3 L . Ak A DS A, OA A Cr ; 4 ; e.. pen gr endeebhze upt den zupdooſten/ en eo: des : Viep van Lift ofte Silt maect enzup- fer enne upten noordweſten, en vale Warie gis bet landt / de ebbe ter con- . . Grondenendiepten. tuſſclende Fyderehden Horn? | Zupderzÿt te lande quaenit/ erde dat ghp het gatnietenmscht in bzenghen / loo ieſetlande van Langhelegh/ dâerr meuchdp op aenloopen. fonder mildoen / houdt OP derdehalk vadem, loo eil iteiuichdp dele lcroegh niet mis keplen/ warit ghy meuge ditlandt al van Langhelegh ak.tocrbinnen p Hchellinghkroegh toe looden op derde- halk vadem : maer iſt dat ghp op dzie ofte vierdehalk vadem loopt; ghp Cult het dzog- ? [: mis »eplen/ en buptende voomoemde Kroeg'omldopen. S chellinghkroéghz kt meelt noo-dweltin/ menlepc daer binnen vooz alle winden belchut ! ghelpck + V mentot Conncxbergenin dé Ketellept. ( dat ghp komt uptennoozdeit m 17 r enitidele haben att rdt wilt weten-meuch-. dp by dat dzoogeſant omloopenop dzie vadem/comende bp.het binnenlte hoecxrken vanhetdygoge Candt / daer»chiet.eenlteertkenaf,// danmenkant wellien/ en hem Daer Han wachten: bn het oolkepndt ban dat (andt komende / loeft Daer bn om / totin dele kroegh / en lerter daer dp wie vadeim en een voec / het is hier vp wac. iet! nienmacher wel een gangh gaen ende laveren. “Een zupdzuydwelte en- o00nooD00lte Maen maeckt Daer het Hooghe water! hoemen Verder oM de : UlgerÊ rome aen Jutlande / hoe daer minder Nroomgaet / en minder open neder hte 'tnoozdepnde van t voorſzdz0oghelantlepdt den Doodenbergh ! datis een otte hompel van een dupn die alleen lepdc / daer wat af zÿnde lepdt hp onder het Inderlandt ; datmen hemniet lien kan/ kömende van bézüpden ofkte benoozden / anmen die lien. Van den Doodenbergh tot dat zupdepnde van 't Dz00ge (ant Ii Y ken ſchoone ltrant/ en vlackegrondt. Om.reede te maecken ander het d)ooghe Ant/ men mach, upt den noorden comende/ daer bp om looden/ ende luwce crpgen %) een noozdwelten windt/ oock vooznoch weltelÿcker winden. | Van'tghety enloopen der ſtroothett. Ve ee ende Hevor macht een ttz Wet oet tomt Daer unten N00} Sber de Noordgronden. dE bloe. noozden Maen het hooghſte water / ende ntptsbiepmaeckt een zupdzupdweſte | noordooſte Mane ’t hoogſte water : S War come oock upt den noordweſten, | de ebben een groot quartier langs ‘t lant / digt he haben var Zupderzijt/ 't Gyoutwe- updtuez(s coelingheroegh imaeckt eenzupd- coghſte ty oordnoordooſte zMaen hee B oe chen tore Cplanden/ de ebbe wederom tex k van t landc af nae de Noozdzee, “ Egon uzn De Deer De DE bane. my] oe Eben gien rz Lu; r ſthenYevilggelande uma ofce Htrandt iſt thienoſte elf badern diep/op ſulcke. Hiepte machmen bepde de landen ſien / alſmen boven in't want climc. Strandt kentmen by den toozen van Pilwozm / ſtaende op ’t zupd- epnde van ‘tlande: Op het Eplandt Srrane ſtaen meer Uiercken ende tooznen/ dan gheen fo kenbaer als Pilworm. Ameren is een groote mpl langh / heeftal leeghe dupnen met helm bewaſſen. Het Eplandt Silc machmen sien op thin badem : opdit Splandt (het noordepnde naeſt) lepdt een Googh (cho? voot klif aen bepde zoen ſchupns nedergaende / op de zupdzpde van t klif ſtaet een platte Rierck met eenlaegh Uzlock- bupg/ ‚en daer beooſten noch een Uerclk met eenen hooghen diclien toozen Heydom ghe- noemt. Wet noozdepnde ban t landt werdo Liſt/ dat zupdepnde de Vogzttrap gheheeren, | Streckinghen en courſſen. An de Epder tot de Hever ſtreckt heo U koztneonusepwrſt tende jury Van deYHever ofte het zupdepnde van Strang to! je zuydepnde ban Ameren none Twee mplen noozden ban Amerenlept Hilt- is antrent bier mplenlangh / en ſtreclit zup-. den ten ooſten ends pen OP il Dosden: bergh.