amen ſommiger plaetſen h N op beijde de Cemjên met EN Zetters aengeteeckent s a. Geltfacx plaet De nieuwe [teert Y le ander gaten : ; der Zee tufschen N] y. 1annes [adt ofteReiderfä BIN 7. Brouwers plaet i . Alemer fandt 1. Memer balgh m.Deton op Connix plaet n.Tonop Hamborgerfandt ET t U U I] IWM / NN | î : | ; S; SEF; : z1 M | "puijtſche mijlen 15 in cen gracht ; : i i | spaenſche mijlen 17 2 in cen aa. ! ; f | | deere [2 Leede E LZ) | ; w € ng. en Fr. mijlen 20 in een Fraa. st : ; | Borkummer balgh ; ' < Se © E www ' d. rf § . ; Namen zommiger a. T'hoage fandr - De Peerdemarct plaetfen op de c De Knackebalgh wers en de EE BN Scholbalgh, Lau: 4. sijmons fandt Sf ZAd6 van Rottum die Schille. na den bofch teck ZZZ M AUE ant . err Ee