t ls as © e- en at es u te e ô = î HJghens/ ſpn hooghde boben den Hozizon in 't nooznhen. HBS 20gzaden / die ghetrocken van s P 26 graden 14 BP s maden 14 minuten ; dat de Noorder Pool 18 ghe- lis onckenonder den Hoztzon/ even âen C A de hoogde desi M î beelt Konft der Zee-vaert, 35 io 3 Exempel. Laet S 3pn 't noozderſte achterwiel des grooten Wa- minuten; zune diſtantievan den Pool / daer blpfe ober Zupder Pools. (Z! elpck de Sterren zupdwaert recht in't zupden op haer hooglte zun/ Co zunle noord- waert oock recht in't noozden bovenden . Pool op’t Boogh / ofte onder den Pool op t lacgh@ dat kanmen aen bele; die wat verre van- de Pool Faen,/ ten naeltenbp op ’t oogh lien / te © Ween / als zn onder oft boven De Noordkterre | karn/ maernietrecht / overmits de Noordlter (elbe doo; zun enghen d)aeven om de Pool / gen d'een en d’ander 3p0e bupten 't rechte noozden wpckt/ »loo datmen het h | Hecte laeghlte ofce hooghlte ( als zy 'tnoozden ghenaken) al metende moet onder- Om te weren wanneer de Noordlter op t hooghlte okte laeghlte is/ loo neemt ache 0p de g,00te Waghen/ als die komt onder de Naooqrdlterre alloo ; dat wanneermen eenLaotly:. laet hanghen recht over de Noordlter / dat die dan oock komt te han- ghen temidden tullchen De Wagbhenen De Peerden deur / Dan is de Noopdlter recht dp t hooghlt bovenden Pool. Okte wanneer de Waghen al»oo boven de Noord- liercomt/ dat als meneen Lootlÿn laet hanghen tullchen de Waghen ende Peer- endeur / dat die dan oock hanght recht over de Noozdlter / dan is de Noord- hertecht onder de Dool op't laeghlt / ghelnck in de naevolghende Figueren ghe- aec. 15: id es Die zz i > ee --|;361 z ! Pool. .. 3 z! : f! ! _ t t * t j % gu]? ctie .Û.Ë.NnNE.NÍ|. CE % h tt! ‚ Dusisde Noordtter recht . ver; sin 2 Dasis de Noordfter recht. bovendenPool, en 0 0nder den Pool HIE eije A hz H y í v 2:7 z .. Ü) s f E . U:. 1 02.01: p D CIM f> Oft 1 §