Kont der Zee-vaert, 49 ot Weftnoordweft ende Ooftzuydooft. Noordwelt ten Welten ende Zuydooft ten Ooften. j da, ur, mi Reet Vallen van f- "; mi. ' Vallen van v f 1.38 Aen de Nes bp Wieringhen. A ive I 3 Bupten de Liiſcaſſen in de rtr. ; 2| 9- 6 In Teſſel op de Coopuaer-|lreeck. 2 5:5 | Cannele. ftreeck, A DE ae [c: 410.42 To up : ' s 11-30 4Uidden in de Cangel in pe Sunne s z.. Van Viehe kotBeveſier bp Garnzee | | ERCO N 7 f Aen de Cut betweſten fr t gser! t. k En Muuſhol ende ie 9 2:35 Bu cut Bier f Pee j A 4:43 Baeimupen in Zee. Sepun- ro| 4-15 ; landen. t U, 4-18 Peffens Dlepmupen in Zee. hooft, tij 4-3 . | tt [. [Lt ezarrarii ceiandt. | | " f;: 14 6-41) 14| 7-27 Ut . 775z0! ÖL 3,5! Sig ì N vordvwelt ende Zuydoolt, j Noordweft ten noorden ende Zuydooft ten Zuyden. [ . ur. mi ; Vällen van] ha. jur. mi. Vallen van a Eno ee | SIDE Baelde al miet. Ss ss 11036 Boot Bie let. ie zt: Ine q anael neſfens |kreeck, A ear en ae | Zw Gk. | Bor | ] !. g[9v’e Btiee ende wierin. Mück vs [ ; “: 43 effens Garzee in de Foncallo. ? : ? 23 voa cammer Winter- Tee ; zz: Feffens Zepto end OD # ig t upun ende : ſsrmupen. ori ;- Bancken. Michiel | Mu ug NN ss; Iz) 6- 1 s 12| 7-21) r * | [z ;2; cen Garne ende de #9 / ed Haen. 15l 9-44 : | Noordnoordwelt ende Zuydzuydooft. ta Noorden ten welten ende Zuyden ten ooften, a Olferſnes ende Her- Vallen van] da. ur. mi.f M [Vallen van, j 91030! mits bupten de Bancken. üroomen | | 0 11-1 j _ Hltroomen Oe EE et En le 312 s : : u |= [2 ESE Seumen (Siegen endeiponga:| | 6 #3 oeren , hoch to 2146 ° cr iverootin ſe Back- 1 s) 4.51 q, Seunhooft. t Gan f 249 Co Arrr . ſavens. | EE 2e en ee a 2 t w... . .fr