ze V e cc . Q . Q Ò 5 Y de Vlieltroom. 3 de Vyjeſſche plaet en inde Bocht is her drooghlte van’t Vlack. Als de tonnein de Ton van ocht op u zpdeis/ gaet dan noordenten welten aen / wel loo weltelÿc/ na de tonne ga elt ban Wozcum/ dielent aende ooltwalop acht ellen met laeg water/ op delemerc- " en: een ſcherp toozenken verre in tlant / gheheeten Harich / komt over een Buert upſen benoorden Hinloopen/ ghenaemt Dertwiſch/ hetrechte Diep Daer nekkens 18 3z vadem. De oude mercken zin twee Dozperi naelt Mackum opde water kant / noopdoolt daer ak taende/ als die een wepnich deur malkanderen zyn/ lietmen noch 2koomkens eenltuck benoorden Boll»weert / opeen wepnich by immalkanderen,/ on- krent als de andere op de waterkant ver»ſchenden ltaen/ heteene heet Jdſegahupſen. e dweersmercken zmu/ een hooch hups aen 't ooſtepnt van Coudom, dat komt op ren windbooms lengde na aen 't zupdepnde van Hinloopen. Dan Daer tôt De tonne P Ygelhocc is de cours noo?den/de mercken daer ban zun: een lcherp toomnken met Fgelhoee. Het verte langhe Dorp benoo-den Worcum/’genaemt Geelt/als dat toozenken komt in tbinnenſte glop van datlange dozp,Co hebt ghy de tonne/dat is cen goedt dweers- merc:de langs mercké zun/ de ſcherpe toozn van Pingom over de plompe toomn van dozenwaert/op de waterkant/en Pandragf aeneé klepn bups benoozden "Dorp MEt het lop : ofte alg De meulen ban Staberen/ Gaet tuſſchen de adr ende t Bloc- bung van Staveren. Dit zijn al goede langsmercken bande tone op Ngelhoeck. VanYghelhoeck tot de Middelgront is de cours noorden / het rechte diep inde zviddel- Middelgrandt is ſeuen vadem.Jn t vaerwater tuſſchen welt van Wozeum en Ngel- grondt. deck 1s ec rechte diep vier vadem lteeckgrondt- de ooltwalis vlack/ en de weltwal chor.Deton vande vo dDelgzonde lept op Dele mercken: de twee (cherpe toozens A Tum en Pingom ober cen ontrent noozDo0l van w/of Gollweert vecijt benonzden een anthups benoorde Mackum-/dat zun goede dweersmercken vande Middelgront. anghsmerckenzyn/ als Kimſwaert (dat is de Looper) comt achter de kercke van urich/ dan zut ghp recht in 't vaerwater. De Hierck van Zurich lktaet op de water- rant op een upt hoeck ontrent noordoolt ten noorzden bande ton / ofte als De plompe toon van Wynaem (benoorden Harlinghen) comt tullchen Midlum en her oolt- kunde van Harlinghen/ dan zpt ghprecht inde Middelgrondet/ aen welcken cant dat Imaemngaeſt (taec/ die wal zyt ghp oock naelt/de weltwal is ſchoz/ de ooltwal re- delpck vlack / men mach die op dzie vademabverloopen / en comen weder op vpk va- zen na Vziellandt toe. Vande Middelgrondt uptwaert tor het Dlie machmenaen- k weltwal gheen Geerten onderfeplen. tur .... t Deton in de Middelgront voorbp zÿnde / gaet dan noozdnoordwelt äennae de g f op Swanebalgh die leur op dzie vadem aende ooltwal / de dweerlmerckendaer ‘9/09. pan zÿn/Bolſwaert over een kort hupſken bezupden Cozenwaert. Alſlmen tulſſchen 1 k tonnen van de Middelgyondt en Swanebalgh aende ooltwal ooltelijcker over- i Wtals op dzie vadem / datmen weder op vier ofte vuÿkvadem geraeckt/ machmen rhzevlende achter de d)oochtenvan Swanenbalgzeplen/ofte ailmeninnewaert wil, kf: de d)oochten van de Widdelgzont/de weltwal hier te nekkens machmen looden go Ofte vierdehalk vadem : tegen over de ton op Swanebalgh aende weltwal18 V Irondt om ke anckeren. wel eu de ton op Swanebalgh tot de ton op Schuptelandt is de cours noö)dwelt Schuu- Ve, do noordelick/ de dwarsmercken daer van zÿn/ Wp-naemover het hooghſte telandt. en! Harlinghen/ de Langs mercken/ Bollwaert benoordende Hlups die benoor- - die! Woens lept.Dele ton lepdt op kes vadem aende ooltwal/op een lteert okte hoeck peinen upt leplende mach onder leplen / het rechte diep daer nekkens ís (eben on acht W dem, De welwal is redelijck black! diemachmen.looden op vier vadem/ de oolt- joa IS (chaz / Dan vecht bupten die ton wert die black heeltor Ueeshoeck toe / enmen güch die voort looden heel toc de Sloot. In t opleplen machmende weltwal te- n dver Schupre»andt okte een wepnichzupdelijcker op drie okte vierdehalk vadem diderzeplen/ in een Doodebalgh achter een lteertgheheeten de hoeck vande Waert/ Hoeck dem op vier vadem van die wal blpvende machmendaer aen niet miſdoen/ opſeplen- tande balg: een Voozvloet / Hout De ooft wal / men wert lichtelijck Daer mede in die Vogzſz eert. g Y se Waert ghevoert eermen’t vermoedt. Op de punt DMT W: Ba Klat oomen en Dae üeruoden Carr en haken oy Bonunieusplaet/ ofte (ko ve | zupden ltact een ba mop > en