' ( 2 Befchryvinghe van : * ächnieiiMtdeiblik weleen wepnich .. den hoeck van de Ven brenghen / maer Medenblick daer bupten/ilinenin’c rechte vaerwater. Mercken Tulschen Vzck ende de tonne op de Hokltede/ noordoolt wel Co ooltelpck van vandeton Enckhupcer tooren/ lepdt een plaecken vanhart landr/ ltreckende nae 't epnde van gu .ze Hof- Enckhuplerſant/ 18 niet dieper dan t Vzielke vlaeck/ daerbeoolten omiſtdiepltewa- izreupel. ter/ maer bewelten om ( bv lommighe het Kkattegat ghenoemt ) ilmeneerderomde hooghe hom okte Enckhuplerkant/ en is goet voor lchepen dje niet diep en gaen. De dweersmercken vande tonnen, bepde opde Uireupel erde Hokltede/ zun Groo- tebroeck en Hem (twee »ſcherpe toorens ) recht over malkanderen / en Warnis, een ſcherptoozentgenin Vrieſlant/aende zupdkant van t klik van Staveren/ danhebt ghp de lenghde van deke tonnen./ die legghen elck op dzie vadem / de een aende oolt- wal/d’ ander aendeweltwal op de lteert vande lireupel. Hetrechte vaerwater is daer vijfbadem mineen elle ltecckgrondt. Als de toozente Medenblick comt benoorden 't hups te Medenblick[ſoo verre als 't hups breet1s/ſoo zit ghy Kreupelfant ghene- Deuteyl. cen endegepacllcert.Gaet dan nae de tonne op de Urepl noordaweltende noordwelt cen noorden aen / nae dat de windt ofce ſtroomis/ het rechte Vaerwater is Daer Diep {caers vpk vadem.Teghens de lireplin t y) omde replin'cinfeplen/ gg DE ND ER EED DIE Ot a EEE WL foe water niet meer Dan (eg ellen waters / tulehen die banck ende de noordwalilt D2ie baden Diep weerke gront / en daer bezupden ofte bewelten vier vadem ende een half. Als Mirnes een plomp toorenken in Vrieſllandt comtover eenlanck Landt-- hups bezupden het chf van Staveren/ dan comt ghp recht nefkens dat voorlz- Mercken f V §Lciken vande tonne op de Krepl/ zyn/ de cherpe toom ban Twilck over de i vande YPioomrneulen/ bewelten Memilick / endat plomp toozenken van Mirnes aende j lirenl. Z updkant ofte ooltkant van hetclik. Het rechte vaerwater is daer diep vpfcehalk vadem hy ". uh! BUURT de ken lept oy hier badet allt is.! Doet mach- Ee ts CU k a plact. recht benoorden Mettelih [ ſoo hout die Co taende / loo lange ghy hem lien meucht/ Ò.Ûſt NGC N.. [ent BIE tn hart ſant / gheheeten Monickeſant/ dat kanmen trekken alimen wat se zal inaer met diepgaende »ſchepen moetmen t rechte vaerwater houden. Omhercdieplte' water op 't Vlackte treffen: bjenght Pandraghen een lkomptoozenken (ltaende be- î weltenWotrkum)]) bewelten die buprchuplen / die oock bewelten Worcumfſtaec/ en ſeplt daer op aen/ dat 18 een goetlanghsmerck vande ton op de Drieſſche plaec/ gh? lult Co recht opdie ton aenloopen / als dan Warns en Mirnes benoorden Staveren over een comen / dan hebdp de lenghte vande ton/ die lendt aende weltkant vandk Plaet / men moet daer bewelten heen loopen/ daer ilt dieplte water/ upten noozdel 7 îKomende/ machmende Briellche plaet aende ooltwal onderleplen. '] DVoorbpdevoazlz ton op de plaet zunde / gaet noordnoordoolt aen/ tot dat paw dragen komt tuſſchende bupzt hupſen en Voorwolde-loo ghp dan het klik hebt deut » Staveren/ Coo hebdp het dieplte water op 't droochlte van t Vlack/ menloopt ghe- Conin de meenlyÿck dan een wepnich noordelÿcker nae de ton inde Bocht en daer beweliet j Vocht. hPeen/ die lept recht in t vaerwater op acht ellen/ dan beoolten detonlanghs is het dieplte water hoe meer inde bocht nae Dueldlant hoe dieper. Het merck ban Dele tot is hec klepne plompe toorenken van Mirnes / bezupden aen Molcqueren. Brend! Dat voorlz pPlompe toornkenin Molqueren / en hout dat lo taende/ dan komdp int U u:: vande tonvan Weltwozcnm/ datis een leer goet merck als de tonne : 4 zu.. dweersmercken bande ton in de Bocht zun Mirnes / Molqueren/ yr melumencen langhe Buert huplen/ als die aen bieren taen.Tuſllchen de tonnen? de Veith