s Hoemen ’t Liedt vári Berghen ' Haven voo) die om zupd begeeren te elen, heekc voor aen een naeuw gat, daer oock niet meer als dzie vademdiepte enis/maer binnen ilt daer cupm en wijt/en twintig vadem diep. Bewelten de renne Linaep heen ilt wijclte/ daer bedolten om lepdt ecll u:: VEN lepdt een holmken ak, men mach tullchen dienhoeck en dat halup | endeurzeplen.. H Saghelm Dan De venne Knaep tot Bagholmis de tours noorden ten oolken ltÿf een mijl Daer tullchen bende tegghen lommighe Eplanden en holmen- die moetmen alle at | Guerboogt laten leggen / men mach Daer tot berlchepden plaetfen doo} die holmen et daer achter om zeplen/encomen ten laetlten weder bp Bagholm op het Ziet matt | Dat en Ig niet te Doen Dan Vooz De gene die Daer londerlingh bedreven is : Men ſoudf lichtelÿck achter die Eplanden log verdoolen/datmen niet weten (oude hoemen wen. terecht (oude comen. Aen De oolktzude van Bagholm machmen 't ketten / maer val “ ‘tnoozdepnde lchiet een lteenrikken ak/dger motten hem ban machten. | ktrabbe. Van Bagholm tot Uirabbekerck ilt noozden oncrent twee derdendeelen ban CUT Keek. _ mijl Dat ig een tamelijcke haven voor zupdelijcke winden/ maer clepn/ daer moghet niet meer als twee okte dzie ſchepenlegghen. k, Van Urabbekerck tot Bock op Na, il noorden wel oo ooltelÿck een clepne mill | Daer tulchen benden loopt De Lrupsvoert weltzupdwelt en zupdwelt tenweltenit Nootd. landclegghen/werden oock van lommighe de Noorddzommels ghenoem / als dit tsmels. noo1doolt ofce daer ontrent van u zijn/Dan ſpdp open voor de Iiruyskioert. Doo; ijk | het wijtlke en vupmite ís Daer benoozden heen / men mach oock wel beoofien de hol men ctullchen die en 'tlandt deur»eplen/ dan daer iltnau / doch (coon en claer londer eenigije vuplen. Alſmen daer binnen is/ gaetmen voort ooltnoordoolt en noordoo k! bettet: Lust hren vervalt alloo op het Liedc tegens Uliruplnes een wepnigh ezunden Bock op Ra. Bock op DBaock op Ra is een Eplandeken daermen aen bepdezyvden mach omzeplen/ datt Ha. bewelten hren is het gemeenlte vaerwater en oock Diep. Allimendaer begoltenol!! zeplt/en aen 'cnoozDennde van Bock comt/ Daer it heel nau/ en Daer recht it batt! water (de ooltwal wat naerder als Bock) lepdt een blinde klip/ daer taet altijjt ett! ltock op/om die te mpden/ laet men die aen ltuerboort/ enloopc daer between heee ng ED Bs de Wattingltroom ilk noozden eenmijſl/ daer machmen geen quat! om. zeplen/allmenniet ophec landt zeplt/want daer en legghen geen vuplen / behalvt eV Alekioerd dat is een haben aende welktwal/daer goet letten is ſo vooz een noozden als | . ' zupden wint/achter een hooghe ronde holm/daer lepdctmen bekchut. Van daer tot dk