Fo . Kort onderwijs iude XR XA III Hoofiftuck. Om d’ouderdom der Maen te vinden, zin / Die bintmen upt het gulden ghetal/ en 'tgulden ghetal/ aldus : Belie hoe veeljaren verloopen zun van 't Jaer ons Heeren 1 500. die deelt door 19, wac y overlòchiet/ilt gulden getal van lulck jaer/blijkter niet over/’t gulden ghetraldanis 19,9 Exempel. Icli begeer te weten 't Gulden ghetal van 't Jaer 164.4, ſtellende de 1 500 jaren terzuden/ lch "elt: 1 44 D003 1 9 . vinde 7 mael / en datcer 11 overſchiec / ‘t gulden ghetal van t Faer 1644, anig 11, 't Gulden ghetal vermeerdert alle jaren met Het beginfel Des Jaers / meteen / als | in tJaer 1643 lal 't zijn 10/ mc Jaer 1644 1 1/ en loo voozt tot 19/ daer na weder 1/2/ EDE verandert jaerlÿcx op den 1 Martij / vermeerderende met elf tot zo toe/ meer werdende als 30 / verlaetmen de 30/ het overighe is dD'Epacte. Men vinc die Door her Gulden ghetalaldus : Telt het Gulden ghetal op De 3 litten vann dupny beginnende met z aen 't ondere lit tot het gulden getal van u boozgheltelt jaer / enn: | Dight ſoodanighe tellingh aen 't onderltelit/ d'Epacte en’t Gulden ghecal zÿn even veel : enndichc die aen 't tweede lit: aDDeert 10/ aen‘ derde lit 20 bn (nick Gulden ghe: tal/fulck getal dan ig D'Epacte van Mulch jaer. : Exempel. Jeli begeer te weten d'Epacte booz ‘tJaer 1644., t Gulden ghetal is 1 1 , tellende op de z litten des dupmg /, beginnende mer r aen t onderſte lit/detellinghe epndiche met 1 x aen 'tmiddelſte ide, boegende daerom 10 bp 11 het Gulden ghetal/komt 21 vooz de Epacte van dat Jacx, Mae den ouden ltÿl is ‘tGuldeneven als na den Nieuwen ltÿl / maer d’Epacte is 10 Meer / Daerom (oo men zo boeght bp d'Epacte vanden nieuwen kltÿl/ men heeft D'Eparte boo, den ouden ltÿl/ als voor 'tJaer 1644 / 10 bp 21 (d’Epacte des nieuwen | tts comt z1 / de zo daer ak / blÿkt 1 vooz d'Epacte van dat Jaer nae den ouden | Om (onder reeckenen DE pactete binden / alt Gulden getal bekent ís/ (0 na den ouden als nienwen ltÿl/beliet het volghende Tafelken/daerle netkens malcander ghen Kelt zíjn. Se P Pz] s . 21 [[]: 2[ 2:4 2]2[22 Ni oee {E83 azen | 3 | 8 ie ae EE GEE d'Epactebekent/men voeght die bu tghetal der verloopen maenden van Martio af tot demaendt daermen inis; de lelve maendt mede ghereeckenc/bzenght datte leon. menetken :. upt' t is dan deneerlten dagh van lulcken maendt nieuwe Maen/ cos veel het minis als 30 (oo beel Dagen iter nach tot De nieuwe Maen, Exempel, In 'tJaer 1643 begeer ick te weten wanneer de Maen nien ſal zijn inde Maent Auguſtus/ d’Epacte ban dat Jaer is 10 , boeghende daer bp s voor ‘tghetal van de berloopen maenden van Martto af (de Maent Auguſtus daer in gherelieue) maeclit 16 / daer aen ghebzeeckt 14 totzo de Maen dan ſal veerthien daghen daer na (dat is op den 14 Auguſſti) nieuw zijn, d’'Epacte / 'tghetal der maenden van Meert ak/ en de dagh des maendts te lamen/ er Maen Exempel | M dattedoen »lConder Almanach / moet d'Epacte okte leutel des Jaers bekene' / falch getal (ofte wat Het meer nprbzengijt alg 30) bewÿſt de ouderdoeam