M . tuſlchen Krammer en Flamburgerhookt. 14 dan Laegerney weltnoozdwelt van uís/ gact Dan zupdool den tullchen Elleknock rende blackte (die van de wal bewelten Laeghernes afſchier) deur/tot dat ghp weder diepte crüÿght van (eg ofte (even badem/ in dat overllach blikc met laegh water niet meerals twee vadem/ban t vloept daer ontrent die vademop en neder. Daer over | Zÿnde/gaer dan zupdwelt aen tulCchen Zangerlandr en De vlackte van de wal heen/ ve MI | isdaertuſſchenbepdendiep neghenen thienvadem/men mach beyde de wallen/»o M. | devlackte die van ‘t iandc akltreckt (als Langhelandt) looden op vk vadem/ dan de (II '1 On tts: zu:; te ſezilen/cammendeals voorlz is tegen hit Gh zi Wilandr aen/Cog heem act op de twee toozens van Engelmeels bp De Engelfehen Engi! t knaemt Ingoldmeales-ltaende een ktuck benoorden Lagemeg/ brengt Die over zen va ullente ontrenc noozdnoor;dwelt vanu ltaen/ hour die over een / engaet 3upD: II Zupdoalt Aen tat Dat De boomen op Den hotch between Laeghernes comen bupten . M hoeck van Uaegernes/Coloopt ghp tullchen Elleknock en Dogs-<hid(dat 18 een Dogstivs ||| hyechtebumen Elleknock) deur. Als die voozlz boomen een [paecklengde verbp M 4 Oft beooften Den Hoeck ban Zagernes romen gaet dan zundwelt acn/ (oo loopt ghp tuſſchenElleknock en Langer»andt recht het Diepin/en lult ſotullchen Elleknock IDE punt ban Langher»ſandt vyk vadem diepte vinden, verbp Elleknock wozt het t'neghen en chien vadem diep. Ied it ghp upter zee(en nier bp c lande langs/als voorlz)in Bolkonsdiep zeplen : lo |) *ngt die voorſz boomeneen hantſpaeck lengde bupten öen hoerk van Uaegernes die ſullen dan vanu ltaen ontrendt weltzupdwelt / Ceplt daer ſoo op aen/toc dat het ' oog lant(achter Uaegernes ofkre Wijnfliet)begint te comen efken bupten denhoeck an Laeghernes/ die lullen dan van u zijn wel loo noordelijck als welt! Dan zijt abu bimen De putt van Zangherlandt. Ofc daer (taen drie hupſkens aen de zeekande eatrent ten halven tulſchen Laeghernes en d' Engelmeels / als die noopdweltvan M omen / en die voorſz boomen bupten Den hoeck / dan zzuyit ghp oock binnendepunt I! oe Vangen gaet danzupdwelt tuſſchen Elleknocken Ranger»andt innewaerr II Een ee ooo Räeghernes leydt een drooghte okt plaet ontrent te midden di vaerwater/doch Langerlandt naelt/ als de boomen op de hoeck bezupden Win- zU comen in het tweede dal ofte valepe van ‘thooghe landt achter Wijnfliet / dan SCO EE E UE S pelt heen / tot dat den toozen van Bolton comt over den tooxen van Butterwick/ Ltr pa dock een plompe tooren (maer clepnder als die van Bolton) ſtaende in een bos | U men/ daer nefkeng loopt de vlackte met een punt wat af/ daer verbp zijnde gaet | ( tzundwelt aen/al by de voorſz vlackte langs/ tot dat de grootentoozen van Bo- m komt over de tweede meulen / daer ilt goet letten aen de weltwal op vk vadem 4 laegh water. Die met laegh water daer comt/moet Het (etten en bertwachten zijn Hg. tot halk vloet/ eer en machmen niet van daer voozt zeplen/ghp en lult dan oock Wiet meer alg twee badem op ’t droochlte vinden, pdentot hetderde SGG USE EE Et ODE al hp ! s langhs/die latende aen ſtuerboozr/ tenlaeiſtennoorden se Con? De oook van DE Rwierſltaet een huvs' daf is eenſchaepſtal / eermen daer by l WE eine bet offer geen openinge en is/Do02 Dien ’t al echt en effen groen landt ig! Up daer verhpal bp ‘clandc langhs/ daer verby zÿnde opent hem de Rivier »elve. a Men De hoecken comende looptmen tulſchen twee dicken een mj! op tot voor de idr In de Liivier it met half vloet over al diep ghenoegh. Allmen dancomt eenwep- En varrgectunun tsch vir g?cnocdh EE ER EES e el. tej too en wette Maen maeckt in Boltons Diep IMI MM III get Hooghite wáter mas baoz een oolt ten zupden en ooltzupdoglte maen. Die van Bolton comt/en 't diep 2 deel, 4 Boeck. B > tuil