Wand’ Eylanden Oelandten Godtlandt. landt heen wil ceplen/ moetmen niet noordelicker als noordwelt aen Ceplen / Coo om atrifvan Boſwijck te ſchouwen, als om bovende Karels te le . plen. nes wee ofdziemplen noordwelt vande Karel lepdt Dat Eplandt Reekholm / daer Beefholm ui ens looptmen in Welſtergaerde / men mach daer rondom (eplen enfetten. Wp: De benoorden lepdt de hooghe noordwelt hoetk van Godlandt. ; in wee mplen benoorden die hooghe hoeck lepdt de (tadt Wiſbup ontrent Vijf mp: noozdoolt vande üiarel. Men plach van oude cpden daer achter een groot hooft fie kilte te legghen. Wa en cen bermaerde Hoopdadt glzeweelt/ daer groote koophandel wiſbup. Mutz cru eG TE Lu) qhehsuden. De oude Wacerrechten zijn Daer ghemaeck . ban kh h ON Rd yy: - ts: da!drelen kan/hoedanich hare trefkeljckhepdt is gheweeſt. e / oock de oude ver- 1De vervallenhupſen ten deele mercken en evg Wikbup lkreckt de kult voort noordoolt nae 't epnde van Gadtlandt ontrent guet Mager tz; ht Karel tot Godtſche ant is de cours noozdoolt en noord- Sodſche- plen/ dat is cen Enulandeken daer gheen volck op en lat dart en taet vol gheboomte : men mach daer rondom leple n/ en heekceen witte randt. Bande noordwelthoeck »chiet een rikken af / de»ſghelÿcr cen van de zupD- Ack een goet ltuck t' zee nae’t noordepnde van Godlandr. Aen alle zyden.van DVodſòche ſändt machmen t >»etten op les/ ſeven/acht/neghen/thien en twaelf vadem/ allchoon f en goede anckergrandt / maer die uvoorlz reven moermen ſchonwen. Het nt noozdnoa.doolt vik mplen verſchenden van Faro t noordepnde van Godtlanc/ Almen daer onzer te reede lepdot machmen Godtlandt nier lien. west EN lepdt van Godtſche landt verſchenden welt twee groate mplen. 0 zuudepnde van d’ oaltzude van Godtlandt ktaet eenhooghe tooren geheeten yguv q, Iouborch/ daer t zupdepiide van Godtland oock HHouborch nae genoemt werr, noozdwelt en noo?!d- 1operſtek. - ien ſaet een rivierken in daer voaoz machmen't kettenop kes ofc even vadem. Gode f EEN var! yr vosile zupdhoeck lepdt Heplichholm / datis een Hepligh. pnich bevaren wert, is die oock wepnich bekent. h Anderhalf mijlbeoolten Heplichholm lepdt de haven Nazwijck / op de ooltzyde Harwÿck | | er ue lept eenlanghe klip/ daer moetmen bp inloopen / enlateneen ander p aen bagboort/ binnen de haven ſetmen 't dacr op bier ofte bijf vaDem. Wet Gek daer beooſtenlepdt Sandwijck / Dat ig een goede Haven Lan? ten Häâdwijc. e/ noorden, oolten en zupdoolten wundt, (treckt ontrentnoordenin/ iz ze: wint waentdaer apen in/ acn de oolthoeck/datis cen laeghe kale hocck m die aen t landt valt is/ daer op Raet cen Warder; Dan DIE hoeck loopt uon rifken af/ dat machmen op vikofce les vadem omlooden. Binnen ig een bough ban matten / Die een wepnich van de wal akltreckt. Wilc letter 1 daerin de havenſetten/ ſoo loopt bp de ooſtwal langs; tot binnen Die Hugh en daerde oostwal naeſt/alſoo dat die voorſz oolthoeck zupdoolt ofte zupdoolt ten "den vanu ltaetop vier/vijktehalkokte vjkvadem daeris ſchoone klep ſant gront/ ?knſeer goedt legghen voor welte/ noorde en oolte winden. en mijl beooften Sandwijck lept dat Eplandr van Ooltergaerde / ontrent ten goger. halven tullchen bepde de ennden van Godtlandt nogrdoalt van de zupdwelthoeck/ gaerde. | ft een kael Gplant (onder Boomen. Onderdat Eplant is ſleer goede reede voor we q zinden/coo Wel voor de gene die omoolt/als die om welt begeert te welen. IDL DE ig re. ßomende/ ofc van Santwijck bp’t lantlangs/ danis de Opent | noozdwethoerk (Dat # ‘boogie Kaele gracuwe Hoeck) verborghen achter een Goeck van ’t vatte landt odlandt,Coo dat het van verre geen Eplant enſchynt/maerdaer bp komende he het hem/datmen rupm ghenoegh daer tuſſchen door mach fien: felt Daer tul- Weten, bepden nudſwarers in/hec iſſer ſchoon en klaer maer wat onefken vangront’/te hn z! Acht thien/ twaelk enveerthien vadem/dan behoefc niet te ſchromen. Wile Daer onder (ett€ voor noordoolte ofte oo.te winden/ lo (et Daer tullchen tlant en her orch