tafTchen Maefterlandt ende Kol. 17 I| lutte nacht nae Schaghen ſeplen met | In dit Vaerwater tiſſchen Schaghen en de weſtm elijcke windt / ofte komende van be- | Sondt / en voozt van de Sondt tot om Val- q | wilaz oni Schagen met eenzupdelijclie wint/ | ſterboen/iſt hoochlijc van noede, dat een Stien tg, se nae de Dondt / Die (oude door deſe | man/of die de (ozghe bevolen is. dapper upr ſie/ J bega metter haeſt onder Noorwegen weſen/ | en hemniet en verllaep / om de menichvuldige v kerdan hy (oude Denchen ofte vermoeden, | pertculen (fo ban Dzoochten en reven aldaer ge: ! huge ftroom leeſt bzeeder int ſeſte Hooſt- | legen) te mogen ontgaen : d'alderbedpevenſte "a deg eerſten boecx. ſelf heeft daer ghenoegh te doen, Hoe deſc plaetſen van malkander verſcheyden ziſn. || | Van ÿet weſtepnde bant Paternoſter tot pn 't Bif van Schaghen tot Maeſterlane ) Va Jo is de cours o.n.o. 2 mijlen. ooſtnoordooſt ro mplen. aeſterlande tot Winneuz.0. 4 m. | Van tRif van Schaghen tot Nydingh ] VanWinneutot Maleſant z.3,0. 2 mplen. | zupdooſt ten zupden t 12 mplen. ] Van Maleſont tot Waerſbergen z.3.0. 4 m. | Van 't Rifvan Schagen tot Waerſbergen Bessette Gr Par t R ban Öchagentor Bol bupttzrt mz o. teno. 4 i tr Laholm tor den hoec ban Tuerko ach: | Trindei heen zupden — 23 mplen. ' V eig de cours w. zupdweſt . m. Hant Rif ban Schagêtot Leſon 33.0 é. m. | Dm ho tot Engelholm 3.0. 3mplen.| Dan ’t Rif van Schaghen tot de rtwet ] hÿ-hsly tottélty. . zgroster rech Wk det tot Anouter Rif z uten: ] Vn Maeſteriande tot Npdingh zupdzupd- | ofte ſoo ſommighe willen vzp wat zilpdelijcker t sue! Maleſonde é furt; k tz: urn.. Kf tot hol ift vecht 3,0. 8 m1, Van fen zupdweſt ten weſten 1 groote m. | Wan Anouter Rif toe Haſelinn. 8 mplen. | Vun WaerſErgher ver el Zere ): pAn Liol tot Haſelin zupdweſt ten m. s m. zupdwuetz ?Vdepnde ban Swederoe tot Kol | * Ban Hol tot de uoozdelyclſte upthoecE . _— 3 mijlen, ban Zeelandtsupowefg — 4mpkn. Rn | ' 1y Hoofiftuck. Hoemen van Kol in de Sondt, en voort door den | Drooghen {al zeylen tot om Valfterboen, I Ve men mach tnſſchen Halelin ende Zeelandt deurzeplen tat in de DIe Delt/ De Culte van Zeelant ís cen (choone Krant / Dan cen (tuck NE I; )) beweſten Paſelin loopter een Rifkkenak t'zeewaert datmen (chou: I SVZ DE ooltzupdoolt van Harſelin gaet een groote wpde Voert f [etten int landt / die bupien in 't begin wel ecn mÿl wÿt is / daer ilt goedt O 3 em dor een noordoolten windt op vijk ok les vadem. Dele Voert deylt hemce paer Wee mijlen wijt/ en int midden lept en groot Eplande. De derde ltreckt nae Ban Oo De De mien zun h an vorn erde BOR FEN DONE tan EN a op 't landt : pu langhs feplen op fes en even baden / maer bp nig (cho omt Die niet nader als twaelf of dertien vadem: want tot (ommige plaet- beer geg 0?! endzoocht haeltich op. Daerdat nieuwe kerexken ltaet/daer nekkens ilk n Komend op vier vadem bp de wal komen (onder mifdoen/maer teghen Lappelant dude acht eren ED z fe! ):! h op »ſeven oft acht vadem / ok men ! denen op naer Rolkild toe / de tweede gheheeten Jſenvoert ltreckt int landt zup- toa SPD Tant lepdt ontrenc ‘t vierendeel van een mijl benoorzden Clleneur oft 't llot Lappeſät; Drelangendt / aende weltzpde van t vaerwater gheltreckt langhs de Culte van et oo Om Lappefandt te houwen; foo neemt acht op dele mercken: daer. ‚ 2 Boeck. de MMM E EPE An Koltot het Evland Hazelin ilk zupdwelkten welken (eg mijlen/ Bafelind. gtt in dzien/ de eerlte ofte ooſtelÿcklte gheheeten Roſkildikiourd/ gaet zupd- Faſki1d t- ri to geen ten welten wel vier oft vk mjlen / naer Jlickbp en Holbeck / is bin- Jſenvoere lack dzie en vier vadem;en bewelten het boſch dat bewelten Lappelandtisn ; rt: de Conincx-meulen,/ beweltten'e Ölot Crsonenborch/houane.