ywaronta. Anderhalk mil bezupden Tirebieri lepdt Waronia / dac is een grgote za Ut. en — —° ~5 _ “ III Hoofiſtuck. Van de Zeekuſten tullchen Kildijn en de ſeven Eylanden. F An 't Eplandt Kildupn tot den hoeck van Tieribirp il zupdocl / A en 3updook ten oolten ontrendt vier mulen / daer cullchen sn tiea (NNT D groote inwijck. In die inwÿck een groote mil van Luldyn KP linie. WN ven hoogt en vpp groot Enlandt geheeten Blielna Olinje/ dat is | A bet nachte ofte hevndlte Olinje / Daer achter aen t valte landt / he f L IVF zupdenndevan t Eplandrt naelt/18 een goede reede daer begun f (SN®J3 lÿck 3 ofte 4 fchepen mogen leggen. Daer lepdt cen ronde b:! ofte hooghe heuvel op 't valte landt/die boven alle andere heuvelen upclteeckt-en ; kennelijck ig / Daer op lkaet een groot hoogh krups van twee krupſten boven m' cander/daer benoorden lepdt een vlacke hoeck/ daer nefkens leggen lommighe M penlanghs de wal heen/die met hoogh water onder leggen. Aen 't zupdepnde va Eplandt Blinje cen wepnich ban landt lepdt een Klip bp nae gljelijcke water ' h' men mach Die altijt wel lien aen’t barnenen breken van t water. Benoorden t 11 landt ontrent 't vierendeel van een Mijl ent een Klip met verre van landc/en daerb t'zerwaert noch een blinde/daermen met laegh water niet over mach. en Die van benoordenachter Olinje wil te reede loopen/moet een goet (Fuck beoo V dele voo; klippe benoozDen Het Eplandt heen loopen/ om Die boozfz blinde te che, wen/achter het Eplandt comende/ wertmen die voor»z ronde heuvel gewaer nit! !! krups:men moet het Krups níet verby loopen/maer laten dataen bagboort/en (y al Daer Dicht bp in om De voorl; klippen te mpben die van de vlacke noozdhotc (ot lkrecken/den hoeck met het crupg is heel ſchoon en lo tepl dacmen mec cenlchip Der hinder teghen de wal aen ſoude moghen legghen. : oil Dte upten zupdê op ele reede wil comen/loop bp de kult langs, die is heel (cho is tot verbp de voo;lz hoeck met het krups / en wÿck daer dicht by om als voo!l; gh men (ette binnen Die Hoeck op lkes/Ceven/vijk/vier en dzie vadem / loo diep okt d00 al»ſmen wil/daer en mach geen lach ban water gaen, : het Ontcrent ten halven tulſchen het Eplandt Olinje en Tierebirp is noch een ha | ok groote Inwick daermen vooz alle winden belchut mach legghen. „ ( datt Tiribirn. Tiribirp is een groote Nivier en ak water daer een groote Halmvanglt is / d | machmen met groote ſchepen inkeplen / en daer binnen over al ketten waer dat kl î Wilopgoerde=antgront/ltreckt meelt zupdwaert ennae weltelÿcker in/ de ooltelic ) Hhoeck ltreckt wat meer t’ zeewaert upt als de ander / Coo dat die een inwijck m daermenreede onder maken mach voor een noor-dwelten windt. ndtb! okte haven die voor aen de mont enghe/maer binnen een wnde Voert is/datr i » | een af water daer veel Salm ghevanghen wert, Binnen in dele Bapilt over a! fetten/black water en (choone gront. Doo? de Mont van dele haben leggen Dt ep! ‘ Eplandekens/Daer achter ig oock goede reede. pit Gaßzile. 5 era ve twee wien Dr TIA lepdt Gahzile / een Da IN vloepdt ae wael boeten op en neder / ee spone apart GEND Kult hoogh water. Inde mont van dele haven legghen Die Eplanden/ twee ae d zijn Dain eenaen de NET is het hooghle! dar zr noi | moeten II” EE reo / en etten, daer an de noozdkandt van de haven/ tis Daer »ſeven/ acht vadem diep en Òch f Daelna I Butrent een mijl Daer Gezupden lepdt Salenli Daelna/dat ig te eggen bet ves Halenſt. Halenli/ maer daer tullchen bepden recht benoozden Halenli lepdt noch een . he Inwijck die wel anderhalk mÿlte landewaert in ltreckt/ en ontrent lo wit is s Typvooz Amlterdam/daer louden menichte van ſchepen mogenleggen/ c illec ep en wijt/en ober al goede Anckergrondt. Een wepnich benoorden dele inwi] wett! eenhoochachcich Eplandc okte groote klip/daer machmen achter om leplen/ reiche"