s : Het Zuyder decel van de Belt, ei Alen t nooz)depnde van Langhelande ligghen de Eplandekens van de Fritel! zÿn rondomme heel vupl. Van linuptshookt tot het Eplandt Taſlingh is de cours zunden dzie mplen/mtll s- laet alloo de Friſſel aen de Cinckerhandt ligghen / en loopt tullchen de Frillel edt ì Sw fupnen Deut. Wilt GH» tot Swinborgh welen/ (oo gaet ban de Frillel nae t zupd vorou. goltepnde van F'upnenzupdzupdwelt aen/ u (al ontmoeten een Eplandeken/ dat! meught ghp aenbepde 3poen om loopen / tufchen Talingh ende dat Eplandektl Deur/ok ghy mengyt but landt van Fupnen langs loopen,tat dat ghp comt aen h! Gedeken van Swinbozgh /. tegens hec Eplandt van Tallinghen over. Teglhtt! Olms. ober den hoeck van Fuunen lepdt een Eplandeken ghenaemt ©lmg/Dan moet gi twe twarrts op Maen. Men mach oock wel aen d' ander 3hDe ban Talig om loopen! .„enlatcn her & ylandt Arr met de vuple gronden die tusſchen Arr ende het zupdodlt j epnde van Fupnen ligghen,gen bagboort vanublpven/ t enis op die gronden ti! Ö Dieper als ſes voeten. Als ghp nubp bet Eplandeken Olms ofte bp den zupdodlb boeck ban JFupnen comt/ (oo moet gin (als voozen ghelendt is) weltmaert op (a! om den hoeck van Fupnen naer Woborgh toe. Op de zupdzyde van deſe vol! ſchzeven granden gaet oock een Diep deur / 't welck welt ende welt tenzupden cul (chen De gronden ende het Eplandt Arr Deur gaet/ op Dit Eplandt Aer lepdt cen HY Kopingh. Deken gebeeten Kopingh : Dele vuple grondt is langh twee mylen/en Dat Epla | “Aer 18 oock toel twee mplen langh / zy (trecken alle bende ooft ende welt / en aal | Eulande Muncte Eplandt lepdt ten eunde vandele gronden vooz Woburgh in Funnenl! Mumn!ck. he fr twee Reven/het eene come van het zupdooltennde en »ſchiet oolt inzee/ het af der comt van den noordhoeck en ltreckt noordoolt in Zee. Als ghp benoozrden dt Nronden/ te weten, tulſchen Fupnenende dele gronden deurl»eplt naer Wobozl| toc/foo ontmoet gin oock De voorlchzeven Munck / met noch een Eplandeken ct twee’ die lact gen de linckerhande liggen/ en loopt al bp 't landc van Tunen langs h Aſtens. ontrent welt ende welt ten noorden tot den boeck van Alkens toe/die is ban de zp ; oofthoeck berlchenden ontrent vier mplen, re uz! de oolthoeck van Alkens tot de Eplandekens Tozeu en Areu / ig decouth en Tozeu, DAT tultchen twee Kievendeur/die tegens malcanderen comen loopen,’t is daer di! tere em. | V Porrtvan those bewelkten Areu lepdt de Voert van Vadderllen / ltrecke ont ); ?>rr. welt ten zupden in/daer op lepdt de kkede Hadderlleu/twee mplenin’t landt. ju Van Areu okte Toyeu tot Welverlondt is de cours noordnoordwelt vier my ci! _ Ooertvan die looptmen daer van bezupden in’ eerlt weltwaerc nae de Voerc van Coldinght! Coldinge pen nde Doert/Die een mple in't landt gaet/alfmen Deur de Melverlondcwil welt! ] laetmen die aen de Ainckerhandt ligghen / ende gaet ooltwaerr op nae het Geveke! van Melver/ Daermen Dan weder in't kromme comt. De Melberlondt gaet noo!d/ Wwaert upt met een groote kromte / ende men comt alſoo op t bzeede water weder up! benoor,den Fupnen-gheliick hier voo; ghelepdt ís. # penrade Menmach oock van Areu ak de Ael»lche Boerr in leplen/zupdzupdwelt heen nat! | Deane alfoo achter Dat Eplandt van Aelſens om/ Cot in De Doert van FIM” 020: , N Ec (7!lerkonde ende het Eplandeken Areuligghen verſchepden zupdzupdool! Dm ban Are oft de Melberlondt de Aellche Doert ut te leplen / foo gat Poolſche Heeten Dat Poolſche Vif : men moet tulCchen Aer ende Dar Kif eur loopen / late | BIE twee deelen waters aen de Aelſche zude/ende een Deel naer M t zuudennde van Langhelandt aen/totdatmen teghens C open comt, ee G ie