Deepten nt Scha- , ger rack. 16 y De Cuften van Noorweghen en Sweden, ban Kel zupdwel ten welken (eg mplen Dat ís aen De nooDzpde of buptenkandt heel bupl bol veven en ondiepten / Maer aen de zupdzyde okte binnenkandt nae Zeelandt toe ilt redelÿck ſchoon/ Co datmen daer wel reede maken mach. Van t oolktepnde van Palelin (treckt een Nif ak noordnoordoolt/ ennoordoolt ten noor/den nae Noorwegen toe wel twee mplen in Zee / tot op een mil na aen de Luplgronden/ die met zupdelijc- ke ofte noorvelijcke winden hier moet lave- ren / en wat verre weltwaerc in die wijck loopt/Die moet weltoelien en hem daer voor wachten / want al»loo 't daer ontrent heel onghelijck is van diepten en onefken gron- Den/ſo en canmen dieniet wel op ’t loot aen doen/maer de kult van Zeelandtmachmnen op les ofte leven vademop ’t loot genaken. Hooghp bp langhe donckere nachten/ ofte miltigh weder int Schagher Hack guaemt te moeten bpleggen: fo neemt acht op Dit nae-volghende : Zijt gip tulchen . Öchagen en Zelou/foo meugbt gh» u wel bapelijck om De zupd ofte welt houden; maer u loot veel ghebupcken / ontrent de Yelms en Schagen meugt gp de wal ge: naken tot op thieu twaelf of vijfthien va: dem cer ghp behoeft te wenden : Zijt gn nae u gingh neffens Zelfow Daer meugtit gh» tot op thien ofte vijftien badem bn comen : fRaer (00 gn 3ijt tulchen Lelou en Anout/ Daer meught gh» op de blackte loopen tot op Dijf; (es: even! aTht oft thien vadem. Züt ghp tullſchen Anout/ Halelin en l&ol/daer meughtc ghp de zupdwal aen- loopen tot op vujfchien / ſelthien vadem/ maer tullſchen Halelin en Zeelandt op tien of twaelk vadem. Het is in alle manieren geraden liever hem te houden aen de zund- . walalsnae de Noorweeghlſche zude/ maer men moet wel op zijn loot paffen / en Dat veel ghebzupcken. Bat vallen Der fEroonen in Defe Vaerwaters. ee mette wint/ en 't vabelt Daer (omtijts op fommt: ge plactfen alg offer Dro0chten waren / Dit can: men bp ftil weder bebinden alfmen cen Zoot op de grondt laet Fincken. Bp Schaghencomt de ſtroom ghemeenlijek Vertooninghen deſer Landen uyter Zee. ofte den meeſten tijdt de Belt uptballen/ nae hes landt ban noozdooften toebefonder alg de windt een wijl upt Den ooften ofte noozDooften Heeft ghewaept/ enloopt by Noorweghen langhs om - De Noodt, Bemandt comende ban Anout af II DER W U UID I IG NN Aldus vertoont hem ‘lande tuſſchen Maeſterlande en Waerſberghen. Mous doet hem Anout op alfmen van Leſou af cott: Aldus vertoont het Landt van Waerſberghen alſmmen van Anout nae de Sondt daer verby zeylt. as D elfen van Shaghen Daer nattoefamt. en ON 6 Wous doet em Stu op