Hnoordwalopvier vadem/ in t gat/ gheheeten olde Kpperdiep/ laet Die ton aen bad Coerſant. . bepde de wallen wel lien barnen allt pet wat koelc. Aangeleg Waltot binnen dat dzooghe lant dat van Phanu afſchiet/ Smeur»ſant gheheecen/ als ghpincomc. De wallen zijn daer nefkens.alle bende (eer »choz/Cos wel wiſdpck &meuts | Qudt. Waart, ren/ te weten / de binnenſte okte langhlte een wepnich ofte een handt»paeck lengde Denhoeck van Smeurlant ghepafeert 3pnde/ wijckt Dan over naer Wildpck/ el 26 _ De Kaften van Tutlant, ooft ofte Zunderhooghte/ lult (oo twee Kapen lien op een droogh landt/een ltuck weech bezupden Zupderhookt / bzenght die Kapeneen wepnich doo; malliandt- benoorden de korclte ofte upterlte/ Dan (ullenfe oolknoordoolt van u aen; hour dit foo ltaende/ en ſepldt daer op aen / lult Coo binden de upterlte tan / legghende aendt boort/en gaet voort innewaert oolttennoorden-oolt, en oolt ten zupdennae de twer- De tanne/ daer looptmen oock bezupden om/ want daer te nefkens komt een vlackte vande noordwal akſchieten/ vande unter Uiaep nae de tweede ton toe, diemen »lchou- wen moet. Okte houdt dellach vande zupdwal, Coerkant ghenaemt / en loopt op ! loot eerlt oolt ten noorzden / daer nae oolt / ten laetrlten oolt ten zupden daer bpm/ fult daer op't zoog he niet minder binden als 10 boet met laegh water en daght- Jpex ghetp; Daer binnen it weder diep 6/ 7en 8 badem. Doozbp De Kapen zunde/ o loeft Dan noozDtwaertop / om Het (ant Daer de Liapen op ltaen;/ en lettet dar waer k u belieft! ‘tis daer wijt en bzeet/ oock Diep en lchoz/ loo datmender gheen quaec kal Doen, De Gpper (chepen die uytwaert willen/ legghen daer op dewint te wachtele. Achter het Evlandt NIanuilt les en leven vadem diep / daerlooptmen oock terer. De/ men mach van daer het diep opvarennae Knpen/ maer heel tot Rypen roe, nitt met groote (chepen/ dicht bn Kppenloopt het ten enden; [ulcy Datter een D200ghen bals turen benden ig/ Daer niet meer alg Die ellen Diepte enig. Met clepne (che DOUAI on ze: on omteplen nat Jurfant toe/ daer is met laegh water _ Dan benoozden komende om Knperdiep ín te feplen/ fuldp oock nae het zupdepn- de van Phanu aenloopen / tot dat ghp de voorlz Kapen ghewaer werdt / ende doelt Dan voozt als boven gheleertis. Ditgat is met hoogh weer het belte gat nie/want het is naeu ende bupcen verre ulack : dan als ghp dat ghevaet hebt, meuche ghy E zupdzupdwelte ende noozdnoozdoolte Maen maeckt hier het hooghlle_ Grouivediep.. O Ntrent noozdoolk okte noordoolkten noorden vanhet noor-deundtvan Phanu! lepdt een berghſken/ als oft een Eplandekenwaer / ghenaemt Luplbergl! ] ken wepnich dacr benoorden lepdt een langhe llechte fkandtbergh / ghenaent Lavohelegh : van daer îreckt hec Un nat ZupDerzijt to e weltnoor/dwelt en ooll. _ Tullchen den noordhoeck van Phanuen Langheleghgaet dat Gouwediepilk ©mDaer in te (eplen/ alfmen unt den zupden komt / loopt langs het Eplant PVV nu heen/ en bp het noordepnde om ( dat is verre vlack.) Als ghv dan dieper water. krught / t Vr gti tz luv ure noordoolt vanuop 't hooge lan! | renkabel gie bn one De Deen gene At Bokt Dat meuchop op ’t gheficht aenloopen Conder mifdoen; maer laet dat aen lkuerboo (Dat isde Plate die in’t gat lept) als Smeur»ſant,maerbupten zun de wallen vlak Cettet daer neder tot dac ghp het laeghlte water hebt/ dan meucht ghp naer Hartint ghen leplen/ en loopen te voet naer Waerdt okce Woert/ 't welck les oft leven mplen h! Ve w:: pe TE is leer zom / op De welcke (oo hier ende Daer een pot ofte