De Cuft van Tuflaridt inde Belt: 23 | | Van Aelburger diep tot Stevens-hookt is de cours zupdoolkten Stevens. | zupden ontrent levenmplen. Daer tullchen bepden lepr het landt in Vooft. | ren groote Jnwijc/ daer de twee Stedekens Mariacker ende Ran- deren in liggen. Mariackerlepdt van Aelburgher diep zupden ende Mariaker | zupden ten welten drie mplen/ ende van Stevens-hookt vier mplen. Tullchen Mariacker ende Stevens-hookt lepdt de Riviere van Randerſen/ die loopt krom omverre in het landt op / tac dat lkede- Hanberſs. | ken Schandelburgh toe. | Van Stevens-hookt tot Halelin is de cours ooftzupDoolt thien Bafelin. , mplen. Halelin is bupten om al vol Duplen/ficben ende Gronden. (| .. Wpder belchruvinghe van Halkeiin ende Anout / midtſgaders van | & alle vuplen ende ondieptendaer ontrent geleghen/vindp m Het Derde hooktltuck deles boecx. j | . Hecht bezupden Stevens hookclepdt eea lktedcken ghenaemt O- Gumtbus zuntbup, daerligghen de Kkalck-gronden recht voor de Riviere van e | Grimlont in een Inwück,recht om den hoeck van Stevens-hookc: t. | Dat 18 een Sandt ban twee ofte DIe Voeten waters / maer nict verre | daer af iltthien vademdiep/men machſelooden op vier vadem. Men | mach de Grimſondtop ſeplennaer Grunltee toe / dac ig een laed- J plaetſe voor Boepers. . 1.1 w Van Scevens-hookt tot de Groote Helm is de cours zupdzupd- Groote- [ D pet ontrent vijf malen. Det lant Ereckt ban Stebens-hooft otten heim. | hoeck van Cbeltud zupdzupdwelt vijk ak les mplen. Ebeltud is een Ebeltud. | lkedeken/ liggende nefkens den grooten Helm telandewaert in Tal: ; | (chen Den grooten Delm ende Juclandrc 1 Diep les en feven baden. ] | | Bergh van Melver. Dicht by Stevens-hooktende de hocc van Ebelcud id Diep acht/nez genende oock thienbadem. De groote Helm heeft twee _kieven/ een op de noordooltzyde/ enhetander op de zupdwelt zvve. Van Stevens-hookt tot Siero is de cours zupdzupdoolt les mp- Siere. len / benoorden Sirro lepdt cen landtloofe grondt acn twee eben Ml verdeplt/ diemen ſchouwenmoet. Deletwee Reven ligghentot om: : M mighe plaetſen boven water. : J J Van de zupdoolthoeck van Sieroltreckt een Rik ak nae Ru»ſnes "] toe, daer machmen +t achter letten. ; s Doe bact Def Eamben uyter zee verthoorer. 3 § : § ; Streckinghen en courſſen. V. PAn Schaghen tot Lesou zupdzupdoot. —— ' c6mylen; j Van Schaghen tot De klepne Helmen zupden ten weften — z mplen. Van Schaghen tot Zeebup zupden ten weſten e 8 mplen. Dan De Helmen tot Zeebun LV id za 2mplen, Dan Zerbup tot Aelburghjer diep zupden ten weften — 5 Mplen. Van Aelburger diep tot Mariacker zupden en zupden ten w. z mplen, Van Aelburgher diep tot Stevenshooft zupdooſt tenzupven 7 mplen. Van Aelburgher diep tot Haſelin zupdooſt ten ooſen - 15S mplen. Van Stevenshooftctot Haſelin ooſtzunvoſte. Ö tomnlen. - Dean tot den grooten Yelm zupdzupdweſt en side! f î_ DBan Srevenshoofttot den hoeck van Ebeleud zupdzupdw., 5 of 6 mplen, Van Srevenshooft cot Sp20 zupdzupdooſt ee s mplen. VI Hooft-