Weder- ſondc. aondtte eulen. Stvane- ‚_ gvonden. 24 Het Zuyder deel van de Belt, VI Hoofifiuck. Om voort door de Belt te feylen van Syro tot ‘voorby Langhelandt. | WAW Z, y E coursvanden grooten Helm tot dât EGplandt Wero is noord- | > Y ( zr t UDP berfchenden D2ie mplen / ’t ig daer | A é L . .. U {! ? 4 Dan Weroloopt een dyooghte ak / tot aen Kanholm ende oM 7/ F& liapholm : oock om de Eplandekens Samps;, ilt al vol dzooghle L$) gronden / die loopen ak tot aen het groote Eplandt van Samplo. & Dan grooten Helm tot aen t Eplandt Sampo ilt zupdwelt ende noordoolt drie ok vier mijlen. z Van t noozdemnde van het Eylandt Sampſo »lchiet een Nikken ak noorden inzet! Daer moetmendicht bp om looden / om op de Heede van Samplote comen/ allmet Daer ſetten wil. Het is aldaer op de Reede diep thien vadem/ en men is Daer onder D &wane-gronden Voor alle winden belchut. : j Van het zupdepnde van Ebeltud tot Aerhupſen / is de cours welt tennoozden a ODE Daer mplen, Yet ig Daer al vlack mater ban twee ende Die VA m . fg Dit r.; Aerhuplen op de Reede wil letten/ die bzenghe den grooten toozen in het midden tullchen de twee andere »ſpitſen/ daer is de belte grondt en goede Reede op dzie/vier/ofte vijk vadem/ſCoo droogh ailinen wil. Bezupden Aerhuplen gaet de We- Derſondt in/ tuſſchen Jutlandt ende Sampſo : die daer in»ſeplen wil/ die moet dae wel bedzeven zijn / het 18 daer al vol Keven ende ondiepten. Men mach oock dat vaerwaterbpnachteniet ghebzupcken/ omalle De fanden ende Dz00ghten wille! HP dage moetmen oock wel neerltich toelien/ en zijn loot niet (paren / Dan men maf SAE DR DW It Het Daer ober al ſetten ende Reede maken. Allmen door de Wederſont wil leplen/ KOZ mende ban De grooten Helm okte Ebeltud ak / loolaetmen dat Gplandt Tong ends de Hwanegronden aen bagboozdt / loopende voozt al by de Jutſche Culte langhs op twee okte dzie vadem; tot verbp Hozſnes oft: et Enlant Endelaw/ ’t welck MEN vanbewelten niec aen leplen okce ghenaecken en mach / van weghen alle de grondel Die aen de welkzyde daer voor ligghen. bet is tuchen Endelau ende het valte landt nan water / ltreckende van de W! der»ſondt deur de Swane-gronden zupden deur/ het 18 aen bepde zuden dzoogh / [ : tmaer een Mil om Deut te varen. : ' Allinen van de Melverſondt af komt/ ende deur de Wederſ»ondt wil »ſeplen / loo il j beft bude Fut»ſche zvde langhs te loopentot nekken de Reviere van Hopllneg : datt moetmen dan wat van ' landt afwijcken / en ſeplen op het Eplandt Tons gen / lo0 laoptmen tuſſchen de Noorder ende Zupdergronden deur,latende her Oplant Tons gen ſtuerboort. Allmen dan verby Tongis-/ loo lalmen Dicht bp de noozDhoeck VAN Sanplo uptloopen / nae t landt van Ebeltud toe/ het is altemael eenderlep cours Melber- fondt, van Horſnestot Tons / boort tot Sample ende Den Hoeck ban Ebeltud / te weten naordoolt ende zupdwelt les okte even mplen. ; | Van hYorllnes okcte dat Eplandt Endelau tot de Melverlandt is de cours UPD zupdwelt vjk mplen. De Melverlondt is cendiepe Sondt van twintich ende vijf î e>ntwuntich vadeny leer kromin te komen, gaet tulſchen Fupnen ende Juclandt m _ Ebeloo. Hoems. | Reede boorBonu- wens. dat zijn bende hooghe landen. ; ]: ? en Ert tor Melversondtis de cours zupdwelt ende zupdwelt ten ; Vande Heede van Sanpſotot Ebeloo is de cours zupdzupdwelt ende zupdwelt 1 ten weltenvier mplen. Van het zupdepnde vau Sampfatot Ebelo is de cours zu wek ten wedenDziemplen. | # Dan Samplo tot Goems ig De cours zundoolt ende noozdwelt bier mplen. „.,„ Denoordwelt Cult pan Fupnen ltrecat haer zundwelt tenwelten les mplen- het Eplandeken Ebelooleydt een mjl van De lelve af’ recht voor Bouwens- doch inen mach tulſchen het Enlandt ende Fupnen niet deur. Bezunden het Eplandt opde eenen grooten Keen onder t Water /tulchen Delen Keen ende het EplanDdt ig de need voor Bonweng op acht neghen vadem. Cu ccchet