N Y Hoofiſtuck. Beſchryvinge der Zeekuſten van’t Eylant Dageroort,van : de Moenſondt , en’t noorderdeelvan de KyghſcheInham. Pr r Ondtſoort de nooz-dwelthoeck van Oelel/ en den hoeck ban Da- AT 7e gheroot leggen berlchepden noozdnoozdwek en zupdzupdoolt CAN] PZ ontvent les mplen. Daer tullchen bepden is een groote Inwück/ A 1@) Daer loopt oock een gat deur/ maert is ioo d’0ogh en ondiep dat- ter geen ſchepen deur en mogen/ en over alſcherpe onecken gront. 2> Op Dageroort att een hoogen toozen/Die Den . Haer der Kadt " ebel Daer heeft Doen bouwen! om Het lant Daer by te verkennen/ | díe machien ober wederzpden van Dagheroozt verre in zee lien/ Hückover'clandc heen verre in die voorſsz Inwÿckee. Gel | Onder den hoeck aen de zupdzyde van Dagheroaott ilt goet legghen voor noorde noordoolte winden/en ſchoone ſandtgrondt/men mach bp den hoeck van Dager- ez omlooden op even ofte acht vadem / aen de noozdzyde van Den Hoeck is goede Voo j inden. lt ] an Eels (recht De Culte noordoolt vijf mplën. Daer tulſchen bepden,te weten/twee mylenvan Dagheroozt/ en dzie mplen van Spbauichl- 8 vecht cen blacke afgacnde grondt dwars van landt noordwelt in zee wel vier Hiss: ſewen vadem diep / en wert altemet dieper tot nae de Finſche Scheeren Daer t v Ur t.: lant van Dagheroort noorden en noorden ten oolten anden hooghen toozen/ daerlepdt een blinde klip Die (eer Genl is/Daer niet meer alg ceskwaelktehalve uoec/terltont nae de ltoot wierp hy 't loot/ en vont vijf vadem diep- ' Detaozen van Dageroazt was doen van hem zupdenen zupden ten welten,;... ; ſchendie twee Kevenig een ſchoone vlacke ſandcſtrandc/ daermen 't ſetten mach loo I aendewal allmen wil op kes/vÿkokte vier vadean. | Een wennigh bewelten de weltelÿckſte hzeck van Spbzichſnes niet verre van pn EDDE een Dz00ghte onder water/ontrent loo groot als een ſchip/daer 't niet die- enisalstwaelklvoen. | s ſt „„an Sphzichſnes tot Otgesholm is de caurs ooltnoordoolt vijf mplen; Daer tus henbepden gaec de MBeunlondt in. land ezupden Otgenshÿolm gaeteen groot Jnwijck int landt / daer in lepdt een Ep- u Ai af wet eenmÿl inzee dat (eer beers / Daer machment bp in lepoen naer bjoan Svbzuich»nes tot de Olleholm en Gralholm is de cours zupdoolt dzie bfte ty mplen/ de Gza»ſholmziin twee groene Eplandekens / en de OÖlleholm lept on- Ge EE GE GES zi jk noemt/lepdt teghen over de Gral»holm/naer het Kif van Dapfael toe/Daer op en He ral oen ee Bene Aeon nen rme pedir ' J .1 e. 1 19 15 . . teélttot de Gzalholm/ en eplt daer. dicht bpin/om de Gzalgronc die oolktwaert daer ik mplen/bp na in maniere als het groote Jutſche Rik/is eerlt van dzie/vier/vijt/ att en mple bewelten de Graſholm/daermen rondornmeſeplen ende »ſerten mach: h gen over lent te mpden. Van de Graſholm torten Hoeck van Delel Daer Degroote. Cödt ap gd thien vort waters opis : Cen Ollaner man eeft daer op geloten ginch niet Dieper … | vbzichſnes 1s een upthoeck met twee hoecken/daer van elck een rik afſchiet/tuſ- Subzich|; | | nes, t/ en daer achter eenſtedeken gheheeten Iapſael/ Daer machmen’t (etten Waerz . . zeil. Syp de zupdweltkandt van Dele Jiwijck loopt een groote Drooghte ofte- . ondiepten diemen de Gra»gront noemt/ de ander Graſ»gront diemen de oolter- Graſgroti hy,Die van Otgensholm ak door de Meunlondt leplen wil / Cſalaengaen zupdzupd- Mennſst, IE EE u van Graſ»holm naer Oelel toe leplt/leplemen bp dele Eplandekens langhs/ las ive die ontrent twee ofc dzie kabels lenghden aen lktuerboort ligghen / tor Ben te ] | J ] ' | | | ſſ NN I MI | | I J J J ] ] II. In MI. MÒl@ | III INH. m II II MI | [| MW |I II MIM | | III MI. a ei IMI taſhuan..