tuſſclien Bornliolm, Sandthämer en Kalnier, 2î en ontij ock niet meer als vier ofte vik uoeten waters is / na dattet water ban | INM oven af komc / daer op is een ſchoone villcherp / daer des lomers menichte van Vorde gel werdt ghevangyen. Beoolten de mondt ban De Riviereloopt eenlteenighe Ulatkte vande wal af / en bezupden dé rivier een vupl lteenich rif recht van de wal IN byde voor»z vlackte langhs,Coo datter een gat tulſſchen de vogrſz vlackte ende dat III Ti in Grece Datmen noemt Het Oolter gat. Deur Dat voozlz tif (recht een gat ot | indat Oalter gat / teghen die vlackte aen/dat werdt genoenut hec Zupder gat. Wilt I | | I 1 dat Zupdergat in keplen komendeupt denzupden' ſ0o loapt de weltwal bezuy- é randt/te landewaertin van fatſoen als een meulen onder vleughelen. Brenght at baecken aen de weſtkant vande hooghe berch / Die wat meer te landewgert in eudt / te weten evenint afgaen van t hooghüte van de bergiz / houdt die mercken ſtaende/en (epit daer op aen/ tot dat Ahups comt over die voom Die Daer Hact ac dat noo;depnde van Dat bolch 7 ofte Dat De witte: Boere kerck komt benoorden de .. Upſkens van Ahups /. gaet dan noordwelt aen/ okbzenght die voor witte boert erck in een valepken/ wepnich benoorden een oudt vervallen Lialteel ( daer noch ee- nich muerwerck af (taer / ap de noordzyde van de rivier ) en leplt ſoo aentot dar A- | huvs komt te (taen in't midden van de rivier of akwater/ ſettet daer op derdehalk ofte | "evadem;/ daer is de reede/daer en kan gheen (lach van water gaen. In dit Zup- | dergaciſt diep cwee/ derdehalf/ en ſomtijdts oock wel dpie vadein. - M het Goltergac in te ſenlenkomende upten zupden/ ſoo houdt op »es ok even Muvaps: M)I hrtdat uam Le cCUwal akltreckt) heen / tat dat Ahups reche welt vanu ſtaet/ dan Ml / en loopt loo na de noozdwal toe / loo loopt gip bupten hetrif (dar bezupden vaihuus. | prater een groote boom aende noordzyde van 't boſch dat op de weltwal ſtaet/Hour Y: oa taende/ enloopt daer opaen / tot dat de voozlz boere kerck komt aen nat 00 04de Guck muers van't vervallen kalteel/Dan Daer op aen als vooal; ís. Ofte on op de eerlte mercken/ tot op een gotelingſchoot nae aen De weltwal / en wicke eu nae de noozdwal op / tot dat Ahups komt int midden van derrivier/ en letter Jer als ghe»ſepdtis. [ider is goe e voor zupden en zupdoolte winden. Achter Hanneuloopt een Siren eur Sibo aen alleenlijck voor klepne ſcheepkens okce ers dien'etdiep engaen. : : ler, an Ahups cot teu! egen. ig De cours ooft ten noozden neghen ofte thien mp- Roten. EV daer tuſſchen bepdenlegghen verſchepden ktedekens / als Eleholmen Rotten- pup, eus ! daermen 't voor ketten mach op es keven enache vadem gorde anckergrondrt/ R meer andere havens/ dan wepnich ofte niet bp onfe Hollanders bekent. Netkkens tach UD lepdt een groate klippe een (tuck vanlande gheheeten Malqueren / daer : en onder oock te reede loopen. h an de NoorDhoec van zt ooptt; tot Der klippen ís De cours noordoolt twaelk gen maer ban De hoeck ban Sandthamer noordoolt ten oolten derthien mülen. moo ghn dicht by de noordhoeck van Bozrdholmlanghs loopt / kult ghy met een hq ?doolte gangb effen bupten Der klippen heen loopen: maer (09 gh Dicht bn Den deck van Handthamer.langhs loopt/ en van daer nae Der klippen wilt leplen/Culc My met een noordoolt ten oolten gangh daer effen binnen ofte bewelten vervallen. I| Derklippen zin commighe klepne klippen bp een/ daermen rondom (eplen matt Ber Kips I | Been reede onder maecken mach,leggen twee okte dzie mplen van t'valte landt ver- ven. d kenden ( zÿn klepnder als de Eerdtholms. Gen mijl ofte anderhalf Daer benoop- 0 lendt het Bzouwen ofce groene Eplandt / bp »ſommighe dac rupghe Gplandt/ Ck de Wtleggerg genoemt : ig niet loo leer ghebroken in hem (elven alg Der klip: SHH HE aer RE plaetfen reede te binden / maer niet dan veozde ghene die daer leer wel bekent is/ euenwel mer a ghevaer/ over ne - adeel, 3 Boeck, ha Elehalm. anneu is eenhaogh rond Eplandeken / daermen rondom feplen mach/ Daer Banes;