ee IV Gass E 2 ser es ; y / li Brit Ihe E U DEU II[ſN H HS + Elveen Eydern. 17 Beer gvontoo is dat ghewifelpch van de Breebalgh ok Weiter Til/ neemt Wetter ofte de lagh / aen welcke zvde ghp wilt / ende loodec bp de gronden om op vier E!l t Vuk vadem/, abn Cult onder de kanden luwt ende goede reede vinden / en beſchut moghen ligghen voozalle winden. De welter Til Ktreckt eerlt ooltzupdoolt in/ bp de noordwal langhs ilt dieplte / aen de zupdwal machmenin t upcseplen geen kteer- juejhtider>eplen/ maer wel in 't mſ»eplen : allinen wat innewaert comt ltreétle zupde- op/ daer zun verſchenden Balgÿyen en Canalen daermen deur leplen mach / Be ugüene die daer bedzeven is. Dit loopt op (eben badem ín / De ookterlche Hoeck (ofte den ouden Schorhom) datig Til. io krtdie vzpwat afk (trect/ meught ghy, upten welten comende / onderleplen op ven vadem. Dele Til ltrect ooc (ghelnc de ander) eerlt ooltzupdoolt in/ maer een wemich binnewaert ooltelpcker. Ghp meught hier coc De dagh nemen aen welcke zue ofte wal dat ghp wilt/ binnen romende/ ſult daer luwr crpghen van de ſCanden "00! alle winden/ in dit gat enis niet min als even vadem waters. EL i De Hontbalgh leptrecht beweltende Schozton ofte Schor-hom. Wült ghydaer Hondt: metcleune ſchepen/ om over het Wadt in de Weler te ſeplen/ loo gaet als ghp de balgh. ÿ§lortanne hebt/zupdzupdoolt in. De Hontbalgh is buptentamelpck wijt/ blyfc Q. dien cours tot neffens De bakens/ act die aen tuerboort ligghen. Menmach de placezhozn van bupten aen in wellooden/ maer niet de weltwal / Daer bp ligghen lter Til ofte Breebalgh lept tullchende Welter Ti ende den Hondtbalg/ Bors. . % chozh diemen van bupten aen mach ondecfeplen op neghen vadem / maer aen DE on en machmen niet mil doen. zt Heylighelandt. H:: Eplandt Heplighelande ende buytenlketon in de Weler ligghen üan inal- & anderen verſchepden zupden wel loo weltelpck / ende noorden wel »oo oolte- luck. Wanneer ‘t claer ende goet ghelicht is/ kanmen Hheplighelant lien/ all- var dp de Weler bp de ton op ‘t Hookt lepdt. Heplighelandt ende Bomrif ligghen beige anderen zupdwelt ten welten / ende noopdoolt ten oolten nae 't ghemeyne - j;üaelen hierentwintich mplen. Als ghp upten welten tome / enHeplighelant be- lichtte crpghen / verthoont het eenhooghe roodachcighe lteple hoeck / ban he batig. Om onder Heplighelantte letten ofte verde te maecken/comende zung cen Coo loopt dat landt aenop thien okte twaelk vadem. Als ghp nae de ah Yoeck toeleplt/ en bet tant te met ghenaeckt/ »lult ghp een klip ghewaer werden nasgek een mallentoozen/ dicht bphet hooghe landt/ gheheeten de Monick / is bV y,jjick; den. O hoogh als het hooghe lant. Ontrent zupdzupdoott een derdepart ofte vier: badet vaneen mplevandie klippe/ lepc een teen ofte Kudle onder water op (EVEN pin on, ende 20 GD u Houdt op ach ofte negijen baden loopt gÚjn buptendele (teen om/ Vee wate lande teucht daer gen niet wiſdoen : als de Monick bedeckt werdt vanhet ander Eme ue zit ghy netkens deſen lteen : alg Dit boomoemde Monick een Handt- tenap e SÚDe oozbp ofte bupten het ander lant comt/ Daer is De reede en goet (et- ban Vthien elf vadem / de grondt is daer ſchoon en fupber / ten waer ban Wacken op h debleven ſchepen ofte verloozenanckers/ die daerveel zÿn. Daer legghende weſeaden/ thien of elk vadem/ hebt ghp beſchut vooz eenen weltzupdwelten’ noozd- ift m ‘nde nootden wint. Vanden hoeck daer de Monick bp Batt; »ſchiet eenclepn dem b vande wal af/dat machien looden op dzie vadem/ men mach ooc opvyk var de tee. De wal afloopen / ende »eplende vooznoemde lteenmis/ te weten cuſſchen dem ft ende het Kikken deur : maer ilt dat ghp dieperloopt te weten op leven ba- Mf zu de lkeen op c lÿkzeplen. Op acht okte neghen vadem / looptmen bupten oe de noozdzude van Heplighelandt ktreckt een quaet Nik keen groot GalE mijl naerds, „Jerdendeelen vaneen mpleinzee / loo datmen de gheheele noozdzpde niet Ughelanye een en mach ban ep megen afteren baden. ls gi benoorden Benz ; de Wen ce wilt: comende (66 berre dat het ooltepnde van Heplighelandt zupden aten vanu comt / leplat dan vzp nae Scholvershoeck te / dat Ziyor- ee : eN] diemeuchdp looden op vuk / les a leven vadem. J| dat itzt: