| ne P t Noordepnde van Nooider Lexen is' gock een plaets vat goede ancker- ieede ots | de Schepen des Herkltsdaeghs dickwils ketten / om niet een oolten windt tezepl te haven. I Gez am datmen van Lexen metooltelÿcke windenquatyck t'zepl gheraecken can. zie clenne mil bezuvden ofce bewelten deſe Havens van Lexen en Moltou/ aen de hpertin't edt. Een wepnigh beoolten Heimnekioerdtegen över Hemnecchel (een !ugten: | ] h j i . " | W ofte beoolten de Teerlingenaen 't noordepnde van Hittereu- tufſchen | | I VOER Zpen camende) loopendaerin achter Leven heenomdendonn. | I utordzyde / reckt het Liedt noch voort ooltnoa!doolt en noordoolt ten oolten twee II Ta mÿlen. Agenes.is de noordelÿckſte hocck van U Liet paer mioetmen by ony Agenes. YAltendenoozdoost ten oolten. Ê tu Welt begeert te welen) op vier oft vk vadem ſchsone ſandegrenne. j H h De zupdzpde van t Riedt / van Schaerswijck af heel tot Hegwijſck (datisen. ] bj! okte anderhalk beweſten den hoeck van Agenes) is meelt ſchoon / met wepnigh zue n: maer van Hegwijck voort tot Agencs is de kult vunl en rudſich. De noord- î ug |.! j Lullchen Noorder Lexen en Eurilandt legghen twee Eplanden/hec zupdelijcklte j ‘t Liedt vin Dronteti, 17 | datis gen deoolt kandt van Namskioerde leggentwee Holinen gheheeten Weropf wersoy. daer machmentullchen bepden in zeplen/ en ketten op goede witte (andtgrondt/ men tac dock voozt tulſchén de Holmen deurzeplen/tor binnen op 't Liet/menlaet dan en blinde klip aen (uerboozt nekkens de zupdelÿcklte Holmleggen. ; Dan Het Eplandt Edou tot het hooghe iandt (ofte den hoeck) van Dzomlnesilt Drsſtes. ; berſchepden noozdoolt ten dolten ende ooltnodrdoolt ontrent derdehalf mul. Bewe- Gen dien hoeck / te weten / tullchen dien hoeck en t landt daer beweltengheheeten Friines / lepdt een haven gheheeten Schaerswijck. Voor in't incomen vandie ve WBen/ontrent midtswarers/Doch Schipnes wel foo nae als Diomlnes/ pd Ten Zipnee | blinde Klip / Die met laegh water D200g4 valt Daer mathmen aen bepDe zpoen om. | echt binnenden hoeck aen de zundzpde (taer een boeren hups/ daer nekkens letmen . Op vik/les okt even vadem/»ſchoone opgaende grondt/diemen aenlooden math. Dele haven lepdt ontrent een mil meer ooltwaerr als Namsfkioerde/ aen de zupdzyde van ſ.tedt/bequaem om Keedetemaecken/voor de glene die de nacht beloopt. Bewe- èn Dele voorſchzeven haven Schaerswijck länghs het landet van Schipnes leggen kel lippen bp de wal/ ommughe onder en lommighe boven water / daerom moet- í en daer de zupdwal wat ſchouwen / maer de noordwal langhs Hictereu is heel choon. T Riedt is daer ontrent breet/weleen groote Half mijl wijk: : Ontrent vier mplen beooſten Schaerswijck aen de noordzyde van 't Liedtllen. | Len detwee Eplanden van Lexen/te weten Noozder ende Zupder Lexen/zÿn te ſa- Lerente. men ontrent een halk mij langh. 'T Liedt ltreckt daer tuſſchen bepden ooltnaord- dg Len de zunder Lexen is een Inwick daer een ronde klip voor lendt / maeckende Ôc binnen een ſchoone haven/gheheeten de Haven van Lexen’de beſte van tgant- he Liedc. Jan Geurlz. Boogaert van Amlierdam heefkc op zÿnepgen kolten/ tot Serie voor Schependie daer moghen comen/op de oozlenDe rortde klip een groote hren King Doen maken/ men fetcet oft beootten ofte bewelten Die VoorlenDe klip; ri îer datmen wil/ op les/Ceven ofte acht vadem/enbrengt een liabeltou aen de vdorſz ged. hoemen verder inde bocht tuſſchen de klipen het Landc in loopt/ hoe 't d}002 r 1s/dan al ſchoone lupvere gröndt. ; 10 j ndt is-bequaem om Reede ce maecken. 7 drt z:: | ?ghen ober de Baven van Veren lepdt noch een haven gheheeten Moltow’ daer jugicouta dwal/ lende een Holm / daer een Warder op ſtact/ gheheeten Swaenholm daer Swaen | inenrondamzeplen/ achter die Holmilt goet letten(ſo wel voor die om oolt/alg Vom. | langs Hitteren is oock redelÿck ſchoon/behalven aen't noo1depnde leggen (om: | wa he klippen, gheheeten de Teerlinghen / die trecken een lkütk vande wal zupd- De Tees: t Jaerde op een hoogh landt) daer ilt Liedt op 't naeuwſlte / enniet meer als een ſihel. beef eeioe ETD egen over het noozdejmde van Hicteren (is een Inwück daer ie agen Eaen/en mentchte van goede Deelen gefnedenen geladen worden. "tereu en Leren in/ lepdt eer Baden abehetten Deeplondt/ de Moozdlche Jachten Diepſone. ' an Lexentot de hoeck van Agenes/ aen de zupdzpde/ okte tot Curilandt aen de nnae Dronten wil, 2 deel, 5. Boeck, C; heer