t || z2 oner, Sch : Mali Kol. Valfterboen, Berfebeck, Aldus is het landt van Schooner ghedaen van Kol af tot Valſterboen/ affen bont den Drooghen zeylt, De CuſtvanIutlandt inde Belt, F Hoofiſtuck. Om vanSchaghenin de Belt te ſeylen. Vac An Schaghen tot Zeebup is de cours zupden ten SS f ? welten vÿk mülen /daer ilt op de Reede vier en vijk ve P/ Zs demdiep. Tullchen Schaghen en Zeebup legghen &.) de klepne Helmen dete milenvan Schaghen/ entwee. Te mijlen benoo,den Zeebup. Allmen de Belt wilt ; ſeplen / loo laetmen die aen ltuerboozt ligghen / gaen- CSE s de al zupden ten welten aen tot nekkens Zeebup/ men mach oock tullchen de Helmen ende 't valte landt deur (eplen nae Zet: bup toe allmen Wil/ Daer isop 't mine tullſchen bepden Die Baden waters / maer bupten de Öelmen om / tulſchen de Helmen ende het wur ber Ton iû wijt Dzie mijlen / enin die Tille Diep chien ba- em Geeckgrondt. De giiegbenthepdt ban de Pelmen en Hoemen daer te Keede mach loopen / oock ban alle diepten / Dz00chten en dwaelgronden culſchen DE Velmen/ Schaghen en Zelon / midt(gaders ban 't Eplandt Lelou en t veeg Keven / is beſchzeven in't derde hoofcltuck deles Tullchen Lelou ende Zeebup legghen veel dwaelgronden die leer onefken zn / van drie/ vier, vifk en fes vadem / dierghelijcke oneffen eN vlacke gronden legghender oock wel binnen ofte bezupden Zeebup! van vier / vik/ en les vadem/ maer de rechte Lille tullchen de dwael- bz); [ü Leſouen de vlackten van Zeebup deur / ig diep (even eN Bezupden de klenne Helmen en Zeebup/ het balfelandt naderald | Lefow legghen noch Commighe onefkken dwaeigronden / daer niec meer water op en is als chien / elk/ entoc ’ommighe plaetſen twaelf voecen. Mie mer: acht of neghen voet diep en gaet behoekt daer vooz nierte. Om Aelburger diep in te ſeylen. Van Zeebup tot Aelburgher diep is de cours zupdenten wetten vijf | mplen/op De no020-3pDe van het gat Raet eenen plompen toozen gehet- ten Hals/ in't gatlept een tonne’ enop 't zupdlandc ltaen twee Capen/ die bzenghtmen over een/ daer op bindtmen De ton / her gac ltreckc ee welt tenzupden in/ ontrent een kabel lenghde / dan îaetmen noozdwt ten weten op recht naer alg toe; ende loopt bp de noozdwal in tor neb' feng Hals / van de zupdhoeck van ‘t landt komt een vlackte afſchieten! die moetmen ſchduiwen : nefkens Hals zijnde! gamen zupdwelt tet weſtennaer de bocht/ende inde kromte moetmen deneodwal wat (chow wen / dan weder noordwelt ten welten bp denoordzpde langhs, tot dé lweede kromtetoe/ dan zupdzupdwelt / Daer nae weltzupdwelt cot De Stadt toe. Voor in't gat bp de tonilktwee vadem diep. Dan omdatrr in tezeplen ilt belt datmen een Lootlinan neme. Bp de zupdwal gat | oock zen Diepken m1 ban Dzíe ende vierde balf ellen, Jd De Stadt Aelburgh lepdt dzie mplen De Aiviere opwaerts in't lant: oock ligghen betwelten langhs Dele Culte ommige banchen Daer moet men Dat lahdt wat ſchouwen. Almen ban de Helmen nac Stebens-ooft leplc/ tuſCchen de Dwael- | gronden ende De blackten ban Zeebun deur; (00 ontmoetmen een vlackt gront ontrent ten halven Stevenshookt ende Zeevup/ van vijk,(es ende feuen badem. Dele Dz00gijte is ghenaemt de Sweteringh-lept ontrent twee mplen ooltwaert van elburgher diep; De Kille Daer uiteen BEP” Den ig outrent thien ofte zif vademdiep. Van Aerlburgher diep tor Halelin 18 de rours zupdoolt tensolten on- ú ktrent vÿfchienmplen. van