_ Kooftder Zeeräert. 43 RX X 1 Hoofiftuk. V an’t veranderen der Kompalleti . Y E naelde ofte Get Kael onder de Kompallen met de Sepldeen gereken! treckt tot verſchepden plaetſen verſchepdelpek/tot ſommige reche nae 't noorden / tot andere mijcktſe na’t oolten/ en elders ’twelten. Als bp exempel: Bp de Eplan- den van Cortvoen Flores (de weltelÿcklte vande Vlaemſche Eplanden.) Bp Pelm[: hup wepnich bewelten de Noordkaep.Onrtrent 30 mplen weltwagerc van de zupdhoec an Spitſberge/ Beoolten de Cabo de bona e»ſperance aen de Cabo des Aguilhas/ en tot meer plaectſen/ »ſoo in Oolt als Weſt.-JIndien/ wijſt de geltreecken naelde réchce noorden.Weltwaert vande Vlaemſche Epländen beoolten de Noordkaep/Aen Nova Zembla, Aende liuſt van Spilberge-en beoolten de €. Das Agulhas op de gehele Indiſche Zee'wijlt die van tnoordcn weltwaert/ en beoolten de Dlaemſche Eplair den/bewelten de Cabo de Bona Elperance/ enmeer andere plaetſ.n/ van tnoozden Soltwaert. De akwyckingh d: rx naelde danis tweederlep/te weten van t noorden na twelten/ die wp welteringh oftenoordweltermgh- en van 't noordenna t oolten, die wp oolteringh ofte noordoolteringh noemen. Elck van dieis oock tweederlcp/te we- ten vergrootende ende verkleenende oolteringh : In»ſgelÿcks vergrootende en verklee- nende welteringh.Vergzrootende oolteringh ofce welteringh is/de welcke,/ allinen van Welten na ooltenvaert, vergroot/en verkleenend:/die als dan verkleent. 'Tſ»elvekan . dupdelijcker verltaen werden bp duſdanigen, 1 Exempel, J Soomen zeplt vande Eplanden Corvoen Flözes/daer de naâelde recht wilt/ oolt- Waert gen na de kuſt van &pandien: De naelde begint (en állengikeng meer en meer) an t noozden akte wijcken na t oalken/ tot datmen beleplt de lengde vande Strate de A Ibraltar/daer die op t hoogltis (lomen houc) 13z gzaden/datis vergrootende noord- î deolkteringh.Van daer voort zeplende langs de imdlancſche Zee-die beg nt te verklep- / | Vé ot neffeng de mont vande Veneetſche golfe/Daerſe te nier gaet / en De naelde weder dat kechtnoozden rreckc dac heec verklepnende noordoolieringh, 2 Exempel, # J n „Soomen zeplt ban de Cabo des Aguilas (Daer De aelde recht noozden wijſt) ooſtwaert acte : en/die Naelde begint van 't noordcn afte wijckenna t weſten- tot datmen komt wepnich e often ber Eplant &. Brandaon daer die op ‘t hooghſt is 22 graden ofte twee geeheele ſtreken- de D vergrootende neopdwefteringh. Dan Daer voortzeplende;die begint te berclennerveot neffeng Rein bòpunt ban Celebes / Daer De naelde weder vecht treckt / dat heec verklepnende noo;dwe- . H dor de gemeene Zeevaert van hier te lande op Golken/ Noorden/ Engelandt en ſlenzuckrick/of &pangien/ werden De talen(om de Help té Doen vecht Moorden wy- 4 j 11) onder de Roolen valtgelept/ontrent twee derdendeelen vaneen îtreec van ‘tnooz- YÜnahet oolté.Deltreckingen eh courfTE van het eene lant tot et ander in DE gemeene 4 Palkaerten van die vaerwaters/ werden oock gemaeckt na lulcke Compallen / lulcx M of (Mn Die daer mede bezeplt/ (onder darmen beporft de Compaen te HeranDderen " kenighe andere vekeninge dae op temaken, Ä : I , îtreeck ‘twee ofte meer afwijckt/ is het hoochnodich- (cher pelijck Daer op te letten/ 1 maen (pat znde als hoe veel die van TNoozden wült/om verlekert te zyn/watcours I te L in de miſwyſingh okte akwyking der Narlde te binden; Coecktmeweerkt Het rech- Ö pepe dert (omde naeldwpckingh daer bp te verlÿcken ) op berlchenden manieren. "met cengroot Compas (waer vande Naelde zr de Lelp recht over een gt 2 verre repſen over de groote zee/daer de Naeldenuna 'twelker/dän’na 't oolten/