to De Culteh van Noorwegen en Sweden , is de windt banden welten okcte zupdwelten/ loo looptinen belt het welter ofte n001- Der grat in/ ofte is de windt van den zupden ofce zupdoolten/lCoo ilt belt hrt zupder gat in te loopen, I)et nomder gat ltreckt bp de zupdkandt meelt oolt ten zupden en oolt- zupdoolt in/ maer het zupder gat oolt enoolt ten noozden. Allmen bmnen het Ep: landt comt/Coo zepltmen daer bp om tot vooz het lkedeken/dat lietmen dan vooz hem leggen : Men ſec daer met cen ancker t’ zeewaert voor unt/en maeckt eentouw acho Ee Me TED EE A BODE EME bende zoden omfenleni/ maer binnen Die klip lepdt een blinde klip onder water / ett daer bezupden oock een groote rudle/maer een wepnigh meer uptwaert als die gene die boven water lepdt. Noch lepdter een blinde klip onder water aen her Eplande op de noor-Dznde van de voorſz klip die boven water lepdt/voor welcke men toelien ett ben wachten moet. Daer ig over al goede anckergrondt. Men mach van Dalt binten De Kippen Denrzenlen nae Kalffonds/Babups ei Nileus. alffont. HLalklondt lepdt verlchepden van Maelterlandt ontrent d;ie mplen. Om datt van buptenupterzee1n te zeplen/ looptmen bezupden een groote kliplangs daer eeû | Warder op lktaet : Aen de zupdzpde van 't gat zin 't al groote klippen / maer aen de ' noordzpdeal clepne. Allmenbinnen de klippen comt om den hoeck van 't nooqdlandt! daer machmen t »lettenop vijfchien oft ſeſthien vadem / daer is goede anckergrondt. Van Kalfſondt looptmen voort op na Bahups/enmenlaet dan Connel aen de llinc- kerhandt leggen. Men mach oock van lialkſondt zupdwaert op binnen de klippen. ] deurnaede Rivierevan Nileus zeplen. r ] winne. Dzie mplen zupdzupDook van Kalffondt lepdt Dat Eplandt Winnen / Daer bt: Or B ordo Neat en DEES bagboozt/ en loopen tulchen den Hoeck van 't batte landt; geheeten Kelderhooft/ 11 bet Eplant clepn Denemarcken in; en voort bp ‘'t valte lant aende zupdzpde langs! oe CED Zu: bp Gottenburgh - 't is daer al ſchoon en claer londer vuplen/ . diehinderenmoghen. “ Benoorden Winneu riachmen oock daer inzeplen/men laet dan Winneuen noch lommighe langhe klippen aen Cuerboort / en het rupghe Eplandt ofkte clepn Dent- DOWN aen bagboort # en voozt bp de hoeck van c valte landt aen de zupdzpde i als voo!lz. i Maleſone Twee mplen zupdzupddolt van Winnoleggen Maleſ»ſondt en Conkback. Mals ſandt is een rondt Eplandt daermenrondomzeplen mach op (even oft acht vademl Daer onder ig oock goede verde. Twee Kabels lenghoen wefinoo:dwel van Mal (ondt lepdt een blinde klip onder mater/en noch een ghelicke water een booghſchoor van ‘’tlandt/daer ltaet een Warder op. Conſback ©öoltnoordoolt van Malelondt lepdt de haven van Conlback / daer lkaen wit groote Warder elk op een Klip Dicht aen t ]landt/daer tulſchen Greckt de haben iN! tig een (choone haben thien vadem Diep en goede anckergrondt; om De lage hoecl | comende »lietmen Conlback noorzdwaert van hem legghen. \ Zupdwek en zupdwek ten wekten een Groote mijl of anderhalf mijl €’ zeewaert Ppdingh. van Maleſondt/ lepdc de vuple en ſorgelijcke klippe Nüng okte Npding ekken boven : " water/ ſoo dat de Zee bpkans daer over heen flaer/ daer heefcmen hem wel voo? i wur hn Nr en Malelondt okte het batte landt genoegh | s . al . ; . ! ai Van Nydingh rorWaerſberghen ts de conrs zupdoolt vier mplen/ daer tullche!! Monfter- Hepden (twee inplenbezupden Maleſondc)lepdt Monlterlondc/ dat is eenrrivier ofte # ſonde. Doert Die te Zandewaert in Aveckt/ Daer op legghen (ommige Kedekeng; als pp inenes/Horme ende Golewaer. é s Waers- Van Monlkerkondt zundwaert twee mplenlepdt Waer»ſberghen. Omdaerin te 1 bergen. zeplen/looptmen bp het ooltlandt in. Aen de hoeck van t Eplandt Dat aen De nooi î weſltkant voorde havenlepdc,Iepdt eenrudſeonder water/en van de hoeck daer Slot op lkaet lepdt oock ren blinde klip / Die moetmen bepde ſchouwen / en paeron. inidtſwaters (tullchen t voorſz Eplandt en ’t bale landt daer ’t Slot op DE hoectt [taet)in loopen,en lerten 't.alſlinen binnen de hoec comt tegens 't Hiot op vier alert. . E e c ...... m