4 I1 Hoofiſtuck. De Cullen van Noorweghen tuffchen de Lan: ghefondt en Maefterlandt, - UI E Langelondtis éen bande kchoóntte havers van geheei oasis … AS weghen/ lepdt van t Jokkerlandt verlchepden noozdnoo)doolt een % groote mple. Voor oude Langhelondrt lepdt een hooghe ronde Nog) |, Clip daer een groot rondt Warder op lkaet / tot kennis vandeen. | A tuch vet | E) ;;; en het Coninghs Eplandt in / menloopt dan beoolten de Baerle (die van de voorlz rupghe hoeck aflepdt) heen. Om Dat in ke zeplen loopt- fret al midelwaters in / en [etter in Conincxhaven op achtentuuntigh en dertigh | ( Out inde Nelketezeplen (dat is aen de Noordzpde achter de oolteljtklte hoeck De Pelé. | ban de Vanghelondt) (oo looptmen tullchen de groote klip Daer Het Warder op | Ratten Het landt van oude Langhefondt Deur/ latende De v002'3 klip aen tuerboort/ HGO boot om Dat rupglje Eplandt tot in de Nelle/die lepdt achter een cinghelach- lien get, en ep Do onm cen inge! van kippen als rau cart : vac: | ete Daen /-en licht on in te comen 7 TI Daer vierentwintigh envikentwintigh de Een De En de Nelle ofte oolthoeck van de Langhelondt lepde Stavange; Statale I ] fe an ſammughe uptklippen/ Dr van bende zpoen machachter zeplen / Daer U: on EN IepDt De van Zaerwijck. En | ;; ro oe ru groote rz: Voert / daer beel inwijcken en láedplaetlen Laerwße, | zün/ daermenlegghen mach en vupzen hour ladet. Van den volthoeck ltreckr een. Moote rpe klippen ak een goedt tuck weegs zupdoalt ten solten inzee/ en beloopen bukans de halve Inwück/ghenaemt de Laerwickſche Swpnen/daer moetmen hem än wachten. Binnen in dele Voertilt black water en dzoogh / [oo Dat daer Herre "mewaert geen groote Öchepenvlot moghen legghen. Ear | das ände Laerwik tot dat Eplandt Farder is de cours oolknoordoo! dzie mplen/ Fardéroe. Ö tr llen beppen lepdt dat (tedeken Tonlberghen in een groote Inwijck. En | ie rder tot dat Eplandt Balt is de cours noorden ten welten vier mplen / daer J chen bepden lepdt een vuplen horck. Bezupden Balt lepdt MMarkenboet/ en Die Balt Wijck Van Wlko/maer benoorden Batt lepdt Loulandt. Y p .::.; | horde, Lt Enlandt Farder tot het Soenwater is decours noozden/maer van Balt Soentva- bee den ken oolten. Het Soenwatcer ltreckt meelt noorden in. Daer op leggthen 't. con PAB en lacdplaetfen/ meet al aen de rechterfant alfmen intontt. Teneerlen. ige ij Aonat een inwijck die ooltwaert op gaet. Daer nat comt Wöſckltee dac Vöückſten. rede t Wick achter een Eplandt / daer nae Hchiphil een andtbap en leer gorde Schiphit. op to rr: Coo al voozt noozdwaert op tot Anllo toe / dankcerec hem zupdwaert den inen Dan EN et ofte Balt nae ’t Soenwater zenlt/ (oo ontmoetmen ter roo- Soentva- wel boeck tuſlchen het Soenwater ende de Coperwick. Dre int Soenwater ul ! . dae. Vlooptdger beoalten heen/ maer die De Coperwijck begeert te ween, moet CoP: De En elken peen wijcken/en díe aen Guerboozt laten legghen. Allmen dan binnen aem leren Comt/ loo wertmen een lierckken ghewaer op 't weltlandt daeris de . Kienthiäetle van de Coperwijck. Men mach van daer oock voort op zeplen tôt Bza- Brakines. tor. Aende noord ofte ooltzyde lepdt Holmſondt. Holmſont 't geen Farder tor pe hoeck van Roge is de cours noordnoordoalt vier mplen. Aen noghe. Roghe ede van Roge machmenletten/ daer1s een llechte ſkranc, men mach culſchen nen die tua Et Lialf deurloopen/maer wiltmen onder Fleto zijn (oo looptmen bin- | : sen Balt tor ds Ie is de cours zundoolt vier mplen. Achter de Sulters be- p. | ;;; : no " ; men