t ; Aprilis. — $ go{le maen 17 | 6 | 52 Konltder Zee-vaert, 57 Mianach ban den Tare 1639. Pteuwen tj. ſnieu maen z | 17 Januarius. ( hole maen 1,9 | 2 40 Pe maen SS 3e '; EE maria EEE 4 5 §f "T Ibolle maen 18 [22 11 Uefte quart. 25 | 20 nieu maen 2 22/55 zs eerſtequar. | 10 leftequart. |14 | 12 | 0 . Hr ' bollemaen 16 15 56 lleſtequart. [26 23 3 [eerjtequar. z | 3.15 Junius. - ( volle maen \15 | 2 TO leſte quart. | 22 2:14 teerſtequar. - | § 53 Iulius. — ( [eſte quart. | 22 | 13 4 f.: 23 29 feerſtequar. ‘p | 14 35 Auguſtus. ee anas :| 2/3: nieu maen | 28 | 7 | 25 eerſte quar. | z | 22 | 37 September. Oe tuueu | 11 18 |3 : leſte q 9 [nieu maen | 26 | 15 [27 ) ſeerſtequar. z | 10 | 8 October. — A . eerſtequar. | 2| x |17 eeen ae || nieu maen | 24 | II [1 Eeen 3E |14 December, {lette quart. | 17 | 4| 4 : \nieu maen 24 | 0| 7 ieerſtequar. | zr | 17 | 3 „t Gulden ghetal van deſen jare is 6. VEpacta 26. Den circkel der Sonnen de Sondaegs letter B. Boomſche In- dletie 7. achterwinter 10 weken ende ven uE edn zIunÿ, pincrteren den 12 Junÿ/ Advent B A Suu ch zin Bonen Bogin (a Bef ere t kecken Junÿ ten z uren 56 minuten na- u eea) zu Vande ſullen van ons ' Julius. ~~ [leite quart. | 10 | 12| 13 i : Gondar ch the ndictie Almanach ban den Face 1640. Nieuwen |tül. Maen. da. ur. . mi. Junuariug. telle quact. 25 2215 a bolle maen | 7| 3.563 Februarius. nat 23 29 45 leerſte quar. | 29 | 11 | 26 Martius _ eer 14 't z nieu maen [21 | 23| 46 ieerſte quar. zo | 3| 39 ru. EE "" |eecſtequar. | 28 | 15 | $6 ayus. ~~ i leſte quatt, 12 | f .. ‚Mien maen | 20 40 leerſte quar. 28| o] 7 : nieu maen | 18 | 231 © : nieu maen | 18 11| 12 (Gole maen | 2 | "9 29 leſte quart. | 9 ; : Auguſtus. | eflegnar | 23 | 16130 | ee zo | 21| 12 | î leſtequart. | 7 23/42 | September. t. U:? ize z . lbollemaen | 29 | 12| 0 ſleſte quart. | 7 | 15 | 48 oane — ei ‚ boollemaen | 29 1 31 . ' ſleſtequart. | 6 Notember. ( ceuſtequar. 13 |27| 41 _ lballemaen .28 14 t i ſleſte quart. | 5 | 21 ] a EE Coollemaen | 27 | 19 54 2/4 't Gulden ghetal van dit Jaer ts 7: d’'Epacta 7. Den civekel Der 2 na 26 Febeuarÿ / Baeſſchen den SH: rr bab Buca ber/ daer ſullenalleenlÿcken2 Eclipſenin dit Jaergheſchieden/ ende dat bepde inde Sonne : den eerſten dé 20 Mep ſavonres ee 46 mum. Ôu: s. Den G 3 Almanach