d. Om de Riviere van j | aenloopen op bij en bier badem/ maer Dicht by De anden iltdieper / te weten acht! | | negen enthien baden hoe nader De (anden Hoe Dieper Water. ] De gaes. WMaer omvan Balel nat De Maes te zeplen / loo neemt acht op den toorn bat | IML Balel/als die comt op een windboomlengde nae aen 't zupdepnde van t klif Co hout Die loo (taende/ ſoolanghe tot dat het hups op de Naes comt over de twee ackers Di teghen thooghe van t landt aen-legghen- okte over een [wart hookc (op de kantval! De zee) comc/ ſeplt dan Baer op aecn/ tot dat de toozen van Yarwits noozdnoordWt ban u omt ín het valepken ban een root Klif/verlaet dan die eerſte mercken/hout del toozen van Harwits in dat valepken/en gaec zupdzupdoolt aen/tot dat de derde hoc van de Naes comt bupten de twee ander hoecken / ghp lult Coo tuſlchen de Naes en De Ligert deurloopen/ Daer en blijfc mer laegh water nict meer als act / chien / en tot ſammige plaetſen twaelk voeten water/ ten is daeromniec gheraden dic deur te 00- pen/tenzy dartet ten minlten een quartier gevloept heckc/of met een diepgaende ſchi met halk vloec/ 't is daer leer oneffen van grondt/rudlich en lteenich. Den hoeck vai! de Naes is heel ſteenich/vupl en oneffen/ hoe nader de wal/ neffens dien hocc/ hoe ov Dieper maer hoe nader de ſandenhoe dieper. Als dan de derde hoeck van de Naes comt bupten de twee ander hoecken oft et ander lande / en dat het weder begint af te Diepen/te weten/ vier okte vijk vadem/gat _ dan zuydwelt wel ſoo zupdelÿck/ ofte zupdwelt tenzupden/na de ton op Langelatt r EE S E L S reist; vierenvierdehalk vademdaer bp langhs loopen / tot datmende ton op Langeland! int ghelichc crÿyghc. De noozdwal bezupden de Naes is oock vlack/daer mac pain oock op ’t loot bp langbs loopen (onder hinder. : ' zH Connen .. De Ton op Uanghelandt lepdt op derdehalk vadem met halk vloedt / die laetmt!! er ane: aen bagboot/en De Ton op De Spiers aen ltuerboort/die lept een wepnigh dzoogtt! t! Spiets EEEN uren zn rn On On ten welten een Iet fchoot va! 4 5 maer men moetzÿntp wel kavelen ie uz: ofte ET datt De (piets Deur loopt. Op De Spiers tuſlchen die twee tonnen is met halk vloer tik vierdel)ä vadem ofte bp de viervademint rechte killeken. Hecht bezupden de ton op de AW! b (aen twee maften boben water van eenghebleven ſchip / dat gorde mercken zin. | Witta- Over de Hpiets zünde/is de cours nae Witackers baecken zupdzupdwelt. Onire! Kers barc- ten halven tuſCchen benden Aaen noch twee malten aen de lelve weltzude / en ceght! shtber over dit malten lep cen Pudel dar ee can crmasteareur . _ . DVBenoordendie voo!lz Middelplaec/ gaet een gat bp N ban angels! GE Ee LE B Ge Zangelandt oft De Spits int gelicht crüght / gaet dan vzpp oaltnoordoolt en nooi ooft tenoolten nae zee toe: ofte op ’t loot bn L angefandt langs! maer (oo gÚP bes | Den de Middelplaet ſoudt willen nae zee loopen ; ghp loudt met een oaltnoozdsolt[ | gangh achter een haeck van de Mups vervallen. Dit Conincxdiep is een ghert gat/en wozt bp meelt alle ſchepen gebzupckt om upt te loopen. | Hi; Le- Om Dit gat ín te loopen ban upter 3ee/(o0 bzenght den Hoeck ban De Das nootd' | Be on we Dao t c RE welten in/enhont de lach van Kangelandt/ ghs (ult niet allen deton !: f! Spit en De boos maken Daer bezupden in't gelicht te loopen. 1 lo it Oe E GN O O irt | ontrent zupden vanu. Van ‘t Schoubaccken is De cours boort zundwel tot bt! | sisten boeck van Blacktepl/Daer loopt een Hoeck af diemen unten noozden comende ma t | " dohùnder»leplen/ maer kooghp van de wal blÿfc op ſeven vademen condp daer aen nit mikdoen/maer op vÿk vadem looptmen daer binnen. Dierghelÿcken hoeck is mn : bezupden het Schoubaecken / diemen upten zupden comende mach 0 pan