20 Van de Wieling(ie, ' beoolten Kinocke / kenlt dan daer op aen / tot dat ghp dieper water krijght / dl Dat den toozen ban Middelburg komt overden JInnerdupn / en Dan Daer Voo op in. Weltkappel in Vlaenderen is een kort plomp toornken met een plomp kort nael deken oft Kapken daer op / maer Knock ig cen »pitle toozen niet loo hoogl als Heplt. De Wäclinghe en Junerwielinghe. M de Wielingt!;e inte ſenlen/ kamende upter zee/loo loopt de kult van Vlaet! ZLI derengen (als ghy voo,bp Ooltende zpc) tot op vpk vadem. Nefkkens Blanc Geen fen ee B B tr ture d een klepne vlackte/ en Dobbelſandt is oock heel we:h. Ofte neemt acht op LIW ghencen plonmpe toozen/ enden dickltendaer ontrent. Als de Bugghelinghe! een kabellenghde bewelten Lilweghen ltaen / dan zpr ghy noch bewetten alle (and! ' Pollen enbancken/ hont die toorens ſoo ltacnde;/ en loopt op de kult aen/ tatavtil voo Nipr/ dat ghp weder lteeckgrondt vindt en meerder diepte tot op upk vadell gaet dam noordoolt en noordoolt ctenoolten van een bloet / ofte noazdoolt en noor, volt tennoorden vaneen ebbe(lkavelt wel ultroom-/ die loopt daer meelt ooltzupdos. wel »ſoo zupde!pck/ en weſtnoordweſlt wel (oo noordelpck / ent ghecp loopt uid / renklepne ure langs het lant) [ont Den toon van Wendupnen cen ofte twee hip! knghoen bupten de Schans van Blanckenberghe/ to langhe ghp die lien meucht enal op vyk vadem, als dan Heplt aen Brugge, en Weltkaypel aen Unocke coint/ ſoozyt gp welte weghe in de Wielinghe / hoemen nader aen debanck van d ghelſche Dol is/ hoe dieper water men eeft / ten zu datmen droachte heekc vand banck (elf. Bruggpe moer eetl aen Heplt zun / okt men laude te verre t’ zee / of df Enghelſche Polte nae zun. Met een voorvloet machmenle ghelpck aen malka Der bzenghen / maer niet met een voozebbe / loo ghy Dan Droog fre krijgt / DAF vande Enghellche Pol; gat van daer voozt al de lelve cours / tullchen de Enghel sercken che Pol en Franſche Dol oft Fanerbanck deur/ datis een hart ſant en ltep!/ its! tui nnn 8 Ep Ak, Demeuop leon ba Vol. welten Slups) okte daer beoolten/ loo zudp de Franlche Pol ghepalleerc/ gaet dat! volt aenrecht op Vlillinghentoe/ ofte neemt acht op dele volghendemercken : Li wegen moet miet binnen Pep Komen / eer het lialteel van Slups komt atis ooltdupn van lia»landt / maer daer bupten blyven / oft ghpu loudt teghen den J ner banck aen (eplen/ als Dan het Kalteel komt aende dupn/ gatt dan bp noo). oolt ten oolten en ooltnosrdoolt/am de Franſche pal tempden / tot dat Diilſin i toon komt benoozdende ghevanghen poot / Dan krijghop Dieper water : gat dan oolt en oolk tenzupden recht op Dulllinghen aen. In de Wielinghe als ool u: Funerwietnghe blpft met her laeghlte water niet min als vpktehalk pane Innere. De JInnerwielinghe ltreckt in tulCchen de Jnnerbanck ofte Franſe Pol eus; Wwielnge. ſqntdeur. Hooghp/upten welten de Wielinghe inkomende / (oo veer gheko zue/dat Welktkappel aen Iinock komt/ en de Innerwielinghen in wilt/ loo gaet vat! Daer ooft ten zupden aen/ (oo ſuldp de tonop De punt van de Peerdemarckt gear! | werden/ (dat ts ten fant / Dat Bande oolthoeck van ‘t Slupſſe gat afſchiet / enhtt! ltenlis) laet die ton aenltuerboozt/en houdt &. Lamhzechts togzen efken bupten ’ De ooltoupnen van Kafant oft Slupſke gat / en gaet nsordoolt ofce wat nod. | lirale. Ker by de wal langhs om hec Iirakeſant te ſchouwen/ als dan het Slot van S! fandt. - GS: Lamberts toozen over eenkomen / gaet dan oolt aen rechenae Dlillinghe" Van'tghetyen loopen der ſtroomen. Deo ma VEB Gat Targa Sauers .