va —eemrseererereeesmer ee 1 Befchryvinghe van || ; Looiklupden dienoemen) Mepnlen plaet. Demercken omlanghs dit langherack IT te zeplenzijn: SDackum met cen meulen op De waterkant en een Dozp met cen plomp IN toozmlien bezupdenzMackumgheheceten Jdſegahupleu / als Pandzagen comt tul- (chen MDackum en dat dopp / loo machmen aen Die voos lteert ofte Doodebalgh niet mildoen: komt Pandzaghen Idſegahuplennaedt/lCozit ghp de voozſz cert ok, ce gó E. welt tenwelten/ nae dat de windc ofte troomis / in datlanghe rack gaen wepnich meer als alve getpélangs het Diep/ de achtervloet en voozebbe vallen dweers daer over weltwaert/de achter-ebbe en voorvloet recht contrarie ooſtwaert. De mercken | ban de ton op Keel boeck zijn Sraniker toom tulpen de mooten ende Hat ban Pars Oe Dee a EE vn, | : dem. Tullchen lirelhoeck en Schuptelant, okte tulſchen de baeckens van äilaes oo- imenen de hoeck vande Waert lepdt een ſmalplaetken langhsracx / by nae midden in't vaerwater/de weltwal naelt/ daer t nietdieper opis als vier ofte vierdehaelk va- ee ene bn op ee EDE BIC GE Oc ii. weltin/ en voozt naede tonop de Nes op de Tellelltroom. Deachtervloet mette voozebbe vallen (eer lterck ditgat in / men mach 't van bupten onderzeplen op vier vadem.Demerckendaer vanzyn/ de Franiker toomrecht bezupden de toozen van barlinghen. Dan Daer af uotwaert tot Schierings-hals tot 15 De weltwal Heel Gepl/ B EE Ge SI waolfs. - Van Kkeechoecktot Wolkshoeck 1s de cours eerlt noo-dwelt é noo,dwelttennooy hoeck. den tot de ton daer tulſchenbepden/ by ſommighe ghenoemt de Schorton/en bp de ES ILG G M O; AÄſhühi og Dande ton op Wolfshoeck tot Deton op Schieringshals is de cours noozdnoozd- | iner welt ennoordwelt ru: nat Dat De wint ofte Groom is. Benoozden ofte bes B BEDE EE BDE KE EE febot.” pat onderfeplen op leben badem. De boozbloet valt van Schieringshals leer îtercs | ee dt vootette ter ture yer lkerck daerupc/op de lkeert van Schierings- | HÖchieringshals is een lteert die van de weltwal afſchiet / daer opleydt een witté ESN ret U Langhe- Dn Öchieringshals tot Langhelantis de cours noozdwelt ge ' ſandt. noozden / daer tulîchen bepde aen de weltwal iltvlac water, en de belte reedevan dé HSCOHG ECE CE blpft op benofte acht badé/machmen noch aen L angelandt noch aen Schiering? | EC EE B oi iest efant tot de Hloot is de cours voozt noozdnoozdwelt/ het rechte diep thien vadenl of men loopt bude baeckens op Krakelant langes tot in de Sloot. . ! | Van 't ghety. J | Te Amlterdam rare Hooch water een noordoolte enzupdwelte Maren. | ot Hoom/ Enckhuplen en aen Dak een nooDen en zupden Maen, | Tullchen Uireupellandt en de Krepleen noozdenten welteuenzundentn. oe te en Wieringher Vlack een noozdwelte en zupdoolte Haen. § il : TI Hooft | thy Vt f T -: