_ alg bo0fs ig, | t tweeuz van Kol noordoolt ten noorden nae Swederoer toe / en loôpe dichr bp dit Ep 2 klippen mette Warders aen 't zupdepnd van Swedereur oin/tot achter : ; M . tullchen Maelterlatidt enkel. 21 | vadem. Om nae mercken in Waerſ»berghen te zenlen/ Coo letmen Oudtboep be- I paotden aen het Slot/ en gaec noordnoordoalt in/ daer lept ern klip gelÿcke water/ I lartmen aen ltuerboozt legghen/ enletten't beneven t Ölat op vier okce vijk va- | I | „Cwee mplen bezunden Waertberghen lepdt de Rivier van Valckenborgh/ aen waickenn. | de noo,dzyde van de ſelve lepdt een Eplandt ghenaemt Muriptinghe / twee mplen borgh. bezupden lepdc sen Eplande gheheecren Tullo / tullCchen Dat Eplandt en Valc- Culloe litgſürelanbewarns lend ectheoghe rrgh/gheraen Hoher tui een | Bende van hooghte en fatfoen Die Hp heeft met Kol / werdt oock [omrijdt boz | : Gas eN oaltwaert van Zullo lepdt Helmltee op een akwaterken/ maer daer Velmſe. Umoghen niet dan Boots en Boepers in. | Twee mplen zupdwaert van Helmltee lepdt dat ltedeken ofte Slotken Laholm uahoem. Penaeme/ Daer gaet oock een Kiwierken landewaert in. Een mple wetwaert Van | aholm lepdt Balltadt. Dele plaetſenlegghen in een groote Jnwÿcke Stvedereur. batte inplen bewelten Bos-lkadt lendt dat Eylandt Swedereur/daer machmen entyje"de znden achter loopen om reede te maken. Van benoorden ilt daerrupm rifle Un in te comen / dach van 't noozdennde van Hwederoer loop een rudligh ist ttt CK s Degre Alpen, op (eben vadem / nefkens het witte kerexken van Turcko/ alloo dat bie ge klip met de twee Warders aen 't zupdepnd/zupdwelt van u is' en Kol ober Wil gel) klip lkaet/daer ilt belt te leggen en daer zyt ghp beſchur voor alle winden. den d daer bezunden weder uptloopen;/ Co laet die tWjee Klippen met de Warders Dj ckboort/en loopt daer vzp dicht bp om nae Kolto. MU . die que DAN nou afkomt en deur zupdelijcke winden niet boven Kol mach loopen/ eit Z: f;; letter als boo; is. "T y daer weecke gronde. Een roozden winde En geo Deere tot Kol is de cours zupdwelt ten zupden / tuſkchen bepdenlepde kenmaet; Inwijck/daer op lepdr dar tédeken Engelhjolm/daermen oock reede ta- deel, 2 Boeck, Bz Om