., EN z filopfeylen + ,, Uecht öri dienhoeck van Bötmmelhoakt aen de binnenkande lepdt eei haven ge- heeten Bommelhaven;/ daer lept een klip voor de inont/ met noch een blinde tuſCchen die klip ende de noozdhoeck van de haven/die Daer in weſen wil/ moet van bezunden e klipincomen/ tuſſchen de zupdhoeck ende die voorlz klip in / latende de klip aen [tuerboozt van hem ; Soo haelt menbinnen de haven comt, laetmen het ancker val- len ‘tis daer binnen rupm en wijt/en men lept baer voor alle winden belthut, be wettzude van ‘t Liedt/ recht om den hoeck. Dat is een goede haven voor de ghene haven. Neom zupd wil / en doo) contrarie windt niet Voort can/ daer ſtaet eenwit kercxken/ aer letmen tenefkens op thien oft twaelk vadem. : . _ . VanMuntterhaventot Beulshaven ilt noorden een vierendeel mijls/daer ilt oock ttt Goet (etten vooz zupDelijcke winden’ voozt ilt noorden wel loo oolteljck tat Folger- Nen. reede/daer netkens lept een Eplandeken daer achter okte netkens aen d’ eenokte d’ AN: reede. der zude machmen t ſetten voor alle winden. Men mach daer oock rondom zeplen/ n aen bende zuden in enuptloopen loomen willen. ek zooi Ban Munäerhaventot Bremerholm ltreckt het Liedt noozden wel (00 ooltelijck Bretter. öntrent anderhalf nujl/ daer deelt hem het Liedt ín twee te weten wt oude en nieu- : k Liedc / bet oude Liedt gaet beoolten Bzemerholm en het Eplandc dat daer be- noorden lendt/deur,maer het nieuwe Licdtdaer bewelten heen. is/ Iroote lchepen die twaelk ofte derthien voeten Diep gaen / en moghen daer oock hiet deur.. Srijk cen halven van Bremerholm in't enghe van t oude Liedt lepdt een !umpel dâer niet meer water op is als derthien okte veerthien uoet / Daer recht be- Noden aen De ooltwal lepdt een inwijck gheheeren Ingheſondt daer ‘c goedt letteri nor lepter een inwijck aen de weltzpde ten halven die voor»ſz dzoochte en Bzemer- m/daermen oock ferten mach. Het meuwe Liedc is rupm en diep ghenotgh. Nekkens Bremerholm int vaer- Fieuive Pater'de weltzpde naelt lepdteen blinde klip daermen hem van wachten moet. Om lete mpden moetmen acht nemen op het Eplandeken voo) Folgerree / oomen dat out datmen ‘t mach lien bupten de noozdhoeck van Folgerre/dan canmendie blin- eniet beſeplen/ maer omen dat Eplandeken bzengt achter die voorſz hoeck,/Co dat- en t niec lien can / ſalmen die op t lijk leplen londer millen. Op die mercken moet- letten Coo int op als akzeplen. ; os: midden in't nieuwe Liedt lepdt Gupgeholm/daer lepdermen mette ſchepen aen ed | ringhenvaſlt/ d’ eene is op 't Eplandeken/ en d’ ander op de horck daer benooz- oi: den/daer bzengtmen touwen aen. Dii HI . d, Dan nieuwe Liet tot De Hoeck van Liootholm ilt noardnoordoolt een halk mil/ for! Mer tulſchen bepden gaet de Holtmerkioerd weltzupdwelt in zee/ dat is een ſchoon/ la en wit gac. Aende zupdzpde legghen »lomnmughe blinden/ maer allmen mids- äters uncloopt/machmen daer aen met milloen. en SANNE Dan upeer zee kentmen Dele Soltmerfioerd aen die voor; Hooge en kennelijcke ed gede berei Sijck/ Die leptanderbalf mujl Daer bezunDen ontrent ten palen turen ka, Jat en Bammelkioerdt. ‘T lant aen de zupdzyde van Holtmerkioerd na Sÿck aijn al clepne witte klippen/Die lactmen aen Ruerboozt/ en loopen fo midswaterg b Ünoordoolt inloo kanmengendie vooz»)z blinde kippen leggende aen de zupdzyde | zan dit gat geen quaet. Daerlept noch een blinde bupten voor dit gat inzee/aen de zeldznde een wepnigh van de noordhoeck van tlandt van Bommelhookt ak / mer ies Heke en Harde winden barnt de zee daergheweldigh op/maer Hp lept wel bijf ofte dott/daer bp looptmen noordoolt heen tot om den voozlz hoeck. % Suu G dat ôLowelt'en noozden ten welten ltij : ban 't ngeuwlept eenholm- EE s het naeuw tot derrepne Knaep is de cours nootdwelt ten noozden ahderhalfk Keane | bar is eenclepne holm londer boomen-/rondom »ſchoon/ daermachmen aenbey- | . 2 deel, $ Boeck, 3 haven _ . .. ;: M III IMI [Iden omzeplen. Netkens repne &naep aende oat lent Diepelondeeen goede BIcpe . Tenepndende Bommel lepdt Munlterhaven in't landt van Bommelhookt äen Munſter. I| Vet oude Liedt en ig niet welte be»ſeplen/ voor de ghene die daer niet twel bedieben Oude Kies | || Vadem onder water, Almen Bier binnen comt 7 beeftmen Kootholm aen bag’ | |