L;. TA 13 De Noordkuft van Enghelandt é wil uptleplen met een hoogh water, die neem acht op 't voo;kz hooghe.landt binn! | Lagernes/als dat comt achter den hoeck van Lagernes/ loo mach hp vppeliickzV Cours ketten derwaerthp begeert te welen/’t zu ooltwaert noozdooltwaerc okte noo!d Wwaerc/daer is niet dat hem dan hinderen mach. / j Dan Lagernes rot De Hommer it ontrent vijk mplen meelt noorden-/daer tullcht! bepden ontrent een mijl bezupden De Pommer lepdt een plaets ghenaemt Houdt vliethaven een wepnigh benoordeneen âpitſe toozen geheeten Wiigrip. zettens di voorlz Soudcvliethaven ontrent 't vierendeel van een mil van de wal lept een ball ofte fandtplaet/ niet (cer groot/Díe met laegh water leer nat dz00gh valt 7 Men mof daer bupten om loopen; en laten Die nae landt toe van hem leggen / Doch tet nod machmen oock daer binnen deurzeplen. / g!! Om in de Omin de Hommer tezeplen/ comende van benoorden- »loozeplt bp de wallan i Dommev te ſeplen. Reede voor Gzunſbp. wal, en loopt bp De noozdhoerk om/maer bp de Hoeck comende moetmen wat van DE W af houden op bier ofte vijf vadem om een Reertken te (chontwen Dat ban den hoeck afltreckt/daeromzüÿnde loopt op Het Eplandeken aen dat recht bewelten dien voor noordhoeck lepdt. Soo ghy van bezupden comende nae de Pommer begeert te zt?‘ len/ſo bzengt de Poltozen (dat is een hooge lpitſe toozen/ ltaende gen de ooltzpde va! de Hommer)een wepnig bewelten de noo/dhoeck van de Hommer/ofc over dat voos | | Eplandeken/ en (eplt Daer op aen tot teghen Dat Eplandeken/Daer bp comende latt | dat aen duerboozt/en loopt Daer dicht bp 11/ om té houwen een groot (ant geteett, de Bul/dat van de welktwal afltreckt by nae tot aen dat Eplandeken. Als ghy d en binnen Dat Eplandeken comt/ (oo bzengt die twee baeckeng Die op dat Eplandek ltaen over een/ hout die Coo ltaende/en leplt ſa weltwaert aen nâae Gzunſòhp tot! gl laer dan de ton op de bul aen bagboozt leggen/ en loopt Daer benoorden heen/ t161! Dat vaerwater ſeven/acht vadem diep. Ghy meughc de Bul niet nader comen s ſes vadem. Voor Gzunſòhp lecmen 't op die okc vier vadem met laegh water ! h! vloept daer wel dpzie vadem op en neder/ een weltzupdwelte en ooltnoordoolte Mat maeckt voor de Hommer het hooghlte water. t Achter het voorſz Eplandeken aen de noozdhoeck ban de Hommer machmkt!" (etten q! Dio h)enysger legghenghemeenlÿck »chepen die uptwaert wille" en op de win en. Van Gruun>òbp voozt inwaert na Hul is de cours wektnoorzdwelt tot het epnde ya' de banck ofte Ballaltplaet/die laetmen aen de noozdzyde legghen. Aende zupa; lept oock een plartken/ Daer (taet gemeenlÿck een baecken op/dat laetmen aenb!, boort/en loopen daerbenoorden heen / daer voozbp zÿnde machmen bp de zuyd ; langhs loopen op Dzie badem. Het vaerwater aldaer is vier/ vf ſes/ en neffens boorlz baecken acht en chien vadem. Allmen comt ten ennden de banck moecme!" ie den hoeck aen de zupdzyde weſtwaert om wijcken/maer daer loopt een vlackte afo, moetmen»chouwen. Een wepnigh omdien hoeck zijnde lietmen de ltadt Hul ve y: roy! nter rer Hs) op les / leven okc acht vadem. Een oolte en W Die op de Ballaltplaet letten wil/die bzengh de plompe toozen die een wepnigh !; noozden ofte beoolten Hul (taetaen de hooge hoeck van Pael/ en houde die lo ltd De cot Dat hp aen De plaet komt/daer ilt belt am daer op Ce (etten. tot Vandenoordhoeck van de Hommer/bp d’ Engelſchen geheeten Spzunhead! Flambur- Flamburgerhookc ís de cours noozDen ten wekten les oft leven mplen/ daer tule gechooft. Berling- ton. (T; Egens Winterdupn en Urammerbijf oft bepden ilt vlack water van les/leven en acht vadem diep. Flamburgherhookt b‘, veel witte plecken en Urÿtbergen/belonder op de noorzdzydenae Fplep. Flambur heeft een hookt okte Pier. Cen mijl daer bewelten agen de zupdzyde lepdt een HED ghenaemt Berlingron/ Dat Heeft oock een Pier. zMen mach daer in de Bap okte ! wijck lecten op les okte eben baden, | Ban de diepte neffens deſe Landen. Krammer lepdt een banck daer met half s! niet meer water op en blijft als vier A Pan daer machmen ’t landt parfelijck Im, eetl Noozden ten ooſten van Blakienep ch fes mplen ban lant ift Diep achthien en ne: genthiën badenm/en Daer maren ’t landt fien, Roogzdooſt en noozdooſt ten noozden ban