_ van Syto tot voorby Langhelandt, 47 [di ee Are tot het Zuuvepnde pati Ea / a de cours ee kes on | B pa tenen pe DABO van Lan Kn mach tudchen Zanghelandt ende Aer deurloopen om De 10620 / en comen | [ilß uoorden ten welten vÿk mplen. Tallingh machmen aen bepde zyden om lep- nittdie [; : epi vuple gronden ter zpdenligghen,/ 't en is op die gronden qu Die voozfchzeben gronden ende Fupnen rnachmen oock deur loopenin "ydi j [che Voert/naer de Eplandekens van Areu ende Tozeu/ als hier voozen ghe- | En Ur vemade cot De kromte ban Sonderborgh (Die tulpen het me, Mdt Allen ende het valte landt ingaet) is de cours oolt twee mplen/ daer mach- ! ) ß §u!en ht: bz; Zvi: van Zellen om nat Honderborgh toe, en vaan | du Caelen het Splandt ende het valte landt heel nau ende krom/maer allen | tutebyeed je endekromte comc op de Voert van Flenſborgh/ lo wert hec wpder | tn Doert van Flenſborgh gaet tullchen Sénderborgh ende Hollterlandt in/ is voert vs A fi van All in : want van Nubel okce Yollterlandc ltrecken de Üalck-gronden an y beg !halven het diep. Dele Voert ltreckt welt tenzupden in/ tot datmen comt Hoog ron to PIE. Daer leudt voor aen de Uier een Eplandekenaenderechterhant/daer ten beooen 1n loopen; en gaen al welt ten zunden ende welt, tot datmen come m t De kromte ban de Hiivier ofte Voert / dan ga:tmen wederom zupudwelt op : "letdan de (tadc Fiencbo:gh vooz hem legghen. ; | Hoe deſe voorſchreven plaetſen van imalcanderen verſcheyden legghen. [ q " de groote Helm tot Wero zupdzupd. | Van 't zupdooſtepnde van Fupnen tot den tue an de aroote Helm tor Gara F dope gn we k! V fn: \ Vm tz, ;;; == z mplen. Kens van Tozeu ende Areu weſt ten n. ende erg tet. Ape aan een tot Melverſonde isst u is: oe ban Sampſo tot Ebeloo j: z. wf di Ge R V-; : ; Z: s s "h:: I G KE pe en Santo het Ehlandt van 4e ee - of 7 mplen: Dt hg Ebeloo/ is de cours 3.w. z groote m. | Van Roſnes tot Caſſeur z.3.0. 7 of 8 mplen. Bef Cufte van Fupnen ſtreckt | Van Spro tot Langhelandt zupdooſt ten ERR BEANS iens . Vans. ie ...... 6 mplen. | zupden ee 4 * z mplen. hu Ban Hhrloo tot Melverſondt z.w. 4 mplé. | Van 't nooedepnde van Langelandt tot het I YT ty "delon tat Melverſondt zupdzupd- | zupdepnde zupden vie 6 mplen, ih gzupdelyese ~ gmplen. | Van 't zupdepnde ban Langelandt tot het Mn Hampſo tot Roems z.0. 4 mplen. | Eplandt Arr ts de cours n. w. ten weſten wel ' Vanß Mo tot Koſnesz z.w. gz mplen. ſoo weſtelicnn. — Se 3 mplen, Veſtende Welten Svr totRoemszupdzupd. | Van t Eplandt Arc ofte Kopingh tot de ô Van mo Den teu weſten 7 mplen. Roen is de cours n.w. ten weſten 4 mplen. ke eeen totBulcſack zupdzupdweſt dzte Mt ss § nan tot het Eplandelien Arei w. EN 4 en _ — 2 nwlen, : Dany rd tot Rompsz.teno. <mplen, | Van Areu tot Apenrade zz w. 4mplen. 30e en mpg tot Uinuptshooſt zupden ten | Dan De Kibiere ban Apenrade tot de engde v Bau e bdzupdooſt. - 4 mplen. | ban Sonderborgh oote. . . mplen, ] Vu "nuptshoafe tot Ranghelzndr Zur b.. Bt Hönpecbozgh tot de Slepe zurbeoſt | hg zueuptshoofc tot het € Eplandt Tat. Von 't zupdepnde van Langelandé tot Fe- : | S s - z mplen, meren is de cours z o teno. gs of s mplen, 2 Boeck. D 2 ie VIT Hooft- / ' ] | .. Nyborgh weder inde Belt : hetis van t zupdepnde van Uanghelandt tot Tal- Taſſingh. | De B het Cplandeken Areu tot Apenradeis de cours zupdzupdwelt vier mplen/ rer Ley ' Ode van Apenrade 1s een open wpde Voerc / daer oplepdt dat voorſchzeven