M | Akerſont. Graſwßÿe. $ : Vande Noor weeghfche Cuften ; men binnen de liotlen deur/ die binnen de Sulteen. leggen;tot tegeng het landt acn/Daer bintmen een 2 5 groote grautwe klip/Die lactmen aen bagboozt leg: gen en De clepne rotzien Die Daer binnen legghen aen Ruerboort, en loo voozt bp het weltlandt om/ {oa opent hem Dan Dat gat/ Dat 18 naw en binnen ilk black water en weecke grondrt. îDVande Zulterscot het Eylant van Aker»ont is de cours oalt ten zupden dzte mplen , daer tul: ſchen bepden lepdt de Grzalwijck binnen de Su- (terg/ van fFarder verfchepden ooltnoordoolt on- trent bijf mplen. Ailmen Daer ín wil zeplen/ foo laetmen De (cherpe Hoeck aen bagboozt / binnen lepdt een ronde Klip / Daermen aen bepde snben mach omzeplen / Daer neffens is goede ancker:s grondt. Naozrdenvan dele klip lepdt een groote Inwück/ bequaem omnret ſchepen op de wint te êleggen: binnenlepdt oock zen ronde Klip. Men loopt bp 't weltlandt langs / dat Ereckt hem eerl noordenin/ en om het Oplandt noorzdnoordoolt/ men laet dat Eplandt aen ltuerboozt / enloopt noo2Dno02D welt bn dat welilandt in. Beoolten Gralwmüÿck/oock tullchen de Sulters ende Akerlondt lepot Schipinl/ Dat is een haben z daermen Sparrenen ander vette warenladet. î Orttrom. Eupder- . wücx- Holm. Rooden: wücx- holm. Harmenſ- Hooft. Yet Eplandt Akerlondt/ daer machmen ran- dom zeplen/Daer benoorden iendt een groote In: Wijck ofte Doet te lande waert in GreckenDde/ ge: heeten Ottrom. | Bezupden Ottromleggen Noorderwücrholm en Zupderwijcrholm/ twee groote Eplanden-: op een groote Voert, die verre en diep telandewaert op ltreckt /. daer op legghen verrelandewgert in veel ltedekens! als Oltborgh/ Oldewat, Aleroes en Draghens/ van daer comen veel vette waren. Zupderwücrholm ende het Eplandt Akerlondt legghen verlſchepden noordwelt ten welten en 3upDool ten ooften bier mplen. ] Dan Zupderwijcrholm tot PHarmenl hooft ís De cours zupdzupdoolt vier mplen/ daer tulſchen bepdenlepdt Boechſ»ſchaer/ maer twee mnlen be- zupden Harmenlſondt lept kerck»ondt/ dat is een groote Aivier/ Die berre te Landetwaert in ltreckt. Harmenlhookc en het welkennde van de klip- pen Diemen Paternoker noemt/ leggen berlchen: dennoozden ten welten enzupden ten oolten vier mplen/ daer bezupden zepltimen in Maetlterlandt. Op de Cult tulſchen Farder en Maelterlandt is meelt over al goede anckergrondt op vijk en Dertigh en veercigh vadem. Vankt vallen en loopen der ſtroomen.in dcſe geweſten-leeft in't voorgaen- : de Hooftſtuck. Hoe haer deſe Landen uyter zee verthoonen. Aldus verthoont hem ’t landt beooften Sanghefondt/ alfmen ontrent vier m1 ple part Lande _ gzijnde1uyt den weſten daer by langhs zeylt. . Langheberzh. IV I ZW I R K © - CE R EGON I EB NN ; I E ERES EW SNN Ng >» NN W EI EER ER NN ED NN NN NN SN UD K U van Needse aan Me Banserijerhel «a Maeſſerlandt[alſsmendaer bn Less zenltidrie mylen bu I I I > NN II E ERDE ES ND yten lande. .. T ~ " —