I | | _Somum. Die in Bormum wil weren moet met Hoogh Water in men (et den toozenover "t || napete. ‘ Van Borman tor Kapelle is de cours welktzupdwelt twee mplen/ daer benoo?dt! Q Ve Sone. lepdt de Sonck/ dat is een l’andt dat met laegh water dzoogh valc. Men mach atm | II] Hoofifluck.. Van de noordkuft van Enghelandt tuffchen t Krammer en Flamburgherhooft, WB Et landt Kreckt van Krammer tot Bomum eerlt weltnoozdwtl 8) (ee) {24 en welt ten noorden daer na welt en welt tenzupden ſevenokt af | Blakenen B NSS] EE mulen. Dan Krammer tot Blakenen it twee ofte De mpith ! O f ſ@ Toc Blackienep ltact een hooghen toozen diemen verre over zl. | [SyS [op landt been mach lien’ als die comt aen het clepn toornken-l0 hen H|s%) (> ghp de eerlte ton van 't gat/ die lepdt aen 'ezupdepnde vande P D Ua dat is een lant aen de wektzyde van t gat van Blakenep!gatt pal de eerlle ton nae de andere/ en daer by langs tot binnen De HAVE! Dat is een tnhaven daermen mec laegh water droogh lic. (z i Dtrie mplen bewelten Blakenep lepdt Welles/daer tullchen bepden leptdevoot Pol ene. D200chte genaemt de Pol ende Peper- ’t is daer berte ín zee vlack. Aen t welten l pen. pan Dele Dzoochte gaet het Diep van Wels in/ De baeckeng Darmen bp langhs m an lenlen ktaen al by de Peper langhs. Als Hoebzom zupdzupdoolt vanu ltaet / das Wels. zpDp bewelten de Peper/daer te neffens is goede reede op les vadem. Wels iepdt 1- zupDoolt van u/en de boomen (taen danoock over den toozen/ men mach dan de 1 ben van Wels open inzeplen bp de voorlz baeckens langhs. if Tulpen Wels en Bomum lepdt een banck/ daer machmen achter rijden op VV Oft (eg vadem/met half bloet ig daer op niet meer alg twee vadem waters. yr hups/ en leplt loo bp de baeckens in / die latende aen bagboozt. Dit zün bepDe zuden van de Sonck omleplen nae Lint. Ooſtergae Om hetooltergat ban Lindt in te ſeplen/ Coo leplt beoolten de Sonck entf ! | ban Lint. Hzengt dat boſch boomen over den hoeck van Zitlem oft Sunt lom en Kapt ell van u/gaet dan zupdoolt ten zupden in/»oo (ult gp binden De eere ton; Dan DE ten welten ende zupdzupdwelt in/ende al te met weltelijcker tot om de boeck; DEP nen ende baeckens ſullen u de wech wpſen. Allmen om de hoeck comt Coo mach tv Dodo; de ſanden loopen in het noordergat/ en ſeplen bp dat éelfde weder upc in ze! De tonnen en mercken daer vanzijnde. Dit noorder gac ltreckt in zee nogzdsolt ti noordoolt ten oolten/en18 leer wel betont ende bebaeckenc. I ] Weſteraar Men mach oock wel bewelten de Sonckin leplen / te weten zunden ten ootten | VanLint. pe ger(te tonne/ende voert ban De tonne bp de Baeckens langs tot Lint vooz de sf Dip noozden aen/tot tegen Het landt talchen De Bommer en Lagernelfe. Dan De HOW I| Boſtones Oman Uirammer okt Blakenep nae Boltons diep te leplen / loo gaec welt t! | | î He Flaets ſtreckt een langhe banck (bp de Enghelſche ghenoemt de Flaets) noozden in ze | | | | Gmin Omin Boltons diep te leplen binnen de knock ofte Elleknock deur; [oo | | ne lach van de wal op vier oft vf vadem/Coo lange tot dat den hoeck van Lager î gzeplen Welknoo,/dweltvan u is. Tullchen de wal en Elleknock btykc mec laegh WAKE gg pan De. Allmen upten oolten comt / machmen wel by ‘c landt langhs binnen de Sorge eur 10peivdiehe bn Kapelle beenen; en voort zupden ten welten nae de vooztz € | gui mijl/Die valt met laeg water tot verlchepden plaetſen Dr0ech. Ren loops mette pool welt ten noozden ganck / alfmen bn Krammer oft Blakenep een wepnigh ee . lanr is/bupcen okce benoorden dele banck heen/ met hoogh water machmen Dae [e- over/de grondt aen de ooltkandt gaet vlack en eenparigh op-loopt daer vrpelijc | genaentot op vier oft dzie vadem »londer»chzomen, die zÿn loot gebzupckt mach (00 aen niet mifdoen/maer aen De binnenkant/Dat ig aen De weltzyde-is die heel Itepl’ ( haelt ghp over het d/ooghlte zÿt/krÿghdp heel ſchielÿck diep water/en goede land“ grondc / 't is daer achter ok binnen goet rpden voo ooltelÿcke winden. hout ;! ne vik | j : Elleknoc, vademin’t midden van die Lille/maer Elleknock valc met laegh water dzooch.