=— == J U EE CD D. ©. “ w = te E . 22 U =. e O 2% e > | ] ; ] ] / ] j ] 4 / j / H j ; p. j / . de Noo Ö | 't Liedt van Dronten. U$ | Fleſkondt/nae dzieronde klippen genoemt de FleſCen/die bupten de ooltkkant van dat Fleſſonde. | | satopren rplegghen/ en daer aen leer kennelÿck is. Recht binnen de dzie FlelCen ; Fleſſen. | lvdteen groote warte platte clip/bp oktein’t gat van Bremlònes zijnde.lepc die welk- ioa1dwelt ofce wac noozdelijcker van u. Om vandaer dat gat upt te loopen / ſeplt echt op de voorſz (warte platte klip acn/ en loopt daer bezupDen b2p dicht bn heen/ | âtende die en de Fleſſen aen ktuerboozt (benoozden die platte klip en de Fleſſen ilk | balrudſen en blinden) gn (ult Dan twee ander ronde klippen Díe ontrent cen Gott: | lngſchoot ooltnoordoolt okte noordoolt ten oolten van malcander legghen/aen bag- datt van u laten. Bupten de Flellen comende / lult ghp bupten alle klippen 3ijn/ Ineenltuck daer bewelten lepdt een groote rpe klippen / ſtreckende weltnoordwelk ttngoet tuck in zee / daer meuchdp weltnood welt bp langs loopen tot het ennde : Ute bupten de FlelCen comende / wat noordelicker ucours ltellen/ om metter haelt Rtewinnen. In dat voorlz gat is niet vupls dat hinderen maciz/ dan datmen fiet: inbupten kentmen dat gat aen de voozlz drie Fleſſen. ; De merckenom Fleſſont unterzeete vinden/zyn twee hooge bergen / D tent ghe- hreten Frekol lepdt op een Eplandt zupdooltwaertniet verre van Bremònes / d'an- Freiol. bergeheeten Noozchoznlepdt verrete landewaert in. Frekolis een bergh met twee Noort- Ubelen/daer van is de zupdeliÿcklte de clepnlte en laeghlte. Noordhorm is een veel Vorn. booger bergh boben »pits/en lepdt aitijt wit van [neen bedeckt. Als deſe bergh en de huorlz zupdelijcklte heuvel van Frekol over een Gaen(Dan zijnfe zupdoolt ten zupden fr: u) en datmendaer op aen zeplt/ſalmen ſonder milCenxecht open voor Fleſſonde trvallen. ‘T is een gat van cozt verlaet/en leer geri kkelÿck/gelÿck oock Grijpſant/ [a; de gene die van Dronten/Edou/okte eenighe ander plaets op Liet comende/ ai De gaten ban De (warten Og ofte Dogel niet mach befeplen/omDaer Doo? e loopen, t. Ontrent yer vierendeel mijls beooſlten Bremſnes lepdt Stanghwücrkioerde / een Sr We pe Voert/aende oolthoeck lepdt een groote menichte klippen/daer binnen serve. legt gen Baten geheten Yamerfondt; Daer en is miet in te comen Dan met een Lot: pamer: an/oft men moelt daer ſonderlingh wel bedzeven zijn. UV Een vierendeel mijls bunnen de voo!lz hoeck aen de noozdzpde van Sctangwiſcrx- | toerde leggen twee lacdplaetlen/ Joriaenwagh en Linwagh. Menloopr daer ach- vg tlammige klippen noo;dwaert m/ dan tis oock Uootlmans water. be doot waere van Joriaenwagh machmen verre te landewaert in zeplen op Linwagh. erſchenden Voerden/als Stangwijcrkioerd/ Schaelwijcxkioerd/Noozdkioerd/ alsfiacrd Wenningfkioerd/en meer andere. Op het landet van Joriaenwagh lent ; het Voogije geberchte ban Toeter aen twee bergen/Daer beoolten op 't naelte landt Toeſter u het geberchte van Stadtbup oock aen twee bergen Hooger als Toelter. Deſe Voeſter. Ben ban Toeter en Stadtbun/alfmen upt de welt comt langs her Liedt/leggen ui achter malcander/ en ſchnnen dan niet meer als een bergh te zÿn / maer daer huttts ziinde op 't Liedt oft in zee/vertoont tick aen twcen/Dat ig te famen Dier [eer P ade bergen; en werden ghemeenlijck met matcander (onder onderichent Toeter ki CU V ter en Stadtbup loopt een naeuwe Voert deur tat op de Noord- Foer Iheheeten Hoollondt. Beoolten Htadtbup loopt noch een Voert deur tot op Soalſont. Na jure ghebeeten Gmmerfondt / Daer binnen aen De noozrdzyde Dicht bn De emmer: Ndo)dfidert/is een laedplaetle/daermen goede deelen ladet. : ſondt. qu Een quartiermijls op t Liet beoolten Emmerlondt loopt noch een Voert in/voor - en wiit en bocet/binnenwaert Deelt Die acn tween/Datr infeplende lactmé filcholm her Jeele Eplanc aenbagboozt/en een klipachtigh Eplandt/geheeten het blacke | "landt/met veel holmenagentuerboozrt. Het geele Eplandt,/is niet wel van ‘t valte ’t Geele gidtte onderſchepden/voor de ghene die daer niet wel bekendt is/ het ennde vande Eplanzt. J stdkidert loopt daer achter am/ en maeckt dat tot een Eplandt. De Noordlccee. tij Dn loopen teel Daer achter om. Bezupden 't vlacke Gplandt lepdt een holm teten F latholm ofte Vlackholm/ daer tuſſchen bepdeniltgoet letten op chien oft Black | ; ten AE Daden; en beſchut voor alle winden. Door Dele fioert looptmen in Eurlondt urn... bg Aedplaetſe gelegen aen de Noordkioert / daer ſtact een kercxken aen de weltzude | tvlack Eplandt. Tullchen de holm is oock een gardr haven/dacrmen op w!