IT tuffchen Poortlandt en Lefart, SIR) Echt beoolten de tweede ofte weltelpcklte punt van Goutltartle!! ( eenhavengheheeten Salkem okce Salkom bap / wat Den v! h ) Kkomende opent die hem »lelven/ de weltkandt is hackelich f | ) I [97 ooftkant gaet (chupns neder / Dicht aende welthoeck lepdt een 1 Sla Ve) ofte rme rufen /Daerom moetmen Die bp wat (chouwen;en late! SL ISVEN NE klippe aen bagboozt/men kan Daer boozt al fien barnen wat WIE | OND VSA ren math. Binnen de Hoecken Komende (kondp aen geen van ID, ‚ Wallen midoen. Op De Dumpel ofte op t dzooglte van ’t gat blijft met laegh walt {pzíng@room niet min alg elf voet water Daer binnen if weder (ijf D2ie baden DI p Blenmont Dijf mÿlenbewelten Goutltart lept de hâven van Plepmouth-/aende uptrerltt os boeck bande Voertlept een hoogheronde klip by d'Enghelſche Meutton/ enb tullchen gaec de Voert van Plepmupen noordnooz;doolt in/ is wijten diep. Rec 11 noorden Ramlhookt is een lchoone lantbap/ daermen ketten mach dicht onder lat, neghen ende chien vadem. Twee mjÿlen zupden van Hamlſhookc lept een clip bo i! Mieutve, Water/die d'Engelſchen Idelton/en de Dupt»chen de Mieuwelteen uoemen.De|) ontrent Die mijlen. In De Doert bp Het landt van Plepmupen lepdt cen Eplandt qt Dat is met een rik ofte dzoochte aende weltzÿde valt / loo datmen daer beoolten ", been »leplen/ 't zu datmen ooltwaerc in 't Liattegat okte weltwaert in Wetitcomk!., U geertte welen. Wilt ghp mhetc liattegat welcn;/ loo loopt tullchen dat Gplandt ct ii attegat. hoeck daer beoolſten in op Pleymupen aen / loo langhetot dat ghp het Katte, aen tuerbooxt open (iet / gaer dat oolktwaert tuflchen Den hoeck ban Plepmuyt, Den voorlz oolthoeck aen uerboozt in/ latende het meeltendeel des waters att tj booxt tot binnen Dien boeck/ en [ettet tegens Dat (chozre noozdlandt/ Daer if mil lat water en daghelpcr cp vier en vik vadem diep. mi! Wennich beoolten het voorkz Eplandeken lept een teen onder water / datr t tl laegh water niet Dieper op 18 Als Due vadem ; Om achter het Eplandt te leplen ma 1 Uu beoolten ofre bewelten die teen omloopen/ naedattet te pas komt. DO, Wektcomker (by d’'Enghelſchen gheheeten Welt Colyfotd) leplen / bewelten df /t heen/ (oo neemt De ach van 't Eplandt op bier ofte vijf vadem met laegh watt: !] loopt daer loo bp om/ tot dat het Viſſchers dorp / (legghende noozdwaert in ;;! komt aenDe weltkandt vandevalep aende noordwal / dan ziit ghp tullchenl]! op! landt en die lteen Doo; gheloopen/ en al bewelten de ſteen. Achter het EplalV )! landt van Plepmouth Raet een muer ofte hepningh/alsghpdie eundeling aenlitt! ttt Kerck bant boo; Diſſchers dorp komt aende noorzdkandt bande valeve/en! » ol water open kome/ danloopr ghn ober De Been. Achter het Eplandt machmenlt twadlf/derthien vadem, ; e yal . Piepmouten het Eplandt/ en voort midfwaters tulchen bende landenin/ afl} bet gat van Welt Colpkord open is / Claet dan aende Cunckerhandt / tot om de" ul! hoeck / en lettet daer op lelthien/ vikchien en twaelfokte chien vadem. Ja Ey it vÿkthien/ lelthien / ſeventhienen oock wel twintich vadem diep/ en achcer het landt/acht/neghen/ thien en twaelf vadem. „entw Op de Voert van Plepmouth ( niet verre benoorden het Iiocxbzoot ) leggle! hel koozen met een menlen/ en bewelten het voorlz Eplandeken (taec een Ed i! hups / als het too,nken van dat hups komt aver den hoeck nefens het Epa nend! Die v002(3 tod;n een meulen beoolten Plenmupen ober een / foo ilmen op DE but. yal [teen okte droochte / die is met laegh water vier badem diep. zNaer als den Hott mel Weltcomker komt om den hoeck bewelten het Eplandt / en de voor»ztooret .! ind ten oock ober cen/Dan iſmenop de uprerlte lteen/ daerop ilt met laech water en pt Groom bierde half badem diep, # yal