SESTE BOECK ande Dolterlcheen Poodtlche SCHIPVAERT, Inhaudendedebelchrpvinghe der SZeetulten van Laplant en Rulken/van de Noordkaep ooltwaert aen Nova Sembla/ en ban De ghebeele witte zee. I Hooftftuck. De kuften tuffchen de Noordkaep en Wardhuys. DF St ten zupden ontrentthienmplen vande Moodkaes W U)) lepdt Noo1dkiÿn. Van Noozdküÿntot Tanebap ilt oolt- Nootv- 4 KN zupdoo acht mplen / daer tulkchen bepden ilt al een kön. WW Cc!’oone kult londer vuplen okce rudſen / een hoogh ltepl ] afghebickt landt-=Conder eenighe ltrandt. Allmen verby Noordkün comt zenlen nâe Tanebap/ loo ontinoetmen eerlt den hoeck van Slechtenes / een Clechte uptlteeckende hoeck/ſeer goet om kennen/daer nat Ged Ommegae cen Viſichers dorp/ lkaende aen de zeekandt/ > Daer vecht beoolten gaet de Canebapin- dat is een groote atd Diepe Wibier Die ecrlî zupden / daer nae zupdwelt verre te Ofte dert in ltreckt/en in tween hem verdeelt,18 voor aen de mondt wel twee mplen V dr ze is geen reede ofkte plaetſe dacrmen anckeren mach. Aen de voorlz weltzp- zun veel pee boecken en nwijcken aen te lien als ok men daer athter (oude te reede ten tande tt men moet die al verby NI) lange tot Datmen act De felve welt wal | Vitcherg rgh iet Daer een Warder op Laet / Daer recht verbp Haen (ommige huck va huuſen/op een laeghe heuvel/te nefkcns die bupten loopt een laeghe vlacke ken anche. landt af achter die hoeck moetmen löopen en letten 't voor die huplen met UL zeeen cen Rabeltouw aen landt valt. M beoaſten Tanebaplept den hoeck en dat landt van Matko)k/van Daer nat marko. den ty) ups ltreckt de kulte zundoalt ten oalten/zupdoolt/en meelt zupdoolt ten zun: te lt Wa in lhtng elk mplen/daer tulkchen heektmen veel hoogh echt landt, Ten halven tus ln enden doch Wardhups naclt/epdt een Hooge Heubel op ’t hooghe landt/aen hin (s ken Iialteel oft Ranthups leer kennelÿck/daer nefkens dicht by lant zijnde/ k het of daer nefkens een groote Voert is / daer men ſoude moghen inleplen. | Uy Dung zijn D2ie Eplandekens met noch (ommige clenne klippen daer by / 't Ward. k is het grootlte van de drie/dat wert alleen Vewoont/daer op 1s een Dozp ' î ie 300 noozDtfehe Huplen met een Galeel/s ontrent een Half mijl lang; let | hood dt teck j ny daer Vert deelmijls van 't ant ak/geltreckt gelÿck de kult!meelt zupden en noorden/ ken haßhen bepden ilt over al diep water. Aen de zupdzyde van dit plant recht Üüglelugache river iwyeken macaueren BEN He sis ces alle at Die twee inwijcken malcander ; een hq intye„Ibelltrant blijkt ontrent een lteenworp breet/ deelende alſo dat Eplant bp W het oolteljcklte deel ilt korclte enhooghſlte/her weltelÿckſte het langhlüte Ihe. Dicht op de ltrant aen de ooltzude van de zupderhaven lepdt het ScSSHSSISCUE S , A Ha oren s DR De zude van 't Enlandt uye:hervetelnzcen Gido k q alle lot/daer is goede anckergront op 10 okte 12 vadem/men [ept Daer belchut Ee en on DG EE VG omen lo upt den zupden als noorden Daer tulchen in ; zw: 't is over al . DN di tj: den noozDen Cont / nie holm Daer De galgh op kae ker wijt/en over al (eer Diep. Die in De Tanebap begeert te welen/Die moet al Canebapy. weſtwal in koopen/en daer langs/om datmen aen de weltwal moet leggen/aen huus.