tuffchen der Neus en de Langhefondt. s Om van Wellkiel binnen 't Jokkerlandt deur te zeplen / lkreckt De Doert doo? 't nauweeeerſtnoordoolt ennoozdoolt ten noorden/ daer nae ooltnoordoolt/ en daer nge der noor-doolt/dan comtmen op een plaets daer de Voert wat wpder is/ daer lepdt ken blinde die moetmen aen ltuerboozt laten / en kieſen de noo:Dwal Daer boon I zjnde/ comtmen weder in een heel nauwe Voerc-/ die ſtreckt meelt nod!doolt deur/ 18 tot lomnughe plaetſen loo nauw dat de nocken van de Hae bpkans aen dt klippen taecien. Door dat naeuw zÿnde/gaetmen noordoolt ten oolten en ooltnoordoolt/ tot eede timen camt te nefkens de Langhekondt/daer machmen dan noordnoordweſt inzep- achter I p pot Aen zee zeplen ſoomen wil. Achter 't Jofkerlandr machmen 't oock (etten op t Joffer: | Uitbten en twintigh vadem. z : Van t vallender ſiroomen acn deſe Cuſten. JU Dea dat het water aen Defe Cuften ban zepl voeren mach. Hoe naerdet bp landt onder t Noozwegen op ende neder valt/ſoo en hout Noorwegen/hoe daer harder ſtroom gaet. Deſe t hochtans geen sſeeclier ghetp : daer gaetop ſtrdom comt vallen upt de Belt tegen het lande jae mige tnden des jaers. en beſonder des vooz- ban noordooſten aen / èn Dzaept (oo bp de Cuft Hes ſulcken ſitven ftroom am de weſt langs van Noorweghen langhs upt nae de Moord: pe Vegen, dat een ſchip met een zupdweſten zee. eeft Daer van bzeeder int (efte Doofcftuck 1bylegghende, niet en ſal nederdzpven alſt des eerſten boecx. § | Hoe dcſe plactſen van inalkander en van ander Landen gheleghenzijn. an ju der Neus tat Vlecker o.n.o. 6 m. | Vander Neus tot de Hoofden is de cours ee A ee N SES eN Ös ten eV ff mplen. mupenz.z. w. wel ſoo weſtelijek 78 Mplen, ge E g EFB EDI PA De ET Br Maerdou tot het Jofferlant n.o. 6 m. 3.w. ten w. Wel ſoo weſtelijcl: 78 mplen. Van t âerdon tat Ooſtrpſenn.n.0o. 2 m, Vander Neus tor Get Ziedt ín Schotlandt noordooſt? offerlande tot de Langeſont noord- One wel fo DON IE w bt; Van leck, groote mijl. : aner Neus tot AT hr: fo ß Bn der Be ns u nog de uc Neus tot Faperhil w.n.w. +s m. Spe Der Meus tot de Dolen in Jutlane Van der Neus totHitlandt is decours n.w. :: der Neus tot Bg t Lure! tener Kloof , HE: zur [e: Schaghen “den Nc ze 18 mplen. is de cours o.ten z. wel ſo et! i Sne, ee G gutt G L ije oznrif zupden w ( .. -. elt. de ite Neus tot het Teſſel oſ tf zu Rin 9 ID 1E We Van der pet w. berſchepven 70 mplen. | Dan Maerrdon tot Schaghen zupdooſt ten ; tot Walcheren zupden ten ooſten 1 5 oſt 16 mplen.. | At der Heus tot Scharesondt 0.1.6. zn. weſten . <2~ .. ;;: 1,54 sft! -5 muſth. 2 deel, 2 Boeck, A z | Hoe ]