4 | Hoeren 't Liedt van Berghen | | Bathabk. Bochaben/ darmen te reede mach loopen. Mile dele reeden/alg dock de Iioperwiſk zijn bequaem vooz de gene die/ upten zupden comende/ bp Faute van windc hecgro!! . Warder niet connen crijghen. Een wepnich zupdelÿcker als de Koperwück aen de ooltznde van 't Liedt bet! ] den Bock ltreckt een Voert noorden te landewaert in / Die doec hem allen uptt! zupden romt veel wpder en ſchoonder op als het rechte.vaerwater-/ foo Dat DES Die Daer niet wel bedzeben is / niet anders ſoude mepnen oft dat was her rechte Cy nael/ en»vo lichteljck een verkeerde wech opllaen.. Daerom ilt oozbooz en nood dicht bp Schuprtenes langs te zeplen/ en van de wewal niet te kchepden rot Nef! De Koperwijck/Dan men binnen de Hoeck Dan die Bool; Doert. foton. - Ontrent cen groot halk mij! benoozden het groot Warder lepdt Notou/ daer (iat! een wit kercxrkenen ſommighe huplen/ daer nekkens in de Wijck 1lt vork goet ſette! . voozrnoordeljcke winden/ engoede reede vooz die om noord wil efen. Delgheli! ilk goet ketten benoorden den hoeck van Notou vooz de ghene die st zupd begeert i Sie ek EOD ze! ! EE A Sthuptenes ig noch een reede geleeten Sil) î Aen t Noordepynde van Schuptenes lpt een groote holm; alfmen het zier ofte af baert canmen daer tulſchen bepden dooz in zee lien. Aen die holm is ootk h ge goede Me re een klik ofte holmken gheheeten Wpbzantsoogh- daer ilt gott li "ten boo alle winden. | Tullchen die voorlz Holm en 't valte landt zepltmen door een heel nanw gat dal wepnigh meer als een »ſchips lengde wijt is. Aen de oolkkant/ dat is aen de zydt vas t valte landt/daer lepdt een rudsken okte blinde klip / daerom moetmen dicht bv? welktzyde/dac is dicht bp de holm langs zeplen/ om dat voorlz rudsken te mpdent. ( De vom. Van Wybyrants-oogh over de Bommel tot de Blocx/is de cours noozdnoo!d k mel, maer eerft wat welelijcker/ontrent anderhalf mijl / daer tuſſchen bepden ilt weltzyde al ghebzoken landt groote en clepne Holmen, Ontrent ten alben lt | benden gaet een gat ín 3ee/ Daermen beel men uptzeplt/is choon/rupm en Wijk: Dat uptloopen wil/comende van benoozden/ Wert Dat lichtelijk gewaer als hy ordt een halk mjl verbp die Blocx is. Aen de weltzvde legghen twee groote Holme teghen de ander klippen van groote upelteecken/ die laetmen aen bagboozt/ en loo dDaer bp upc zupdzupdwelt in zee. U e Die upter zee dit inloopen wil / die »lal als hp ten epnden Schuptenes cott! yt. clepne holmen lien/ die moet hp alverbpzeplen/ tot dat hp die voozlz ewee groott! ghencht crijght:en vai Daer bp in/die latende aen ltuerboozt/ſoo lal hp dan een (ut De Blocy EE Beer ijn A OE icke water/ die laetmet st! bagboozrt int opleplen / en loopt dicht bp de ooltwal langhs, tullchen de Block! Asgholm. Rongholm deur. Rongholm lepdt een wepnigh verbp de Blocx, daer achter is goede haben Daer ‘t goet legghen is. Necht daer benoozden legghen noch twee kens/daer nekkens lepdt een blinde diemen mpden moec. . . u/datt Van de Blocx voozt over de Bommel ilt noch anderhalk mijl/eerit noordet/ nae noor/dnoordoolt/al bp ‘clandt van Bommelhookclangs/dat zupdepnde pan! ak landt igeen hooge Geple boeck gebeeten Bomumelhookc/daer bezupden loopt en Bommel- weltzupdwelt inzee geheeten Bommel»ondt. Ditgat is van buptengoette kent, ſondt. De Iene han Peritielhoolt is itt: ß! mplenlangh. enhet cerlte ian epe DAE too epen ec /als oft met een bil rechratgchouwen was. Outs te midden weghen tullchen bepde epnde van Dit Eplandt(aen de zeekant) lepdt . Sick. een heel hooghe ronde bergh gheheeten Sick/ van facſoen bp naeals een HU ght b;00t ofte manspoet/Geeckt beer boven alle Dat lache landt upt/die n dat mackelijck by bende de epnden van dit Eplandt lien / en noch veerder/daer ae nie leer goet te kennenis. Om dit voorlz gatin te zeplen vanupter zee/ hzenghtiten f g:77%" lteplenhoeck van Bommelhookt oaltnoordoolt okt wel loo noozdelijck Han De ie zeplt Dan Datr nat tot. Men laet Dan een groote menichte clepne Holmen: Poi uech penaen tuerbaozt ende voc; hoeckaca bagboozt/ e dicht vaer bp men OW We] 1