18 ‘t Liedt van Dronten. heet Foolken / 't Noordelÿcklte zzz machmenbeut zeplen/tot in zee/maer niet ſonder Lootlman. . ; Q ; . OmuvanLerxenna Agenestezeplen/loopt bu denoordwal langs/dieis de ſchoom [te/ de zupdwal is vupl. Een Uabellengde okce anderhalk bewelten den hoeck Ager | ties leydt een blinde klip / niet verre van de wal.. Om die en ander vuplen meer te Tchonwen / »ſoo houdt by de noordwal Ianghs (maer wacht nin geen Bochten oft Inwiſcken te loopen) »ſCoo langhe,/ tot dat ghp de yuplen op Agenes kondr lien/. zeplt dan daer nae toe/ſCo en zuldp aen de zupdwal geen buplen onderzeplen. Aende hoeck van Agenes is oock een grooce pleren ringh/om de Schepengente meeren : c is datr . bUpdiep en lteple akgaende vuple grondt. Omdaerte letten moetinen vrp dichte by De wal weſen/eermen grondt can vinden dan maecktmen voort met een touw aen de we Kingh vaſt/ dicht aen de wal ilt ontrent vijk ofc es vadem diep, vuplet ' Aende Noordzpyde van t Liet/ tegen over de hoeck van Agenes lepdt Eurilandt/ een black (choon groen landc/daer op ltaeteen wit Kercrken / ontrent een vierendee mijls van de wal af te landewaert/ by nae als het kercxken van Edou/ daer netfens is een goede reede/ſchoone ulacke opgaende (ant en klep grondt/men (et Daer neffen De eerde zeeboed, op (even acht oft neghen baden goede kle grond; op lelthien/lt venthien oft achthien vadem lepdtmen verre van de wal. Bp kaute van goede wint/ oft datmen om Agenes niet encan comen/ okte vande nacht beloopen wert / ferme daerghemeenlÿck. Bp Agenes loopt altijdt groote ltercke ltroom upt am de welt/ en Door dien de landen van daer zupdwaert aen wederzpden heel hoogh zyn / endt Wwint(zupdelijck zÿnde)daer tuſſchenbepden/altÿt om den noord uptboecht/en mach“ mendaer int opzeplen met laveeren niet winnen / maer int akzeplen machmen Det de (lkroom met labeeren groot boozdeel doen, De ;: Recht omden hoeck van Agenes aenltuerboozt is een groote Jnwjck geheett! Salta Daer inig goede ancker grondt en goet »letten/danmet noordeliyjcke wmden il inoepelÿck Daer Ut te comen Voor de geen die om de welt ofce uptwaerc begeert lf Van Agenes tot den hoeck Noobergh ltreckt dat Liet zupdzupdoolt twee oaf muylen. Ontrentten halven ofte wat meer aende weltzyde lepdt noch een Jnw A HHN I | II I ]) .. —1 I IB IE TE I M M ||} I|! VI IH IJ I Ml! ! | j AH ! ! I qu mH mu: | M | ! HI lr FIM ! I 4 ! mmi u ti mul If |! b r MNIMI | UI II. M ;. u p | HI ) ] MI MH | |! 4 B ] | Wi I q | | J .. tea MI mimi mM - mm 1 | ] ] 1 HI, I HEMI [ It NW I ] u IH n ; [[ ' H I IMMI nu y I! MI rm '] Bi nm IM I IE m iH! u mu ' . gheheeten Lenswijck/daermen reeede mach maken. | 954 Koobergh is cen vlackachtighe hoeck / beoolten ofte benoozden om Dien hoeckis goede reede op s oft 7 vadem. Een goet lktuck van de wal/ bewelten den hoeck werdt oock veel ghelet van de Noozdſche jachten / maer de grondt eniller niet (hoon DAK over ilt een onbequame Reede voor groote Schepen. Teghen over Hoobergh legghenver»ſchepden Inwijcken en Hhavens / als DIE vee Bodwijck en meer andere/ daer veel Deelen gefneden en gheladen wo- Van Roobergh tot de Holm van Dzonten ts de cours oolt ontrent twee mplen’ alfmen gen wepnigh berbp Koobergh is ! wertmen die haelt ghewaer , teghen het hooghe landt aen beoolten Dzonten. ‘T is daer tullchen bepden wÿdc en breedt- Vandenhoeck Roobergh ltreckt het landt noozdelijck op/loo verre datmen 't walt tot ſommighe plaetſen qualÿck mach overlien. Bp den Dolm comende; men mach aen bepde zyden om daer achter zeplen : men brenght den Holm noordwaert van hem/en zetten 't daer bezupden op (eg; (even oft acht badem / nae datmen dicht gen! okt verre daer vanlepdé / daer is ſchoone klep grondt. Den Holmen De Elf oft ie bier van Dronten leggen bev(chepden noozden en zupden antrent een gotelingV kchest daer tuſſchen bepden is over al goede anckergrondc / en diepte van 20 en 2* Ontrrent eenbooghſcheut noordoolt van de I inde kippen! die met laegh water boven comen/ foo te ww; mach- IW on Schip Dat elf poet Diep gaet ober Het D300g hie ban ‘t gat tor binnen De Elve ban Dronten in te zenlen is Lootlmans water / Daer Haen ghemeenlÿcß kwee okte dzie malten tot baeckens / dan daeris geen valte reeckeninghe hach g!/ linge nae te maecken/zn werden dickwils verſtelt : lamtidts tgenſe gen de 00 ;) x. |