enru; tuffchen Maefterlandt en Kol. z Die ſoo verre niet binnen de Helmen wil legghen/die macht dock wel upterlücker ketten onder 't hooge landet van Laclon/alloo dat de Helmen zupdoolt van hem zyn/ Ip vter/vik/ les okce leven vadem/daer ilt oock leer goet legghen voor zupde en zupd- „Ipdoolte Wwinden/op ſchoone grondr van clepn wit en kwarc fanDt. : fl Luſlchen Schagen en de Helmen int vaerwater ilt diep achchien/lelthien en vyk- thien vadem. Tulschen de Helmen en’t valte landt is op t miulte dzie vadem water. A nen comt van benoorden tullchen bepden deur tot opt zundepnde van De klip: Denig loopter een rifken ban De Tir {men af nae De [krandt toe/daer de groote Leenen k0gen/geheeten Boultler rik/maer op dete vadem houdende/machmen aen dat riflzen etwildsen: Men mach bp dat zupdepnde wel weder uptloopen nae Zeebup toe/ 90 datmen rondom de Holmen machzenlen mer ſchepen die met »ſeer diep en gaen. uiteen be Gelmen en Zelow een goet Guck van De Helms ilk twintigh en vyk- intigh vadem diep lteeckgrondt / maer oolt van de Helmen een mj] legghen Mmuugtze tteenen okte d)00chten daermen hem van wachten moet. Vewelten Lezou legghen de Dwaelgronden, benooyden het voozrlz rif/dat vande Dwaele. zuwdwelthoeck van RLezou (daer de platte kerck op ltaet) akltreckt / die zijn leer on- gronden. | ekken/ van dzie/ vier/ vijk/ en ſes vadem diep. Dan Dele en meer andere blackten en | zt. orden tullchen Zefou en Zeebup/ leeft de belchyyvinge van 't noozder Deel ve Belt, ; : Ontrent een mjl noordnoordwelt van ’t weltepnnde van Lezou,zupdzupdoolt wel liltppen ss zundelÿck vande punt van Schaghen / en ooltzupdoolt van de tlepne Helmen/ !!ſſchen a legghen twee ofce die clenne laghe Eplandekens ofte rudſen wepnigh boven de Belmg: are; tullchen die Holmkens en de Helmen ilt twin‘igh vadem / maer tutlchen die . kens en Zelou vijf vaDem Diep/Daer benoozden ilk verre vlack, vier en vjfva: lep zandcgrandr. ' | Olt gijn as. van de Helms ofce van 't Hooghe landt van Laclou ak zeplen dien, u' meteenzupdwelte ok zupdzupdwelte Windt/ loo en leplt niecr hoogher om c: voo!(z Eplandékens en bzoochten wille / als 3updool ten oolten / met kulcken urs »ule Sn Die Dzoochten ofte wlacten (Greckende om nood ban Die boo; Holm: | tt pen op les ofte ſeven vadem, datr nae wort het weder dieper/neghen/ b aelf vadem’gaet dan ooltzupdoolt aen/ loo langhe tat dat het ooftepnde az Lelon zupdweſlt vanuis. Als dat ooltennde begint zupden ten welten van ute de eén/loo comr ghp tegen die vlackte aen/ die van t nod;Dookepnde ban Lelou na leg, del ltreckt. Het dzoochc van veerthien/ twaelt/ en thien vadem- tot op acht/ ale envier/sock wel tot die vadem/ loo ghp Lelon wat na zyc/ die deie vadem duert y VEN goede wple/dan wozt her weder Dieper vier; les/ thien/ en bÿkchien vadem/ en. si ee Diep. Als het voo;lz noordooltennde van Lelou zupdwelt van u is / dan die viackte geneſ»en. Ul : nao Een Noe Trindel egghen berfchenden oolt ken zupden / en welt ten | Daten LPV. aghen comt met een zupdwelte okte welkzupdwekte windt/ en ombin. | hegten binnen de Trmdel (dat is tulſchen de Trindel en Lelou) wil deur»leplen iſt ven de : log Wte ſulcken cours gae / datmen zundoolt tenzupden mach behouden / loo uur. tege ontrene imidtlwaters heen / tulkchen de Trindel en de voo;lz raden ofte ; ido eens Deur (Die noozdo0zDwelt ban De noo2DHoerk van Lefow/ende zupò: vee Stage en Lelou ilt drieentwintigh en bierentwingh badem/ Daer ober zijn: il îmenteghen een banck van acht/ feven/ en (e3, oock wel op vijk vadem- dan The IMtrent recht welt / wepnigh noordelÿcker ofte zundelicker van de ton op de. l ndel. Daer nac Wot her weder dieper loomen in't rechte vaerwacer 18/te weten Q, cht/thien/en oock wel twaelk vaden. w. | Ne kt rif oft de noordoolthoeck van UcſCouniet te onderkeplen / itt goet dan wat klicker te loopen/ te weten zupdoolt ofte zupdoalt ten ooltesz/ tot tegen ‘t voorlz an de punt van Schagherrifleggen. ) Op t diepſtein dit vaerwater tuſ- ; ne van de noordoolthorck van Lelou afltreckt/vat machmenlooden/endaer bp iS die OD vijk/ vier/ en oock dzie vadem. Als de noordoolthoeck van Lekou (dac : alg Pe ubeligije boeck) zupoen ten welken van u ig/ foo comtmenteghen bet TiE/ en * + 1 II Fundzundwelt van uis / log ilmen recht nefkengs her rif' maer die hsÑti _ + deel, 2 Boeck. 53 Ä zupdJ- Reſouen.