foo legahen de Enlanden onder ’t landt batmenfe qualijck can lien / allmen pet wat Enhalkmÿlbezupden Kinde is noch een groote Inwijck okte haven 1 daer voot | 16 De kuften tuffchen Kilduyn eenzupdoolte Windt rolt Het cen wennigh/ doch Daer en can gheen (lach van water gaen. ; Verre in de zupdelÿcklte Bap bp nae voor de Liivier lepdt eenklip / maer bobet water. Bupten hec grootlte en 'ezupderlte Oplandt lepot noch een clenn rondach- tigh Eplandeken ofte groote klip / men mach tulſchen dat zupderlte en 't grootlié Eplandt/benoorden dat voorſz clepne ronde Eplandeken heen/ upt en inzeplen / dat is, men laet het zupderſte Eplandt met dat buptenſte clepne rond Eplandeken beyde acn (tuerboort/ en her grootlte Eplandt met het Warder aen bagboort allmen upt- zeplt/dar18 een heelnau gat/ maer heel ſchoon en claer/ſoo datmen daer niet en geef te (houwen als alleen een ciepn blindt klipken / dat lepdt aen 't noordepnde van k upterlte clepne rôndt Eplandeken / en valt metlaegh water d!oogh/ evenwelen ilk niet gheraden te ghebruycken,ten ware bpnoetdatmen niet beterenmorht . Die in dele Haven begeert te welen/moet al dicht bp de wal länghs loopen/om dé voorlz Eplanden in't gheliche te crijgen/ want door dien Get binnen landt hoogt is! vande walis. . leggen twee hooghe Eplandekens/ op het noordelÿcklte ltaet een groot krups/ mel mach aen bepde zuden van deſe Eplandekens om/ oock tulſchen bepden Deur/Dart binnen loopen/ en Cetten ‘t daer waermen wil op vifkthien/ twaelk / acht okte vijk vas Demy Diep oft Dz00gh nae datmen verre infeplt/ En leggen daer voor alle winden be- | fchut/Dan alg De wint Kerck upter zee Dwars op de wal ig/can 't Daer binnen wel wat Y rollen/maer daer en can geen Mach ban water gaen die hinderen can. Een wepnigy benooden dele haben lepdt eenlaeg langh Eplandt dicht aen de wal/daermen Dele ghewelten oock aen bekennen mach / tulſchen dat voo;ſz Eplandt en 't valte landt machmen deurleplen (onder mildoen. . ) ; . J Dan dele haben tot de ſeven Eplanden zijn D2ie groote mplen. echt benoogDel aen ’c epnde van De eben Eplandenlept een (choone groote lantbap/daer ’t 00 go (etten ig 0002 zupdelijcke en zupdoolte winden/ maer ooltelÿcke wunden ne ] zeelijche ofte noordoolte windt it Daer quaet eggen! want daer voor en ler 9 ver»lchut/men lettet daer op twintigh/ vijkchien ofte twaelk vadem/nae vatmen I Ye goud? de wallendt. De Auden noemen dele Bap De gouden Bap/om Dat De Grand vai J root (ant is. Ae: rr. matckthoogh watereen M TH | " ——