en beyde de Eemíen, tz tönt gp Vambozgherlânt dent a ee leplt bp de baeckenslanghs / die la: tende aen ltuerboozt/op bepderpndenvan deſe Lulleilt dzie badeimdiep/ mhetmid- Ef / les ende keven vadem / recht ontreit zupdzupdwelt dcur totinde Welter . Ontrent een half mÿl binnen uplt/ tuſſchen het baecken op de Hooge Vm ene. de kanne gj Yun: : de ooltzude van de Oalter Gems lepdt Me- Memer- Werbalgh/ streckt meelknoordenin / dat 18 een goede reede voor clepne schepen,/ batgh. dieom welt willen ofte bupten om. Binnen de Balgh die by De hoeghe Hozn in {opt is aaclz goede reed: voor clenne ſchepen die om oolt willen/ die streckt sup: ì tuVten oolten tomende/niachmen Jupytterriklooden/dat is ap de bupten zyde vlac/ enin de pune van 't Rifis een Schaer okte Daodebalgh met twee punten/daer ullchen iltdzie vadem encen half iep. knzupdzupdoolte ende noo;dnoo?dwelte Mank / maeckt bupten in de Golter- ems het hooghlüe water. qhjepc solten Jup lepdt Bupg, het coste en cleynlte Eplandeken / dat op Dele vupd. {ther f elekultis / doet hem opm twee henuvelen / de oolter»lche is de hooghlte ende Tulchen Juplt ende Bupsgaet dat Bupsdiepin / den E. Raetvan Embden Bupsdirp nut dat k vs beesrnt: mäer en ghelchier niet meer/ Bi Dat het foo wee Be En Oe HG E Weltennde fact; Doch men tander (omtijdtg wepnich belchents af fien. Ontrent ce | iddenvan ' lande / het ooltepndenaclt / Iepdt een Hooghe witte blenckk/ derne. | Neng beft Kennen / voorrtilt al heuvelachtich lanc. Tullchen No.dernp ende Norderup ws gaet eengat m / gheheeten her Norderdiep oft de Nozdernwkl. ; | „ Eenmple weeghs beoolten Nordernp lepdt dac Eplandt Baltrum / is öntrent Dalam, | beft DalF apt lang’ een wepnich corterals Norderny. Op dit Eulzzt tze Piet die ders Dar aen men Dat bekennen mach/ danop k gzleunde ée ;! gl C re! dp oen (cherp ig; het weltepnde zÿn laeghe dupnen U 7 pot ! Wetende ga: ter een doolt ten ooften Van u ís / (oo is Hp rondt aen te (ie p _ de Wi; op deur. Tullchen Baltrum ende Nordernp loopt een gat in / gheheeten twee tern / daer is niec af ce »chtpven dat te vertrouwen is / ſomtydts ikler wichtery. ten. dem warers en meer / lomtydts weder met meer als vier ofte vpÊ boe: | Dt Epl lept een mple beoolten Baltrum; is dzie groote mp: wangese li langi ecke Z- Ee ichoone rant en Die ofte bier Blenrken ofte Dun: oogt: ten. daermen t aen kennen mach, die ligghen van ontrent midden het lande tot u. hetweltennde een goet uch weegs van den anderen / zÿn boven hecht ende t. Tu chen Langheroogh eode Baltrum gaet de Acumpin / daerin ligghen Acumy; [L Langheroogh unt / eerlt noordoolt ende naer wat ooltelpcker/ dandaer en : Tui [e bouwen / het verandert en verloopc menichmael. f en j i ) ercoghlepdt dat Eplandt Spückeroogh/ Spücker- | i oncrent ej oro; clepn Kennelnck Eplandeken te sof. sahen, Jeheeten Lucticke Spyckeroogh/datis nu ganelch wech. Op Spücker- (as en Baer nier Dart bh Datmen't (oude mogen kennen / dan is een heuvelich ghet il) lant/gelvck de andere Eplanden.Tullchen Spyckeroogh ende Lan- Mis | aet de Ollebalgh in. s ; y ' la Wyangherg gh {z. EE mplen beooften Langheroog/ig een groote mijl Weanger- ne; ken lecht wit Eplandeken: op t ooltepnde ligghen hooge bzeede wicte dup- o0gh. ke De t weltepnde heeft de Gzave ban Oldenburgh doen maken cen groote Dic: tonvane net twee [pitlen 7 als Die ober malkanderen (aen; Dan men bp De upter . | W; ande Weler: die toozen voor machien twee kenningen in zee lien. Tullchen pewarsel nietcLeroogh ende Spÿckeroogh gaet de Parrelm/ontrent zupdzupydoolt/ dan is k vertrouwen;, en berloopt oock dickwl.3. . B z De