| kenenh VII I Hoofiftuck. Befchryvinghe der Zeekutten tuffchen Valfterboen en Sandthamer, en der Eylánden Borriholm en Rughen: epa sE OÖemen oin het rik van Pallterboen Tal leplen is hier voor ber- EE) PE ee rr JJ S,) zin tweegrootemplen. Wilt ghy voor Elburg fetten/lo beng erug | SVA! ae bet Kloofter en De kere op een badeni ofte anderhalf nae bp mal eo" 89 rander/ en leple daer op nae de ltadt toe / daer by menght ghp 't / 5T letten op vier-/dzie/ofte derdehalk vadem. tis Mit “ Vander Elburgh tot Wrltede zyn vk okte les mplen. Daer | Ben benden ontrene twee mplen beoolten der Elburgh/ en vier mplen bewelten | hre er is een oort daer een dpooghte ak ltreckt / comtdie niet naerder als acht ofte | Ed vadem. Wrltee lendtineen bocht / en hcekt een hooghe lpitſe toozen. Wilt wtſter, teh daer weſen/C0o bzenght den toozen noorden van u'en feplt Dan Daer op acn nat Tant toe/ daer fact een root pannen Huplken beoolten de bpugh,byengt dat hupl- kettet etepnde vande bugh over een/lkeplt daer op aen/ en loopt bewelten de brug, den EAT ap drie adem of een elle min/ Daer is ſchoone ſandtgrondt. Als ghp upt ft betten comt/en die voo!lz d)ooghte ghepalleert zijt/ oo meughdp vpp bp De wal Ee ioopen op vierdehalkvadem konder chan... +. tor Hue ttéoten Weltee lepdt een hooghe hoeck gheheeten GoelCebrer/ van Goeſteer. wWthamer ig een mijl. ! .: ny An Den Gore van Goelkcbeer loopteengroote vlackte ak verret’ zeewaert/ltrecke k Cultlangs tot bv Sandthamer toe/menmach die looden op les-âcht en thien \ toonen wil. Als ghp die op thien vadem ovérloopt dan lept het noo.rdevnzhſe Onder eenholmontrene oolt van u'en de hoeck van Santhamers noozdnoordwelt. Sanen. | u e Sandtpamers it goet (etten Booz cent welten/ weltzupdwelten, weltnoorzd- Yamer. turen noozdwelten wint op vijk okce kes vadem. Men mach upten noordoolten Ee | er Doe van Goelbeer en t roczvepnde van Bohnholm iegghen van den an- rant OEREN wettnoozdtwelt en ooftsupdoolt ontrent vier mplen/maer Weltee leg mplen even noozdepnde van Bornholm welt ten noorden en oolt ten zupden ang Van Balerboen te keplen benoozden Bornholm om / loo gaet oolt aen/loo hu de tot dat ghp hebt de lengde van Wtltee / dan voott oolt ten noozden/ loo lult Haerde hoeck en vlackte van Goelbeer noch nae ghenoegh beleplen / comt die niet bol als (eben ofte acht vadem/maer ban Dallterboen te zeplen bezupden Boxzn- van B TE volt ten De »elthien oft ſeventhien mplen/enlangs de zupdzyde get Eplandt Boznholm is rondom lchoon/behalvenaen de zupdoolthoeck/ daer Born: neg ft bunl Kik af/ gheheeten Bzouwers Uik / dat moetmen houwen. Op de holm. Pope machen op ’t loot Daer bp langhs loopen (onder mifdoen/ op toaelf adem/en langs de zupdweltzyde op acht ok neghenvadem. tu idem opin machmen 't ketten tot berkchepden plaetſen als voz Rot- Keen ens |) Vage er benogzden voor t Slot netkens Sandrwick/ Suanex en Ner. Datu h goe et Dorp tulpen Kortum en het Slot dat op De toozowelthoeck lkaet ilt izottum. Van zoa re! pott on ooo wint op derthien/ veerthien en vikchien va- gole us het Slot ilt or: ligghen vooz een ooltnoordoolte, oolte ende ooltzupd- an na t op achthien en twintigh/ oock veerthien en vijkchien vadem ſandtgrondt/ ] | Pig he ae . wal is de grondr niet leer lchoon / hoe naerder aen de walhooe. | ti de noozdwelthoeck voo: Sandtwijck it goebt ketten voor een zupdwelte Sandt deren i ni mach die Boeck wel bmmnat comen. Dan De noozdwedoerk tot Den wijck. Aen ck reckt de wal ooltzupdoolt en weltnoozdwelt.